ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12 ครั้งที่ 1/2560

photo  , 1000x667 pixel , 102,138 bytes.

ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12 ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องแคทลียา สยามนครินทร์ หาดใหญ่

ผู้เข้าร่วม 40 คน ประกอบด้วย กขป.เขต 12 รวม 26 คน ผู้แทนกขป.1 คน ทีมงาน 2 คน ทีมวิจัยประเมิน 6 คน เลขานุการร่วม 4 คน

เขตสุขภาพฯเป็นแนวคิดใหม่ที่ต้องการกระจายอำนาจการจัดระบบสุขภาพให้เป็นเรื่องของพื้นที่มากขึ้น โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และกระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่เป็นเลขานุการร่วม ทำงานร่วมกับคณะกรรมการกขป.ที่มาจากภาคีภาครัฐ ท้องถิ่น วิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ องค์กรไม่แสวงหากำไร ผู้แทนวิชาชีพ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม ที่ผ่านการเสนอชื่อ การคัดเลือกกันเอง และคัดสรรจากการสมัคร จำนวน 45 คน (เขต 12 มีเพียง 44 คน)

กขป.ทำหน้าที่หลักในการกำหนดเป้าหมาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์ในการดำเนินการและพัฒนาระบบสุขภาพในเขต ซึ่งประกอบด้วย 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง โดยบูรณาการภารกิจ อำนาจหน้าที่ และการมีส่วนร่วม พร้อมกับดำเนินการและประสานงานให้เกิดผลอย่างน้อย 4 เรื่องใน 4 ปีตามวาระของกขป.

ผลสรุปสำคัญของการประชุมกึ่งทางการครั้งนี้นอกจากทบทวนและรู้จักเขตสุขภาพฯและบทบาทของกขป.แล้ว เป้าหมายการประชุมครั้งนี้เน้น "รู้เขา รู้เรา" กขป.มาจากภาคส่วนต่างๆมีความหลากหลายขององค์ประกอบ ความรู้ ความสามารถ ความเชื่อ การทำงานร่วมกันจึงจำเป็นที่จะต้องเข้าใจ เข้าถึง เรียนรู้ ปรับตัว สามารถเชื่อมโยงงานของตนเข้ากับคนอื่น โดยมีเป้าหมายร่วมเดียวกัน ที่ประชุมได้ให้กขป.แต่ละท่านได้แนะนำตัวเองพร้อมเรื่องเล่าสั้นๆถึงภารกิจงานที่ทำอยู่ และมีกลุ่มย่อยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำความรู้จักกับเพื่อนกขป.ด้วยกัน กลุ่มย่อยได้ทำให้ได้รู้แนวคิด ตัวตน และแนวทางที่จะให้เขตสุขภาพฯดำเนินการ

จากนั้นได้ให้หน่วยงานเลขานุการร่วม ได้แนะนำองค์กรพร้อมแนวคิดในการทำงานที่สัมพันธ์กับเขตฯ ได้แก่ สช. สปสช. สสส. และสธ. ซึ่งมีทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการ ประเด็นด้านสุขภาวะของแต่ละพื้นที่ ปัญหาสุขภาพที่คุกคามประชาชนในเขต 12 ได้แก่ หลอดเลือดสมอง หัวใจขาดเลือด อุบัติเหตุทางท้องถนน เบาหวาน มะเร็งทุกชนิด เป็นต้น สำหรับแนวทางหาประเด็นร่วมที่จะดำเนินการ จะมีข้อมูลมาจาก 4 ฐาน ประกอบด้วย 1)ข้อมูลการศึกษาสถานการณ์สุขภาวะประชาชนในเขต 12 โดยทีมวิชาการ 2)ข้อมูลจาก 4 องค์กรเลขาร่วม 3)ข้อเสนอจากกขป. 44 คน 4)ยุทธศาสตร์ชาติ ภาค จากภาคีต่างๆ นำมาสู่ข้อสรุปที่จะดำเนินการในการประชุมครั้งที่ 2

สำหรับแนวทางดำเนินการ นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ ได้นำเสนอตัวอย่าง DHS อำเภอนาทวีที่ร่วมกับภาคส่วนต่างๆดำเนินการในงานประเด็นคนพิการ ตั้งแต่การพัฒนากลไกความร่วมมือ การจัดทำข้อมูลกลาง พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อบูรณาการงาน การทำยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ การจัดตั้งชมรมคนพิการ ร่วมกับชุมชนจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ก่อนขยายงานเชิงรุกป้องกันความพิการรายใหม่ ทำให้เห็นภาพการทำงานที่สามารถนำมาขยายผลเป็นงานระดับเขตต่อไป

จากกลุ่มย่อยและที่ประชุมใหญ่ เห็นชอบในเรื่องการจัดทำระบบข้อมูลกลางเพื่อบูรณาการความร่วมมือ หลักจากได้ประเด็นร่วมแล้วจะมีอนุกรรมการที่จะเป็นเจ้าภาพ มีคณะทำงานร่วมกันจัดทำข้อมูลสถานการณ์ ข้อมูลเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ การบูรณาการแผน/โครงการ การติดตามรายงานผล ซึ่งเขต 12 จะพัฒนาฐานข้อมูลใน www.AHsouth.com และจัดทำ app : เพื่อให้เป็นเครื่องมือกลางในการทำงานร่วมกันต่อไป

การทำงานหลังจากนี้จะเน้นการทำกลุ่มย่อยควบคู่กับการประชุมใหญ่ เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงแนวคิดการทำงานให้มากขึ้น จัดการความรู้บูรณาการให้ได้เกิดประโยชน์ร่วม กขป.สามารถนำไปต่อยอดหรือเชื่อมโยงงานของตนร่วมกัน

ที่ประชุมยังเสนอให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะสัญจร ดูงาน สร้างช่องทางสื่อสาร และที่สำคัญ ไม่ต้องรอทีมกลาง กขป.สามารถประสานความร่วมมือในการทำงานคู่ขนานกันไป "ทำสิ่งที่อยู่ในมือ" ให้เกิดมรรคผลต่อไป

กขป.ที่มาประชุม ได้ร่วมเสนอแนะประเด็นที่จะให้เขตดำเนินการและแนวทางที่สามารถหนุนช่วยงาน สำหรับกขป.ที่ไม่ได้มาร่วมทีมเลขาฯจะประสานงานขอข้อมูลต่อไป

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 1474
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง