แอพพลิเคชั่น iMed@home

 • photo , 960x540 pixel , 26,457 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 65,670 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 71,802 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 68,280 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 22,220 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 26,376 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 22,654 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 64,709 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 40,623 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 74,629 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 72,471 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 69,227 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 28,345 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 75,608 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 29,173 bytes.
 • photo , 528x960 pixel , 23,945 bytes.
 • photo , 528x960 pixel , 29,149 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 48,710 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 51,324 bytes.

"แอพพลิเคชั่น iMed@home" เขียนโดย ชาคริต โภชะเรือง

ทีมกลางเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต ๑๒ นัดเครือข่ายศปจ. ๗ จังหวัด อบจ./กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ พชอ. ในพื้นที่เขต ๑๒ ที่ทำงานด้านการดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ คนยากลำบากและเปราะบางทางสังคม มาวางระบบการทำงานและทำความเข้าใจระบบข้อมูลกลางร่วมกัน

๑.การสมัครสมาชิก การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของ ADMIN ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล การใช้เข้าถึงและใช้ข้อมูลใน www.ข้อมูลชุมชน.com ได้แก่ การบริหารข้อมูลขององค์กร ข้อมูลคนพิการ คนยากลำบากและเปราะบางทางสังคม ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ผู้ป่วยรอการฟื้นฟู mapping ภาคี สวนผักคนเมือง งานเกษตรและอาหาร และแอพพลิเคชั่น iMed@home ที่ประกอบด้วยการนำข้อมูลเข้า การประมวลผล และระบบเยี่ยมบ้าน

๒.ระบบเยี่ยมบ้านพัฒนาใหม่ เพิ่มช่องทางการเข้าถึงที่อิสระมากขึ้น โดยเปิดช่องทางให้จิตอาสาที่ไม่ได้อยู่ในระบบสามารถเข้าใช้ และสามารถจัดทำกลุ่มของตนเองในทุกระดับ จัดระบบสมาชิกกลุ่มและกลุ่มเปราะบางที่กลุ่มดูแล เพื่อทำให้เกิดระบบย่อย เพิ่มจากระบบในตำบล อำเภอ จังหวัด ในลักษณะข้ามพื้นที่ ข้ามกลุ่่ม

๓.การทำงานร่วมกัน ระดับจังหวัดจะทำหน้าที่ประสาน กลั่นกรอง username จากพื้นที่ตำบล อำเภอ ส่งต่อมายังทีมกลางเพื่ออนุมัติสิทธิ์ โดยแต่ละพื้นที่ที่ต้องการใช้สามารถนำข้อมูลเข้าระบบได้แก่ ข้อมูลคนพิการ คนยากลำบากและเปราะบางทางสังคม ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ผู้ป่วยรอการฟื้นฟู โดยดาวน์โหลดแบบสอบถามได้ที่หน้าหลักของเว็บไซต์ จากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์ จัดเวทีคืนข้อมูลให้กับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ท้องถิ่น วิชาการ ชุมชน เอกชนที่เกี่ยวข้อง(๒๐-๓๐ คน) หากทีมงานในพื้นที่ตำบลสนใจจะใช้ข้อมูลก็ให้สมัครสมาชิก ส่งข้อมูลให้ทีมจังหวัดส่ง username และสิทธิ์ในพื้นที่ตำบลที่ต้องการมาให้ทีมกลางของเขตอนุมัติ จากนั้นก็นำไปสู่การขยายผลใช้ระบบเยี่ยมบ้านเพื่อให้การช่วยเหลือดูแล(จิตอาสาหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง๕๐-๑๐๐ คนต่อตำบล) ระบบเยี่ยมบ้านจะทำให้สามารถดูประวัติการให้ความช่วยเหลือดูแลระดับบุคคลจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทำให้ลดความซ้ำซ้อน และวัดผลที่เกิดขึ้นได้ในระยะยาว ทีมกลางกำลังพัฒนาระบบวัดผลที่สามารถบอกถึงพัฒนาการของบุคคลเป้าหมายในด้านต่างๆ อาทิ สุขภาพ ที่อยู่อาศัย ความยากจน ฯลฯ หรือความต้องการใหม่ๆ ทำให้งานข้อมูลเป็นปัจจุบันในลักษณะภาคีความร่วมมือช่วยกันทำ

๔.ทีมงานได้เรียนรู้และฝึกปฎิบัติ ส่วนใหญ่อยู่ในระยะเพิ่งทำความเข้าใจ เริ่มเห็นแนวทางในภาพรวมที่จะต้องบูรณาการกับเครือข่ายต่างๆ เห็นความเชื่อมโยงข้อมูลโดยใช้บุคคลเป็นฐาน แต่ต้องการทักษะความชำนาญ ความคล่องตัวในการใช้ไม่ว่าจะผ่านเว็[ไซต์หรือผ่านแอพพลิเคชั่น จะเป็นฐานการทำงานต่อไปในอนาคต

Relate topics