ความคืบหน้าปฏิบัติการสร้างความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤติข้าวตรัง

 • photo , 1000x750 pixel , 124,123 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 143,111 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 116,123 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 106,233 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 127,363 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 137,133 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 92,090 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 115,634 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 199,441 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 169,266 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 89,240 bytes.
 • photo , 1000x1333 pixel , 131,443 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 114,522 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 90,731 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 97,441 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 143,511 bytes.
 • photo , 959x720 pixel , 198,767 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 182,113 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 116,227 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 133,017 bytes.
 • photo , 843x843 pixel , 179,698 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 96,727 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 201,806 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 189,892 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 195,229 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 103,367 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 112,590 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 193,145 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 93,752 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 170,005 bytes.

โอกาสดีที่บางดี

1 ใน 11 พื้นที่ชุมชนชวนกันสร้างความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤติข้าวตรัง ร่วมกับ Node Flagship จังหวัดตรัง

ต.บางดี อ.ห้วยยอด มีกลุ่มเกษตกรที่พยายามรักษาและสืบสานการปลูกข้าวไร่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง  มีน้าซุปเปอร์ ที่เป็นตัวจริงแกนนำสำคัญในเรื่องนี้
ศุกร์ที่ผ่านมาจึงเป็นโอกาสที่ทีมกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าวไร่  ได้ชักชวนภาคีเครือข่ายให้มาร่วมรับรู้ในการแผนงานโครงการสร้างความมั่นคงทางอาหารฯที่ได้รับการสนับสนุน  โดยได้รับการอนุเคราะห์สถานที่ห้องประชุมของ อบต.บางดี

ผู้เข้าร่วมประชุม มีสมาชิกเกษตรกร มีเจ้าหน้าที่เกษตรที่รับผิดชอบพื้นที่ ต.บางดี มีผอ.สปก.ตรัง  กยท.ห้วยยอด  มีตัวแทนจากสำนักงานพัฒนาที่ดิน ความน่าตื่นตาตื่นใจคือมี ผอ.โรงเรียน 3 โรงเรียนในพื้นที่เข้าร่วมทั้งโรงเรียนควนอารี โรงเรียนบ้านซา โรงเรียนวัดบางดี  มีตัวแทนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กระบวนการชวนกันเรียนรู้การขับเคลื่อนความมั่นคงทางอาหารข้าวตรัง กรณีข้าวเบายอดม่วง ที่มีการขับเคลื่อนปฏิบัติทั้งระดับพื้นที่ การหนุนเสริมของภาคีและยกเป็นวาระของจังหวัด
ต่อด้วยการอธิบายรายละเอียดโครงการ ผลลัพธ์สำคัญ กิจกรรม ตัวชี้วัด โดยมีตัวชี้วัดสำคัญที่ท้าทาย อาทิ การเพิ่มพื้นที่การผลิตข้าว 20 % การเพิ่มจำนวนผู้บริโภคข้าวในชุมชน 10%
ที่ประชุมร่วมแลกเปลี่ยน

-ได้ข้อมูลจาก กยท.ว่า ทาง ต.บางดี ปีนี้มีล้มยาง 1,053 ไร่ ซึ่งสามารถเป็นพื้นที่เชิงกลุ่มเป้าหมาย

-ทางผอ.โรงเรียน / ตัวแทนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เสนอให้พื้นที่ของโรงเรียนสำหรับปลูกข้าวไร่ และจะเชื่อมโยงการนำเด็กมาเรียนรู้

-มีข้อเสนอให้ดึงผู้ปกครอง ชุมชนเข้ามามีส่วนในกิจกรรมการปลูกข้าวไร่

-สำหรับฤดูการปลูกข้าวไร่ เริ่มจากมิถุนายน - สิงหาคม

-ทางพื้นที่มีข้าวพันธุ์หอมดง ที่คัดเลือกอยากเป็นตัวชูของบางดี

เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่น่าสนใจ จากจุดแข็งคือ กลุ่มเกษตรกรที่ภูมิปัญญา ชุดประสบการณ์การปลูกข้าวไร่ การมีภาคีเครือข่ายเข้ามาหลากหลาย การมีสถานศึกษาให้ความสนใจเข้ามาเรียนรู้ร่วมกัน

ปิดท้ายการประชุมด้วยการเก็บภาพร่วมกันเป็นจุดเริ่มต้นชวนกันขับเคลื่อนความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤติข้าวตรังในตำบลบางดี

#ตรังเมืองคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน


ok อ่าวตง แฮ

ไม่แน่ใจว่าจะมีคน get กับมุกนี้ของผมไม่นะครับ

ถ้า get ก็แสดงว่าอายุอานามน่าจะไล่เลี่ยกัน

วันนี้เก็บตกบรรยากาศการลงพื้นที่ บ้านเก่าขนุน  ม.5 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง  1 ใน 11  พื้นที่ปฏิบัติการสร้างความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤติข้าวตรัง  โดยมีจุดเน้น คือ "ข้าวไร่" ซึ่งสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ที่ส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรมสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ลุงเที่ยง ในฐานแกนนำกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ในพื้นที่ จึงนัดหมายคณะทำงาน และประสานภาคีเครือข่ายในตำบลให้มารับทราบทิศทางแนวทางและกิจกรรมภายใต้โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก Node Flagship จังหวัดตรัง มีตั้งแต่ ท่านกำนัน  รองนายกอบต.อ่าวตง ผอ.รพ.สต. ผญ.บ้านในพื้นที่

นอกจากนี้ยังมีภาคีที่แม้ไม่ได้เข้าร่วมประชุมวันนี้แต่เป็นภาคีการทำงานของกลุ่มพื้นที่ ทั้ง สำนักงานปฏิรูปที่ดิน มี กยท. มีสภาเกษตรกร

กระบวนการชวนกันให้เห็นภาพใหญ่เรื่องความมั่นคงทางอาหารข้าวตรัง โดยเอาเรื่องราวข้าวเบายอดม่วง ที่มีกระบวนการผลิต การพัฒนาสายพันธุ์ การตลาด และการเชื่อมโยงกับแผนงานนโยบายของจังหวัด

เนื่องจากที่ผ่านมาเรื่องราวของข้าวไร่ ไม่ค่อยมีข้อมูลการทำงานที่ชัดเจน มีข้อมูลเพียงบางกลุ่ม การทำงานความเป็นเครือข่ายไม่ชัดเจนมากนัก ทำให้ยังขาดการหนุนเสริมหรือเชื่อมต่อกับแผนงานระดับจังหวัด พร้อมจุดประกายว่า กรณี ข้าวไร่ถ้าเรามีรูปธรรมชัด เครือข่ายชัด ภาคีหน่วยงานที่ชัดเจน ก็มีความเป็นไปได้ที่อนาคตจะมีแผนงานสนับสนุนในระดับจังหวัดต่อไป

กระบวนการชวนกันคลี่บันไดผลลัพธ์ให้เห็นทั้งผลลัพธ์ ตัวชี้วัดสำคัญ ที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง 10 เดือนต่อจากนี้  ได้แก่

1)การมีกลไกคณะทำงานความมั่นคงทางอาหารที่เข้มแข็งระดับตำบล

2)การเกิดข้อตกลงในการดำเนินการความมั่นคงทางอาหาร

3)การพัฒนาสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยการฟื้นฟูข้าวตรังปลอดภัย(การผลิต)

4)ประชาชนสามารถเข้าถึงข้าวปลอดภัย (การตลาด)

5)ประชาชนบริโภคข้าวตรังปลอดภัยมากขึ้น

และพิจารณาตัวชี้วัดสำคัญ ได้แก่ การเพิ่มพื้นที่ผลิตข้าวไร่ 20% จากเดิม

ซึ่งพื้นที่ปลูกปีที่ผ่านมา 752 ไร่ เพิ่ม 20 % คือ 150 ไร่ คือความท้าทาย

และการทำให้คนอ่าวตงบริโภคข้าวของคนในตำบลเพิ่มขึ้น 10 %

มีการให้ลองยกมือว่าใครได้กินข้าวไร่ในตำบลบ้างปรากฎว่าท่านที่ไม่ได้กินคือเหล่าผู้นำชุมชน ซึ่งเป็นอีกโจทย์น่าคิดของตำบล

ที่ประชุมร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการ

-ท่านกำนันกำลังล้มยางก็ปวารณาตัวให้พื้นที่ 30 ไร่สำหรับการปลูกข้าวไร่ เพื่อเพิ่มพื้นที่ผลิตข้าวไร่

-มีข้อเสนอแนะอยากให้ประชาสัมพันธ์และขยายเพิ่มสมาชิกที่เข้าร่วม

-อยากให้มีการเชื่อมโยงคนรุ่นใหม่ เด็กเยาวชนให้มาเรียนรู้

ปิดท้ายมีการมอบข้าวเบายอดม่วง แก่ท่านผู้นำชุมชน กำนัน รองนายกอบต. ผอ.รพ.สต. และท้าทายว่าอนาคตได้มีข้าวแบรนด์ของคนอ่าวตงต่อไป


เกลอกรีนตรัง  พร้อมส่งต่อ "ข้าวนาบ้านเรา"

รู้หรือไม่ว่าจังหวัดตรังมีพื้นที่ผลิตข้าวเพียงหมื่นกว่าไร่ ผลผลิตคิดเป็นเพียงประมาณ 5 % ของการบริโภคของคนตรังทั้งจังหวัด
แต่เชื่อหรือไม่ว่าข้าวท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกลับตั้งค้างอยู่กับครัวเรือนชาวนา แม้จะจัดแบ่งสำหรับเก็บไว้กินแล้ว

ทั้งผู้บริโภคคนตรังเองที่หลายคนก็คุ้นชินกินข้าวสารที่ขายตามท้องตลาด มากกว่าการกินข้าวบ้าน และไม่รู้แหล่งผลิตข้าวบ้านเราที่ปลอดภัย รวมทั้งจากชาวนาเองที่ไม่ถนัดด้านการขายด้านการตลาด

หลายครั้งชาวนาต้องจำใจขายข้าวเปลือกในราคาถูกให้กับพ่อค้าคนกลาง ก่อนที่จะถึงรอบการผลิตใหม่ที่จะมีข้าวใหม่มาทดแทนในที่จัดเก็บ
จะดีไม่ถ้าทำให้คนตรังได้กินข้าวนาบ้านเรา  กินข้าวจากชุมชนที่ยังพยายามรักษาวิถีชีวิตวิถีนา ทำนาแบบปลอดภัย

เกลอกรีนตรังพร้อมเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสนับสนุนให้คนตรังได้กินข้าวตรัง

ทั้งเป็นตัวกลางส่งต่อข้าวนาบ้านเรา และช่วยชี้ช่องแนะนำพื้นที่กลุ่มชาวนาในจังหวัดตรังต่อไป

รับประกันความปลอดภัย "มดก็มา มอดก็มี" 55


ข้าวตรังคืนถิ่น

๑.ข้าวรากแห้งหรือข้าวเบารากแห้ง

กว่าร้อยปีก่อนนโยบายส่งเสริมปลูกยางพาราในตรังส่งผลให้ทวดเหียม สุขสง ย้ายถิ่นฐานจากหน้าวัดพระงามในลุ่มน้ำคลองนางน้อยมาจับจองพื้นที่เบิกสวนเบิกไร่บริเวณต้นน้ำคลองห้วยยางในเขตตำบลบ้านโพธิ์ ทวดขุดนาบนควนหัวนาท่วมหัวยื่นมือเด็ก ๆ ยายเคยเล่าว่าทวดปลูกข้าวสายพันธุ์หลัก คือ ข้าวเบารากแห้ง ที่ปลูกข้าวชนิดนี้เพราะเป็นข้าวทนแล้ง บางปีฝนออกไม่ตกแต่บรรพบุรุษเราก็ได้กินข้าวเช่นเดียวกับคนในลุ่มน้ำ การนำข้าวกลับมาปลูกในแผ่นดินทวดครั้งนี้เราต้องการยีนทนแล้งของข้าวเพื่อนำมาพัฒนาสร้างข้าวสายพันธุ์ใหม่ตามยุคสมัยนิยมของคนรุ่นเรา

๒.ข้าวสายบัว

ข้าวที่เคยปลูกอยู่ใกล้จวนผู้ว่าฯ มากที่สุดในแถบชุมชนสังขวิทย์ ด้วยความต้องการนำไปทำเส้นขนมจีน จนกูรูทำเส้นขนมจีนของตรังแถวบางรักและพี่น้องชาวสตูลยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าเส้นขนมจีนจากข้าวสายบัวตรังอร่อยที่สุด...ยังไม่เคยลอง แต่ปีนี้จะปลูกขั้นต่ำที่ ๑ ไร่ แล้วนำไปแปรรูปเป็นเส้นขนมจีนตามคำร่ำลือดูสักที

๓.ข้าวกันตัง

ข้าวตรังที่เหลือแต่ชื่ออำเภอในตรังแต่ไปดังที่สุราษฎร์ธานี เพชรบุรีและนราธิวาส ข้าวกันตังปลูกในสภาพน้ำกร่อยได้ เป็นข้าวทนเค็ม แป้งมีคุณสมบัติที่สามารถนำไปแปรรูปเป็นอาหารได้หลายอย่าง ที่สำคัญคือเขามียีนทนเค็มสามารถนำมาปรับปรุุงพันธุ์ข้าวตัวใหม่ขึ้นมาได้

๔.ข้าวดอกมุด

เป็นสายพันธุ์ข้าวไร่ตรังและเป็นคู่หูกับข้าวเบายอดม่วงที่ได้รับการพัฒนาก่อนหน้าแล้ว คนตรังสมัยก่อนไม่นิยมปลูกข้าวดอกมุดเพราะนุ่มอร่อยเกินไป ลูกหลานกินหมดเร็วจึงไม่พอกินตลอดทั้งปี ข้าวดอกมุดนำกลับมาเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การเพิ่มพื้นที่ข้าวไร่ให้ได้เกิน ๒๐,๐๐๐ ไร่ต่อปี ผ่านโครงการความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤตต่อไป . ก่อนที่ภูมิปัญญาข้าวตรังจะสาปสูญไปปีนี้มีการกำหนดทิศทางการพัฒนาได้มากขึ้นกว่าเก่า รวมไปถึงข้าวอีก ๑๖ สายพันธุ์ก็จะตามกลับคืนมาสู่แผ่นดินตรังอีกครั้ง ขอบคุณคุณเอกราช แก้วนางโอและทีมงาน ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ที่สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวกลับคืนถิ่นมาตุภูมิ


ที่นี่โคกสะบ้า

1 ใน 11 พื้นที่ปฏิบัติการสร้างความมั่นคงทางอาหารข้าวตรัง ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกระบวนการขับเคลื่อนการทำงานของหน่วยจัดการจังหวัดที่มีจุดเน้นสำคัญ(์Node Flagship) จังหวัดตรัง

จันทร์ที่ 13 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม อบต.โคกสะบ้า พี่สุพรรณพิษ แกนนำคณะทำงานจึงประสานนัดหมายคณะทำงาน ทีมภาคีเครือข่าย ท้องที่ท้องถิ่น ทีมสนับสนุนทั้งจากสำนักงานพัฒนาชุมชน และสำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง  และตัวจริงเสียงจริงคนทำนาในพื้นที่  มาทำความเข้าใจทิศทาง เป้าหมาย และแนวทางการดำเนิน โครงการ "ส่งเสริมผลิตข้าวปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตำบลโคกสะบ้า" ที่จะขับเคลื่อนต่อจากนี้ไปอีก 10 เดือน

ภายหลังจากกำนันจวน ในฐานะเจ้าบ้านเปิดการประชุมแล้ว อุ่นเครื่องช่วงต้นด้วยการชี้แจงทิศทางแนวทางการทำงานของ Node Flagship และความเป็นไปเป็นมาที่ทีมตรังเลือกประเด็นความมั่นคงทางอาหารข้าวตรัง มาเป็นประเด็นขับเคลื่อนการทำงานสำคัญครั้งนี้ จาก พี่สุวณี สมาธิ และเสริมข้อมูลความสำคัญกับการช่วยกันส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัย การสร้างความมั่นคงทางอาหาร จาก พี่ทวี สัตยาไชย ที่ปรึกษา Node Flagship จังหวัดตรังแล้ว

พี่สุพรรณพิษ ผู้ประสานงาน ก็ชี้แจงถึงแผนงานกิจกรรมที่จะดำเนินการภายใต้โครงการฯ อาทิ  การจัดทำข้อตกลงชุมชนเรื่องข้าว  การจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน  การพัฒนาอัตลักษณ์ข้าวโคกสะบ้า ที่จะพัฒนาเพื่อช่วยกันออกแบบแบรนด์ข้าวของตำบลที่ผ่านมาตรฐาน

สำหรับโจทย์ท้าทาย ได้แก่ การเพิ่มพื้นที่ปลูกข้าว นอกจากหาผ่านพื้นที่เพิ่งล้มยางเชิญชวนปลูกข้าวไร่เพิ่ม  ก็มีแผนสองคือการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้เพิ่มขึ้น  อีกทาง คือ จะมีกลุ่มแนวหน้าทำนาปรังเพื่อเพิ่มรอบการผลิตสำหรับแปลงที่เหมาะสม  อีกโจทย์การหาฐานคนกินข้าวในชุมชนเพิ่มมากขึ้น ก็เริ่มหาลูกค้า เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่อบต.ดูแลอยู่ ก็ได้สอบถามฝากเป็นประเด็นหารือถึงความเป็นไปได้กับท่านรองนายกที่ได้เข้าร่วมด้วย

ยังมีหลายโจทย์ที่ท้าทายต่อการผลิตข้าวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ที่ผู้เข้าร่วมช่วยกันสะท้อน เช่น การหาคนรุ่นใหม่มาสานต่อการทำนา  และเรื่องระบบน้ำ ระบบชลประทานที่สนับสนุนการทำนา

เพียง ยกแรก แต่เน้น ๆ กับชวนกันทำความเข้าใจ สร้างฝันร่วม และเห็นแผนที่ทางเดินเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารตำบลโคกสะบ้าร่วมกัน เชื่อว่าครั้งแรกคงไม่ง่ายที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจเท่ากัน ยังต้องมีการทำซ้ำ สำคัญคือเรียนรู้ผ่านปฏิบัติร่วมกัน แต่ปิดท้ายถ่ายรูปร่วมกัน รอยยิ้ม แววตา ความเป็นกันเองชัดเจน

#ตรังเมืองคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน

#ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤติข้าวตรัง

#NodeFlagshipTrang

#สสส


กลุ่มเกษตรนาข้าว-นาพละ พร้อม..จัดข้าวเบายอดม่วง

ข้าวสารปลอดภัย สู่ครัวเรือนคนตรัง  10,000 ก.ก.

ในเดือน ก.ค.,ส.ค. นี้

อปท.,กยท.,กอช.,กทบ.,กชช,รคช.,สอช.ต.,อสม.ฯ

ออเดอร์  กันมาได้เลยครับ


เชภาดร จันทร์หอม / สำราญ สมาธิ / ชัยพร จันทร์หอม  ทีมบันทึกเรื่องราว

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 1794
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง