“เชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนงานและนโยบายสู่การพลิกโฉมระบบอาหารแลการเกษตรในท้องถิ่นภาคใต้ชายแดน”

 • photo , 1334x750 pixel , 74,561 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 185,773 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 152,620 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 56,150 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 173,149 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 136,308 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 188,083 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 199,651 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 137,511 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 134,191 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 160,801 bytes.
 • photo , 750x1070 pixel , 205,543 bytes.
 • photo , 1334x750 pixel , 149,468 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 102,143 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 82,151 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 94,940 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 97,335 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 75,995 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 129,292 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 89,765 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 98,145 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 91,697 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 71,384 bytes.
 • photo , 1000x1000 pixel , 124,805 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 98,491 bytes.
 • photo , 960x1706 pixel , 142,330 bytes.

UNDP Workshop ภาคใต้  ระหว่าง ภาคส่วนต่างๆ ภาคประชาสังคม ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และหน่วยงานหนุนเสริม

ร่วมระดมความคิด เพื่อจัดการความมั่นคงทางอาหาร ที่เป็นห่วงโซ่ ตามบทบาทของแต่ละภาคส่วน เพื่อสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ “เชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนงานและนโยบายสู่การพลิกโฉมระบบอาหารแลการเกษตรในท้องถิ่นภาคใต้”

วันที่ 28-30 มิถุนายน 2565

เพื่อนำมาสู่โครงการนำร่องแพลตฟอร์มนวัตกรรมทางสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงระบบจังหวัดชายแดนใต้

ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำร่องให้เกิดการเปลี่ยนผ่านจากการทำโครงการเชิงเดี่ยวไปสู่การขับเคลื่อนด้วยแพลตฟอร์มนวัตกรรม แบบเปิด (รวมองค์กร วิธีการและกิจกรรมที่เชื่อมต่อกันและหลากหลาย) ด้วยความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบอาหารท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมที่มีความเชื่อมโยงกันตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา หลังจากที่ได้ดำเนินการมาระยะหนึ่ง การทบทวน รับฟังประสบการณ์ถอดบทเรียนเป็นขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการแพลตฟอร์มนวัตกรรมทางสังคม เพื่อมองหาโอกาสในการต่อยอดและเชื่อมโยงขบวนการ

ขับเคลื่อนในท้องถิ่นสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่าง Thailand Policy Lab

สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ในการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 วัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับการขับเคลื่อนงาน การเรียนรู้ ยกระดับศักยภาพในระดับท้องถิ่น สู่การสนทนาและออกแบบนโยบายสาธารณะที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายได้อย่างแท้จริง


Thailand Policy Lab - UNDP

การทำ Workshop ร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งสภาพัฒน์ เกษตรจังหวัด เกษตรและสหกรณ์ สสจ ศอบต. มหาวิทยาลัย หน่วยงานเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน เพื่อกำหนดออกมา และมีผลลัพธ์ที่คาดหวัง

1.การทำข้อเสนอเชิงนโยบายและแผนปฏิบัติการร่วม ผลักดันสู่กระบวนการแผนและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

2.เกิดไอเดียที่ร่วมสร้างสรรค์ นำสู่การพัฒนาข้อเสนอโครงการและการสนับสนุนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.เกิดชุมชนนวัตกรและผู้นำนำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยื่นในระดับท้องถิ่นจังหวัดชายแดนใต้

4.สร้างกลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในท้องถิ่น และการออกแบบหลักสูตรการอบรมอย่างมีส่วนร่วมและ สอดคล้องตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงานในภาคส่วนต่างๆ

ซึ่งทั้ง 4 ประเด็น มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การสร้างการมีส่วนร่วม ที่จะสร้างนวัตกรรมในการแก้ปัญหาในพื้นที่ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน


Thailand Policy Lab

เน้นการระดมความคิดเพื่อร่วมออกแบบนโยบายไทย ที่เข้าใจมนุษย์ เป็นสำคัญ

โดยทั้งภาครัฐ เอกชน วิชาการ ภาคประชาสังคม และ สภาพัฒน์ จับมือกันปรับวิธีคิด และการทำงานออกแบบนโยบายไทยในหัวข้อการคุ้มครองทางสังคมและความมั่นคงทางอาหาร ใช้เครื่องมือในออกแบบนโยบาย ตั้งแต่

ความหวังของคน (Hopes & Fears) : ถอดรหัสความความหวังของประชาชน เพื่อนั่งเข้าไปอยู่ในชีวิตของผู้ใช้นโยบาย

กลุ่มคนเปราะบาง (Personas) : การซูมอินเข้าไปที่กลุ่มคนเปราะบาง เพื่อเข้าใจความต้องการของพวกเขาและออกแบบนโยบายแบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ถอดรหัสความเชื่อมี่ซ่อนยั่งลึก (Causal Analysis) : การใช้ภูเขาน้ำแข็งแยกและถอดให้เห็นคุณค่า ความเชื่อ ทัศนคติที่ส่งผลต่อเหตุการณ์นั้นๆ อย่างฝังรากลึก


เครื่องมือเหล่านี้ ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกลงไป เป็นชั้นๆ เพื่อเข้าถึง Pain Point ที่แท้จริง ที่จะได้ถึงแนวทางการแก้ ปัญหาที่ยั่งลึกนั้นๆ จากโจทย์ ที่ให้สวมบทบาทการคิดเชิงสร้างสรรค์ คิดในเชิงบวก และการคิดในเชิงลบ

ขอบคุณข้อมูล อ.เชน บ้านภูลิตา

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 1794
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง