ภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนชุมชนสู่การสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตำบลท่าเคย จ.สุราษฎร์ธานี

 • photo , 1280x622 pixel , 122,678 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 171,434 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 93,634 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 78,755 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 130,041 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 81,497 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 98,076 bytes.
 • photo , 1280x577 pixel , 143,908 bytes.
 • photo , 507x960 pixel , 76,080 bytes.
 • photo , 960x719 pixel , 78,787 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 62,980 bytes.
 • photo , 960x589 pixel , 84,878 bytes.
 • photo , 960x719 pixel , 85,713 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 77,172 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 71,597 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 95,423 bytes.
 • photo , 960x719 pixel , 103,251 bytes.
 • photo , 960x719 pixel , 110,542 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 105,759 bytes.
 • photo , 960x719 pixel , 119,871 bytes.

การขับเคลื่อนชุมชนภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยคนในชุมชนเสนอความต้องการที่ตนเองเดือดร้อน ต้องการได้รับการช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงตามความต้องการ เสนอต่อสภาองค์กรชุมชนตำบลท่าเคย

เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง จึงพบว่าตำบลท่าเคยมีความเดือดร้อน ด้านที่อยู่อาศัยและรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ อาชีพที่ทำในชุมชนยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนที่มีการใช้นวัตกรรมมาสร้างงาน

ดังนั้นจึงเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนชุมชนให้มีความเข้มแข็ง โดยการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

1.ปัญหาที่อยู่อาศัย : ได้รับการซ่อมแซม ปรับปรุง ก่อสร้างที่อยู่อาศัย จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) หรือ พอช.

2.ปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพและการสร้างอาชีพในชุมชน  : ได้รับการสนับสนุนจาก

-สภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อจัดทำแผนชุมชนตำบลและบูรณาการจากหน่วยงานภาครัฐ ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพในชุมชน

-ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.)  ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมอาชีพ ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม ในโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่การส่งเสริมอาชีพโดยชุมชนเป็นฐาน ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

-กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทำโรงอบแห้งจากพลังงานแสงอาทิตย์

-พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี สนับสนุนงบประมาณเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต ได้แก่ เตาชีวมวล (มณฑล) จำนวน 2 ชุด /บรรจุแผนอีก 2 ชุด และตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 ชุด /บรรจุแผนฯอีก 5 ชุด

-วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี  ออกแบบเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ตู้อบและโรงอบแห้งจากพลังงานแสงอาทิตย์

-แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี  สนับสนุนการอบรมฝึกอาชีพให้กับชุมชน

-อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี  สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

-องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคย สนับสนุนสถานที่เพื่อจัดกระบวนการอบรมให้ความรู้กับประชาชน

-โรงเรียนวัดพระพรหมฯ คณะครูนักเรียนร่วมเรียนรู้ในการประกอบอาชีพของชุมชน

-ฝ่ายปกครองอำเภอท่าฉาง โดยกำนันและผู้ใหญ่บ้านร่วมกันส่งเสริมอาชีพราษฎรในทางเกษตรกรรมเพื่อให้เกิดกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็งและชุมชนจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน

พร้อมด้วยหน่วยงานต่างฯที่คอยช่วยเหลือด้วยการส่งเสริมอาชีพด้านการขาย ได้แก่ สหกรณ์จังหวัด และเครือข่ายวิสาหากิจชุมชน


วันจุรี สุวรรณรัตน์ รายงาน/บันทึกเรื่องราว

Relate topics

« 8251
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง