กขป.เขต 11 และภาคีเครือข่ายร่วมลงนามความร่วมมือ MOU หลักสูตรสร้างสุขศรีวิชัย

  • photo  , 1000x1414 pixel , 1,543,322 bytes.
  • photo  , 1000x1414 pixel , 1,827,015 bytes.

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 11 นำโดย พญ.อุทุมพร กำภู ณ อยุธยา

จัดพิธีลงนามความร่วมมือ MOU หลักสูตร สร้างสุขศรีวิชัย  เพื่อแสดงเจตจำนงในการร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทั้ง 5 มิติ (สุขภาพ – เศรษฐกิจ – สังคม – สังคม – เทคโนโลยีดิจิทัล) ให้เกิดพื้นที่ดำเนินการโรงเรียนผู้สูงอายุ

โดยใช้ “หลักสูตรสร้างสุขศรีวิชัย” ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสนับสนุนและให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้เกิดการใช้กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ในการดำเนินงานยกระดับความร่วมมือ และส่งเสริมดูแลปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบร่วมกัน รวมถึงการร่วมมือขับเคลื่อนหลักสูตรดังกล่าวกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด ณ ห้องประชุมโรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทีมเลขา กขป. 11 รายงาน

Relate topics