"กขป.เขต ๑๒ ชูธงลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในการรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙"

 • photo , 1000x1093 pixel , 187,877 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 412,371 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 235,104 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 225,624 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 159,282 bytes.
 • photo , 1080x608 pixel , 83,035 bytes.
 • photo , 1600x900 pixel , 101,207 bytes.
 • photo , 1600x900 pixel , 141,988 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 79,448 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 143,726 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 156,592 bytes.
 • photo , 1080x608 pixel , 77,861 bytes.
 • photo , 1600x900 pixel , 153,394 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 150,841 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 145,502 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 160,447 bytes.
 • photo , 1080x608 pixel , 63,455 bytes.
 • photo , 1080x608 pixel , 67,712 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 187,986 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 195,901 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 199,582 bytes.

"กขป.เขต ๑๒ ชูธงลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในการรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙"

กิจกรรม Side Event “Kickoff กขป.เขต ๑๒ พลเมืองตื่นรู้ สานพลังรับมือโควิด-๑๙ ด้วยมาตรการ ๔ ต.๒ป.”  มีขึ้นเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๓.๐๐ น. ผ่านระบบประชุมทางไกล ระบบ Zoom Meeting และonsite ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงาน กขป.เขต ๑๒ มูลนิธิชุมชนสงขลา  มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๕๕ คน ประกอบด้วย กขป. เครือข่ายสสจ.  หอการค้า  ผู้นำศาสนา  อปท.  ภาคประชาสังคม  และถ่ายทอดสดผ่านเพจเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒

โดยมี นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ ประธานกขป.เขต ๑๒ กล่าวเปิดการประชุมและชี้ให้เห็นบทบาทของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน และแนวคิดการขับเคลื่อนของเขต ๑๒ ที่มุ่งเป้าพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ภายใต้แนวทาง "เรียนรู้ เติมเต็ม ต่อยอด ขยายผล"

นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ รองเลขาธิการสนง.คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ระบุว่าSide Eventเป็นกิจกรรมคู่ขนานของภาคประชาสังคมและเครือข่ายต่างๆ ได้ประโยชน์และหนุนเสริมซึ่งกันและกันกับกิจกรรมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๔  เดิมใช้จุดแข็งและหนุนเสริมซึ่งกันและกัน

นางพัฒฑิกรณ์ ทองคำ และผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๒ นพ.สุเทพ เพชรมาก กล่าวว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด เขตุ ๑๒ มีความพิเศษจนต้องมี ศบค. ส่วนหน้าด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อ อัตราการระบาดในพื้นที่ มีผู้ได้รับผลกระทบชัดเจนได้แก่ กลุ่มเปราะบาง โรงงาน  เรือนจำ ยังพบปัญหาในส่วน ๔ จังหวัดชายแดนใต้ในการเข้าถึงวัคซีน(ยังไม่ฉีดวัคซีนที่มีลงไปบริการ) อัตราป่วย และอัตราตายในพื้นที่สูงกว่าระดับประเทศ พบโรค/ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของโรค วัคซีน คุณภาพระบบบริการ

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ผอ.ธีระพร ศรีรัตน์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ กล่าวว่าการคาดการณ์การระบาดยาวนานกว่าการพยากรณ์ จึงใช้เวลานานในการฟื้นเศรษฐกิจ ผลกระทบในพื้นที่ และแต่ละ Sector มีความแตกต่างกัน ภาคใต้รุนแรงที่สุด เนื่องจากโครงสร้างเศรษฐกิจมีความแตกต่างกัน พื้นที่ที่มีรายได้หลักจากการท่องเที่ยว โดยเฉพาะ การท่องเที่ยวกับต่างชาติ ที่มีสัดส่วน ๑๖% ของGDP พื้นที่ภาคเกษตร เช่น พัทลุงกระทบ และไม่รุนแรงมาก ราคาผลผลิตเกษตร ปาล์ม ราคาสูงขึ้นเป็นผลกระทบเชิงบวก ภาคการผลิต อุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง ไม่สามารถส่งออกได้ ส่วนอุตสาหกรรมถุงมือยาง ดีขึ้น ในการรับมือภาครัฐใช้มาตรการทางการคลังและการเงินเข้าช่วย เยียวยา มาตรการสนับสนุนการบริโภค สนับสนุนการท่องเที่ยว ส่วนที่จะทำต่อไปคือนโยบายทางการเงิน : การแก้ไข/ช่วยเหลือ ปัญหาชำระหนี้ เพิ่มสภาพคล่อง Soft Loan และสินเชื่อเพื่อการฟื้นฟู : ปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทย มีโครงการหมอหนี้เพื่อประชาชนให้คำแนะนำ สภาพเศรษฐกิจผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว ไตรมาส ๔ น่าจะดีขึ้น หากไม่มีปัจจัยนอกเหนือการควบคุม เช่น โอไมครอน ที่น่ากังวลก็คือหนี้ครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ และวินัยทางการเงิน

ในด้านผลกระทบด้านสังคม นางจณิสตา จุลสุวรรณ์ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ กล่าวว่าภาคใต้มีกำลังแรงงาน กลุ่มวัยแรงงานสัดส่วนสูง ภาวะพึ่งพิงต่ำ เรามีปัญหาคุณภาพการทำงานของกลุ่มวัยแรงงาน หนี้สิน ว่างงาน หลังเกิดโควิดแรงงานส่วนหนึ่งกลับมาบ้านเกิด พบสัดส่วนคนจน มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น อาจเนื่องจากนโยบายลงทะเบียนคนจน ผลกระทบด้านสังคมพบว่าอัตราความเหลื่อมล้ำ ใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ สูงกว่าพื้นที่อื่น การศึกษา : รูปแบบการเรียนเปลี่ยน เพิ่มช่องว่างของความเหลื่อมล้ำมากขึ้นจากการปรับระบบ เช่น อุปกรณ์การเรียน  COVID-๑๙ ดูเหมือนจะซ้ำเติม เพิ่มความเหลื่อมล้ำสำหรับชีวิตคนจน นอกจากนั้นยังพบอัตราฆ่าตัวตาย ผกผันกับเศรษฐกิจ กล่าวคือคนรวยทำร้ายตัวเองมากกว่า ขณะที่ความปลอดภัยในชีวิต ๓ จชต. เหตุการณ์ความไม่สงบลดลง และชี้ว่าเราควรส่งเสริมเศรษฐกิจครัวเรือนให้เข้มแข็งโดยเฉพาะภาคเกษตร พร้อมพัฒนาคุณภาพแรงงาน UP/Re/New Skills ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ เพิ่มโครงการแก้ปัญหาความยากจน ด้านการศึกษายกระดับคุณภาพการศึกษา เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพโดยเท่าเทียมกัน

ในส่วนมาตรการรับมือโควิดของกขป.เขต ๑๒ นพ.สุวัฒน์ ริริยพงษ์สุกิจ ประธานกขป.เขต ๑๒ เน้น ๔ ต.ได้แก่ ตรวจเร็วด้วย ATK ตีวงรอบคัดกรองหาผู้ติดเชื้อ กลุ่มเสี่ยง ตอบสนองเร็วด้วยยาทั้งแผนไทยและสากล ตามด้วยวัคซีนให้ครอบคลุม และ ๒ ป.คือปิดเป็นจุด ปิดเฉพาะชุมชนที่มีการแพร่ระบาด และเปิดเมืองอย่างสมดุล ให้เศรษฐกิจเดินหน้าได้ สังคมได้รับการดูแล

พร้อมกันนี้ได้นำเสนอกรณีศึกษาการรับมือการแพร่ระบาดโควิด-๑๙ใน ๓ ตัวอย่าง

• บทบาทชุมชนมีส่วนร่วมรับมือโควิด “แผนชุมชนรับมือโควิดพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ” โดยครูแสงโสม หาญทะเล รร.เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล

• บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “ยะลากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับมือโควิด” โดยคุณอนุชิต กาญจนานุชิต  รองนายกเทศมนตรีนครยะลา

• บทบาทภาคเอกชนและประชาสังคม “Hatyai sandbox Plus” โดยดร.สมพร สิริโปราณานนท์ รองประธานกขป.เขต ๑๒ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา

จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมเสนอความเห็น โดยมีแนวทางสำคัญเพิ่มเติมดังนี้

๑.การจัดทำระบบฐานข้อมูล และPlatform ที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ที่เกิดจากผลกระทบจากปัญหาต่างๆ ในสังคม ทั้งข้อมูลเชิงลึกจากภาคประชาสังคม ชุมชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

๒.สร้างหรือพัฒนากลไกระดับพื้นที่เสริมเติมจากกลไกเดิม เช่น กรณีจังหวัดปัตตานี ร่วมกับอบจ./สมัชชาสุขภาพจังหวัด กรณีสตูลร่วมกับจังหวัดและกลุ่มรักจังสตูลและสมัชชาสุขภาพจังหวัด กรณีจังหวัดสงขลาร่วมกับ ๑๕ ภาคีบริหารจัดการและสมัชชาสุขภาพจังหวัด หรือระดับเมือง/อำเภอ ระดับตำบล ที่เกิดจากการสนับสนุนทางนโยบายที่ชัดเจน ของแต่ละภาคส่วน เช่น ภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาคชุมชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อสร้างความรอบรู้ทางเศรษฐกิจ การเงิน สร้างความรอบรู้ เรื่องความมั่นคงทางอาหาร ค้นหาทุกข์ สาเหตุหนี้สิน จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะโลกร้อน กระทบต่ออาชีพหลัก ยางพารา

๓.สนับสนุนกลยุทธ์หรือรูปแบบ มีวิธีการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ในการทำงานร่วมกัน

๔.พัฒนานวัตกรรมจากต้นทุน ความรู้ ทุนที่มีในการเตรียมรับกับการแก้ปัญหาในอนาคต เสริมหนุนประเด็นสำคัญของเขต ๑๒


ลิงค์ชมย้อนหลัง

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 1232
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง