แอพพลิเคชั่น iMed@home

 • photo , 960x540 pixel , 26,457 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 65,670 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 71,802 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 68,280 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 22,220 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 26,376 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 22,654 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 64,709 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 40,623 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 74,629 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 72,471 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 69,227 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 28,345 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 75,608 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 29,173 bytes.
 • photo , 528x960 pixel , 23,945 bytes.
 • photo , 528x960 pixel , 29,149 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 48,710 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 51,324 bytes.

"แอพพลิเคชั่น iMed@home" เขียนโดย ชาคริต โภชะเรือง

ทีมกลางเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต ๑๒ นัดเครือข่ายศปจ. ๗ จังหวัด อบจ./กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ พชอ. ในพื้นที่เขต ๑๒ ที่ทำงานด้านการดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ คนยากลำบากและเปราะบางทางสังคม มาวางระบบการทำงานและทำความเข้าใจระบบข้อมูลกลางร่วมกัน

๑.การสมัครสมาชิก การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของ ADMIN ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล การใช้เข้าถึงและใช้ข้อมูลใน www.ข้อมูลชุมชน.com ได้แก่ การบริหารข้อมูลขององค์กร ข้อมูลคนพิการ คนยากลำบากและเปราะบางทางสังคม ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ผู้ป่วยรอการฟื้นฟู mapping ภาคี สวนผักคนเมือง งานเกษตรและอาหาร และแอพพลิเคชั่น iMed@home ที่ประกอบด้วยการนำข้อมูลเข้า การประมวลผล และระบบเยี่ยมบ้าน

๒.ระบบเยี่ยมบ้านพัฒนาใหม่ เพิ่มช่องทางการเข้าถึงที่อิสระมากขึ้น โดยเปิดช่องทางให้จิตอาสาที่ไม่ได้อยู่ในระบบสามารถเข้าใช้ และสามารถจัดทำกลุ่มของตนเองในทุกระดับ จัดระบบสมาชิกกลุ่มและกลุ่มเปราะบางที่กลุ่มดูแล เพื่อทำให้เกิดระบบย่อย เพิ่มจากระบบในตำบล อำเภอ จังหวัด ในลักษณะข้ามพื้นที่ ข้ามกลุ่่ม

๓.การทำงานร่วมกัน ระดับจังหวัดจะทำหน้าที่ประสาน กลั่นกรอง username จากพื้นที่ตำบล อำเภอ ส่งต่อมายังทีมกลางเพื่ออนุมัติสิทธิ์ โดยแต่ละพื้นที่ที่ต้องการใช้สามารถนำข้อมูลเข้าระบบได้แก่ ข้อมูลคนพิการ คนยากลำบากและเปราะบางทางสังคม ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ผู้ป่วยรอการฟื้นฟู โดยดาวน์โหลดแบบสอบถามได้ที่หน้าหลักของเว็บไซต์ จากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์ จัดเวทีคืนข้อมูลให้กับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ท้องถิ่น วิชาการ ชุมชน เอกชนที่เกี่ยวข้อง(๒๐-๓๐ คน) หากทีมงานในพื้นที่ตำบลสนใจจะใช้ข้อมูลก็ให้สมัครสมาชิก ส่งข้อมูลให้ทีมจังหวัดส่ง username และสิทธิ์ในพื้นที่ตำบลที่ต้องการมาให้ทีมกลางของเขตอนุมัติ จากนั้นก็นำไปสู่การขยายผลใช้ระบบเยี่ยมบ้านเพื่อให้การช่วยเหลือดูแล(จิตอาสาหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง๕๐-๑๐๐ คนต่อตำบล) ระบบเยี่ยมบ้านจะทำให้สามารถดูประวัติการให้ความช่วยเหลือดูแลระดับบุคคลจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทำให้ลดความซ้ำซ้อน และวัดผลที่เกิดขึ้นได้ในระยะยาว ทีมกลางกำลังพัฒนาระบบวัดผลที่สามารถบอกถึงพัฒนาการของบุคคลเป้าหมายในด้านต่างๆ อาทิ สุขภาพ ที่อยู่อาศัย ความยากจน ฯลฯ หรือความต้องการใหม่ๆ ทำให้งานข้อมูลเป็นปัจจุบันในลักษณะภาคีความร่วมมือช่วยกันทำ

๔.ทีมงานได้เรียนรู้และฝึกปฎิบัติ ส่วนใหญ่อยู่ในระยะเพิ่งทำความเข้าใจ เริ่มเห็นแนวทางในภาพรวมที่จะต้องบูรณาการกับเครือข่ายต่างๆ เห็นความเชื่อมโยงข้อมูลโดยใช้บุคคลเป็นฐาน แต่ต้องการทักษะความชำนาญ ความคล่องตัวในการใช้ไม่ว่าจะผ่านเว็[ไซต์หรือผ่านแอพพลิเคชั่น จะเป็นฐานการทำงานต่อไปในอนาคต

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 7832
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง