ทิศทางและแนวทางศูนย์ประสานหลักประกันสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดชุมพร

  • photo  , 1000x740 pixel , 135,128 bytes.
  • photo  , 496x702 pixel , 129,409 bytes.

ทิศทางและแนวทางศูนย์ประสานหลักประกันสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดชุมพร

จากวงปรึกษาหารือเมื่อปี  64 แต่ก็ยังไม่ได้ขับเคลื่อนมากนักด้วยข้อจำกัดทางทรัพยากร และสถานการณ์โควิท-19

โดยปี 65 นี้ก็ยังคงดำเนินไปตามแนวทางที่วางไว้คือ

1)การพัฒนายกระดับระบบ/กลไกขับเคลื่อนใน 3 ระดับ

1.1 กลไกศูนย์ฯ ระดับจังหวัดให้มีขีดความสามารถสนับสนุนศูนยระดับอำเภอ-ผู้ประสานระดับตำบลได้(กรรมการ กปท.)  ทั้ง 3 ระดับควรมีระบบ 3 เรื่องสำคัญ คือ

1.ฐานข้อมูลสารเทศที่ไว้ใช้งานที่เป็นปัจจุบัน

2.มีอาสาสมัครที่รู้ เข้าใจ (ความรอบรู้ทางสุขภาพ ตามผัง พลเมืองสุขภาพ) หลักประกันสุขภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค

3.มีระบบสื่อสารและเฝ้าระวังทางสุขภ่พและคุ้มครองผู้บริโภค  และมีผลลัพธคือ การผ่านการประเมินองค์กรขั้นพื้นฐานและขั้นสูง ตามเกณฑ์การประเมินซึ่งได้ดำเนินการให้ห้วงต้นปี  ที่ผ่าน  และผลที่ควรเกิดคือการขึ้นทะเบียนกับ สภาองค์กรของผู้บริโภคได้ในปี 66  นี้

2)แนวทางหรือยุทธวิธีสำคัญ  มี 3 ประการ

2.1 การขับเคลื่อนภารกิจ งานหลักประกันสุขภาพ และเชื่อมต่อกับ 3 กองทุน สปสช คือ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น - กองทุน ltc -  กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ(รอการจัดตั้งของชุมพร)

2.2 การพัฒนากลไกเฝ้าระวังคุ้มครองผู้บริโภคระดับพื้นที่ และเลือกจุดเน้นประเด็นสำคัญมาขับเคลื่อนเพื่อสร้างการเรียนรู้ เช่น  อาหารปลอดภัย (ผู้ผลิตปลอดโรค  ผู้บริโภคปลอดภัย)  การเท่าทันสื่อสินค้าออนไลน์  เป็นต้น

2.3  การสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพชุมชน  ผ่านกลไกอาสาสมัคร และกลไกจัดการสุขภาพในชุมชนท้องถิ่น

2.4 การเพิ่มพูนขีดความสามารถ จาก 2.1-2.3 ข้างต้นนั้นปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคระบาดคือ การเรียนรู้ทั้ง 2 รูปแบบผสมผสานกันด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  ทั้ง  onsite  และ Online  ด้วยมุ่งมาดปราถณาให้ผู้นำแกนสุขภาพเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงหรือวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในแต่ละด้านได้  ตามกรอบพลเมืองผู้รอบรู้ทางสุขภาพ (รับรู้เข้าถึงข้อมูล  เลือกนำใช้ได้ โต้ตอบแลกเปลี่ยนได้  ตัดสินที่ถูกต้อง ประยุกต์-ปรับเปลี่ยนใช้ความรู้ จนมีความรู้ใหม่  มีความรู้และถ่ายทอดได้)

3)การประสานความร่วมมือ คน-เงิน-งาน กับทุกภาคส่วนในพื้นที่และสังคม  ซึ่งในที่นี้  หลายพื้นที่/บางอำเภอ  ก็ได้รับการสนับสนุนจาก  กปท. อยู่แล้ว    บางพื้นที่ก็ กำลังจะได้รับสนับสนุนจาก Node flagship สสส.ชุมพร  และงานพัฒนากลไกคุ้มครองผู้บริโภค  สคบ  - สอบ (สภาองค์กรของผู้บริโภค)  เป็นต้น


ที่กล่าวมาคือการสรุป ทบทวนในสิ่งที่ทำมาร่วมกัน  และสิ่งที่จะดำเนินการต่อไป  ในวันที่ 12  พฤษภาคม 65  รร.ศรียาภัย  อ.เมือง  ชุมพร  ทีจะมีเวทีทบทวนข้อมูล ชุดความรู้การดำเนินหลักประกันสุขภาพโดยเฉพาะ งาน กองทุนสุขภาพท้องถิ่น  ทั้งคนเก่า-คนใหม่(ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับกาล และงาน)  และผู้ประสานงานตำบล/ท้องถิ่น  จะเป็นกลไกสำคัญ  ที่จะไปตอบโจทย์ข้อที่ 1

พลเมืองผู้รอบรู้ทางสุขภาพ  คือความเข้มแข็งของ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอต่างๆ

#ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดชุมพร

#สมาคมประชาสังคมชุมพร

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ  สมาคมประชาสังคมชุมพร

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 3826
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง