โครงการ “Movement คนรุ่นใหม่” หรือ คนรุ่นใหม่คืนถิ่น ปีที่ 2

 • photo , 1000x750 pixel , 125,057 bytes.
 • photo , 1000x1333 pixel , 179,166 bytes.
 • photo , 1000x1333 pixel , 195,562 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 114,022 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 115,922 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 105,478 bytes.

โครงการ “Movement คนรุ่นใหม่” หรือ คนรุ่นใหม่คืนถิ่น ปีที่ 2

คนรุ่นใหม่คือพลังแห่งอนาคต  หากปราศจากความคิดสร้างสรรค์ และการมีส่วนร่วมจากพวกเขา ก็คงยากที่จะขับเคลื่อนสังคมไปสู่ความยั่งยืนได้ เพราะฉะนั้นเพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ใช้ความกล้าของตัวเองสร้างนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สสส. และ พอช. จึงจับมือกันเดินหน้าโครงการ “Movement คนรุ่นใหม่” หรือ คนรุ่นใหม่คืนถิ่น ปีที่ 2

โครงการ Movement คนรุ่นใหม่ มีเป้าหมายสำคัญที่จะผลักดันให้คนรุ่นใหม่ซึ่งกลับไปใช้ชีวิตในถิ่นฐานบ้านเกิด ลุกขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ท้องถิ่นของตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงของเครือข่ายคนรุ่นใหม่ และนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

สำหรับโครงการปีที่ 2 เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่วันนี้จนถึง 25 พฤษภาคม 2567 ในหลากหลายประเด็น ทั้งเรื่องการส่งเสริมสุขภาวะ (กาย จิต สังคม ปัญญา) เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต โดยมีงบประมาณสนับสนุนในวงเงินไม่เกิน 60,000 บาท สำหรับโครงการขนาดเล็ก และวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม


2 วันกับการเข้มข้นกลั่นกรองโครงการ กับ สสส. ภายใต้โครงการ คนรุ่นใหม่คืนถิ่น ระยะ 2 ขอบคุณทีม สสส.  มากๆๆที่ให้โอกาส

กำลังเข้ากระบวนการกลั่นกรอง เขต 12 มีจังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล  ตรัง  นราธิวาส ปัตตานี ยะลา

เจ๊ะอับดุลล่าห์ แดหวัน บันทึกเรื่องราว

Relate topics