"เกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ เขต ๑๒"

 • photo , 960x540 pixel , 38,946 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 53,336 bytes.
 • photo , 540x960 pixel , 37,591 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 48,682 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 55,315 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 47,609 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 41,699 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 74,564 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 69,295 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 49,347 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 66,910 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 84,553 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 108,000 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 105,305 bytes.

"เกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ เขต ๑๒"

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒  นอกจากพิจารณาแผนปฎิบัติการ ๒ ปีที่คณะทำงานได้ร่วมยกร่างมาแล้ว อนุกรรมการประเด็นเกษตรและอาหารสุขภาพ เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ ยังร่วมกันให้ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนงานในภาพรวม

๑.ความก้าวหน้าของงานในส่วนเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนภาคใต้ ตอนนี้งานข้อมูลพันธุกรรมพื้นบ้าน มีแบบฟอร์มเก็บข้อมูลแล้ว การผลักดันนโยบายในการเลิกใช้สารเคมีอันตราย ๓ ชนิด กระทรวงตอบแล้วว่าได้มีการกำหนดวิธีการใช้ มีกติกาควบคุม คนใช้จะต้องผ่านการอบรม พร้อมระบุพื้นที่ใช้และห้ามใช้สารเคมี ช่วยให้ชะลอการใช้สารเคมีดังกล่าวลงได้ระดับหนึ่ง

๒.ข้อเสนอแนะอื่นๆ
๒.๑ การส่งเสริมเกษตรสุขภาพ ควรรวมสวนปาล์ม ประมงอินทรีย์ งานด้านตลาดอาหารสุขภาพควรเรียนรู้กฏหมายวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ออกใหม่ การผลิตกัญชาเพื่อการค้า การรักษาโรคให้อยู่ในชุดพันธุกรรม

๒.๒ เรียนรู้การทำงานของสมาคมสร้างสุขชุมชนคนเมืองลุง : ดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๕๓ ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. ขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัย ความมั่นคงทางอาหาร โจทย์ก็คือจะทำให้ชุมชนผลิตอาหารเพิ่มขึ้นได้อย่างไร พัทลุงได้สร้างการเรียนรู้ สร้างกติกาชุมชน/ธรรมนูญสุขภาพตำบล(ทต.ร่มเมือง-ข้าวไร่/นาท่อม-อาหารปลอดภัย) สร้างเครือข่าย ข้าว นา ผลักดันไปสู่นโยบายจังหวัด เกิดการรวมตัวเป็นสมาคม อาศัยรูปธรรมในการผลักดันนโยบาย

-สวนยางยั่งยืน ได้เพิ่มความหลากหลายในสวนยาง เปลี่ยนสวนยางเป็นป่ายาง สร้างรูปธรรม ๓ รูปแบบ ได้แก่สวนสมรม พืชเศรษฐกิจ ไม้ดอกไม้ประดับ และผลักดันนโยบาย กำลังจะผลิตสื่อ และnode flagshipจะขยายพื้นที่โครงการเพิ่ม

-พันธุกรรมพื้นบ้าน ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าว กลุ่มนาอินทรีย์พัทลุง วิทยาลัยรวงข้าว จากการทำข้อมูลนาข้าวกว่าแสนไร่ แต่พบทำนาอินทรีย์เพียง ๑.๘ พันไร่(รายย่อย) ในเรื่องนี้หากให้ได้ผลจริงเสนอให้ตั้งตัวชี้วัดร่วมกันกับภาครัฐเพื่อเพิ่มปริมาณพื้นที่การผลิตแบบอินทรีย์ ควรมีระบบพักน้ำเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพน้ำจากการปนเปื้อนสารเคมีในสวนยางของต้นน้ำ(บริบทภาคใต้ตอนกลางมีเทือกเขาสูงอยู่กึ่งกลาง ทำให้ประสบปัญหาไม่ต่างกัน) ปัจจุบันกำลังจัดตั้งสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์พัทลุงมาสร้างมาตรฐานของเครือข่าย

-เกษตรสุขภาพมีการผลิตในพื้นที่แล้ว๔๐-๕๐ ชุมชน ส่วนที่เหลือระบายไปสู่ตลาดชุมชน เสนอสร้างเครือข่ายของเขตจับมือในการผลักนโยบาย

-ร่วมกับสกว.มีงานวิจัยออกมา ๕ ชุด ต้องการย่อยความรู้ออกมาสู่สาธารณะ

-มีแผนจะร่วมกับสช.ประเมินเชิงยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด

-มีแผนการตลาดนำ ชวนเครือข่ายผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ๑๗๐ คน สร้างความเชื่อมั่นระหว่างผู้บริโภคและผู้ผลิต

๒.๓ YSF สงขลามีการตลาดระดับโซน แลกเปลี่ยนผลผลิต ใช้ตลาดนำการผลิต สมาชิกแต่ละคนทำระบบข้อมูลเพื่อดูผลผลิตที่ได้มาตรฐานและไม่ได้มาตรฐานเพื่อหาทางช่วย มีระบบฝากขาย คิดแบบพึ่งตนเอง

๒.๔ อุปสรรคการผลิต: รูปแบบเกษตรอินทรีย์ในภาคใต้ยังทำให้เกษตรกรที่ส่วนใหญ่เป็นรายย่อยมีภาระกรณีที่ต้องการมาตรฐาน ขณะเดียวกันยังขาดตลาดหรือราคาหรือระบบขนส่งที่ชัดเจนรองรับ ยังมีพฤติกรรมเลียนแบบผลิตตามกระแส ขาดระบบจัดการแบบแปลง(น้ำ/ดิน/คน/ปุ๋ย/พื้นที่) เสนอให้สร้างมาตรฐานกลางร่วมระดับจังหวัด สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องปุ๋ยเคมี/อินทรีย์ ร่วมกันกับเครือข่ายในพื้นที่ผลักดันเชิงนโยบายให้เกษตรกรที่ผลิตแบบใช้ปุ๋ยเคมีทำแนวกันชนแทน ในลักษณะผู้สร้างปัญหาเป็นผู้แก้ปัญหาโดยกขป.จะช่วยประสานงานกับฝ่ายนโยบายหรือข้าราชการประจำให้ลงมาพบกับเครือข่าย

-ปัญหาในอนาคตสวนยางหรือปาล์มที่มีพื้นที่พันไร่จะหาคนกรีดยางยากด้วยขาดแรงงาน พม่ามีแนวโน้มจะกลับบ้านหลังประเทศได้รับการพัฒนา

-ควรคิดต้นทุนการผลิตและกำไรที่ควรจะได้รับในแบบสากล คือต้นทุนการผลิต + ๓๐%ของกำไร

-แต่ละเครือข่ายสร้างผู้ประกอบการของตัวเอง ให้ความสำคัญกับการสร้างผู้ประกอบการ(รายย่อยแต่รวมกลุ่มกัน) มีระบบมาตรฐานกลางเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค หรือมีใช้การท่องเที่ยวหรือการดูงานนำผู้บริโภคลงไปเยี่ยมหรือซื้อถึงแปลงสร้างความมั่นใจ

๒.๕ กขป.ร่วมสร้างเครือข่ายผู้ผลิตระดับภาค ในเรื่องข้าว ผลไม้ การตลาด ฯลฯ ด้วยการสนับสนุนเครือข่ายการผลิตที่มีศักยภาพเป็นแม่ข่าย สร้างแบรนด์กลางและมาตรฐานกลางร่วมกัน(PGS เช่น การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมชุมชน ฯลฯ) แต่ละจังหวัดหาลูกข่ายที่สนใจและสมัครใจเข้าร่วม โดยมีแบรนด์ของตัวเองเพื่อให้รู้ที่มา ทำแผนการผลิต และแผนการตลาดร่วมกับผู้บริโภค ผู้สนับสนุนในรูปแบบทั้งส่งตลาดในประเทศ หรือตลาดชุมชน ตลาดเขียว หรือผูกปิ่นโต โดยคำนึงถึงปริมาณผลผลิตที่ได้แต่ละช่วงเวลาการผลิต...แก้ปัญหาของระบบคือมาตรฐานของเกษตรอินทรีย์ที่รับมาใช้กับเกษตรกร ซึ่งเน้นการส่งออก แต่การผลิตของเกษตรกรในภาคใต้ยังไม่มีมากพอและต่อเนื่อง

๒.๖ จุดเน้นความสำเร็จอยู่ที่การสร้างผู้ประกอบการ บนฐานการเรียนรู้การปฎิบัติ ร่วมกับธกส.และภาคส่วนอื่นๆที่ปัจจุบันมีนโยบายสนับสนุน แต่ยังมีอุปสรรคในเรื่องข้อมูลพื้นฐานของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่จะมาทำแผนงานโครงการร่วมกัน ด้วยระบบงบประมาณและแผนงานโครงการที่มาแบบเร่งด่วน ไฟไหม้ฟาง ทำให้เครือข่ายที่มีศักยภาพแต่เป็นรายย่อยกระจัดกระจายกันอยู่ไม่สามารถนำเข้าระบบสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆ และการคัดกรองหาเกษตรกรที่สนใจจริง (ธกส.ปัจจุบันปรับวิธีการให้สินเชื่อ โดยมีเงื่อนไขให้เกษตรกรพึ่งตนเอง พิสูจน์ตัวเองก่อนจึงจะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ)

๒.๗ สรุปบทบาทของอนุกรรมการประเด็น...สร้างเครือข่ายจากระดับบุคคลหรือกลุ่ม/ชมรม/เครือข่ายย่อยแต่ละระดับ มีปฎิบัติการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และแผนปฎิบัติการตามศักยภาพ

กระบวนการทำงานยังคู่ขนานระหว่างการปรับกระบวนทัศน์หรือทัศนะการทำงานของแต่ละหน่วยงานองค์กรที่มีหลากหลาย แตกต่างให้เห็นทิศทางร่วม และสามารถประสานการทำงานไปด้วยกันทั้งแบบร่วมกันทำหรือแยกกันทำ ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมให้แจ้งอนุกรรมการในพื้นที่หรือผู้สนใจเข้าร่วม

ครั้งต่อไปจะนำแผนปฎิบัติการเสนอกขป.พิจารณาเติมเต็ม ๒๕ มิถุนายนนี้ จัดเวทีร่วมกับงานสร้างสุขภาคประเด็นสวนยางยั่งยืน และนัดประชุมจัดการความรู้ตลาดอาหารสุขภาพในพื้นที่เขต ๑๒ ที่จ.สตูล วันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๒

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 8226
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง