อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงผลลัพธ์ แผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดพัทลุง สตูลและสงขลา

 • photo , 1000x750 pixel , 154,754 bytes.
 • photo , 1000x450 pixel , 98,775 bytes.
 • photo , 1000x450 pixel , 93,354 bytes.
 • photo , 1000x450 pixel , 92,965 bytes.
 • photo , 1000x671 pixel , 142,894 bytes.
 • photo , 1000x564 pixel , 106,658 bytes.
 • photo , 1000x564 pixel , 114,804 bytes.
 • photo , 1000x564 pixel , 105,442 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 81,253 bytes.
 • photo , 1000x564 pixel , 104,008 bytes.
 • photo , 1000x564 pixel , 129,574 bytes.
 • photo , 1000x564 pixel , 117,031 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 119,547 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 142,215 bytes.
 • photo , 960x570 pixel , 64,014 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 130,404 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 135,956 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 106,245 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 112,957 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 105,799 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 96,163 bytes.

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงผลลัพธ์ แผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดพัทลุง สตูลและสงขลา

ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาขลา


สรุปพื้นที่สงขลา

แผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่สงขลา

แผนงานร่วมทุนสสส. อบจ.สงขลา ร่วมพัฒนาแผนงานร่วมทุนกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ปี 2567 มีการขับเคลื่อนเพื่อมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ ภายใต้ประเด็นสุขภาพด้านยาเสพติดและด้านสุขภาพจิต รวมทีมพี่เลี้ยง กองเลขา ทีมบริหารเรียนรู้การทำต้นไม้ปัญหากับบันใดผลลัพธ์กับอาจารย์สุรพล เหลี่ยมสูงเนิน

ร่วมคิดร่วมทุนร่วมทำคือคำตอบ

ปราณี วุ่นฝ้าย บันทึกเรื่องราว

Relate topics