รายงานผลการดำเนินงานของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.) เขตพื้นที่ 4 และ เขตพื้นที่ 7 ในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 3/2565

 • photo , 1024x579 pixel , 67,308 bytes.
 • photo , 1024x589 pixel , 40,893 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 108,896 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 110,683 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 87,112 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 84,827 bytes.
 • photo , 1024x579 pixel , 108,582 bytes.
 • photo , 1024x1155 pixel , 132,006 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 123,821 bytes.

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

นายสาธิต  ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานที่ประชุมครั้งนี้

ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง วาระที่ 4.1 ผลการดำเนินงานของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขตพื้นที่ 4 และเขตพื้นที่ 7 โดย นพ.วีระวัฒน์ พันธุ์ครุฑ  ประธานกขป. เขตพื้นที่ 4  และ ท่านสุทธินันท์ บุญมี  ประธานกขป.เขตพื้นที่ 7เป็นผู้นำเสนอในครั้งนี้

กขป.เขตพื้นที่ 4 เชื่อมโยงนโยบายปฏิรูปสู่ประเด็นBig Rock ร่วมกับเขตสุขภาพที่ 4 และได้กำหนดประเด็นการขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาทุกขภาวะ ประกอบด้วย

(1) ประเด็นผู้สูงอายุฯ

(2) ประเด็นอาหารและยาปลอดภัย

(3) ประเด็นการแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน

(4) ประเด็นสิ่งแวดล้อม

กขป.เขตพื้นที่ 7 สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายโดยนำเสนอประเด็นขับเคลื่อนที่สำคัญ ได้แก่

(1) การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์สู่การปฏิบัติ

(2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาพยาธืใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี  โดยยึดหลักให้ประชาชนสุขภาพดี มีสุขอย่างยั่งยืนและมีการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของกลไกกขป. และเชื่อมโยงประเด็นพื้นที่สู่ระดับชาติ

ที่ประชุมชื่นชมกขป.และมีข้อเสนอในการขับเคลื่อนผลการดำเนินงาน ดังนี้
1.การนำเสนอผลการดำเนินงานของกขป.ต้องระบุเป้าหมายของกขป.ว่ามีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามวาระกขป. 4 ปี หรือ เป็นเป้าหมายตามกรอบระยะ 1 ปี เพื่อให้เกิดการติดตามความเคลื่อนไหวและวัดผลความสำเร็จร่วมกัน

2.เพิ่มเติมเนื้อหาการนำเสนอผลการดำเนินงานของกขป. ในส่วนของ ปัญหาอุปสรรค ปัจจัยความสำเร็จ เพื่อเป็นบทเรียนและเกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างกขป. ร่วมกัน

3.ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย : มีข้อเสนอจะนำในการประชุมคสช.ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกขป.ในวงประชุมกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าร่วมในครั้งต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับแผนของกขป.ที่มีการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ พชอ.ซึ่งในพื้นที่ที่มีความร่วมมือในหลายเขต

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 3826
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง