กขป.เขต 11 ดัน School Health Literacy มุ่งเด็กวัยเรียนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ

  • photo  , 1695x965 pixel , 128,984 bytes.
  • photo  , 1810x905 pixel , 154,955 bytes.

กขป.เขต 11 ดัน School Health Literacy มุ่งเด็กวัยเรียนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ

สถานการณ์ปัญหาสำคัญของเด็กและเยาวชน เด็กอายุ 6-14 เขตพื้นที่ 11 ประกอบด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร

พบว่า ภาวะโภชนาการเกินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ส่วนสูงของเด็กมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก (เด็กยังเตี้ยต่ำกว่ามาตรฐาน) และไอคิวของเด็กต่ำกว่ามาตรฐาน

จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าวคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขต 11 ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 11 ยกประเด็นเด็กและเยาวชนเพื่อสานพลังเครือข่ายพัฒนาความรอบรู้ของเด็กวัยเรียน เป็น 1 ใน 4 ประเด็นเพื่อขับเคลื่อนงานปี 2562

ในการประชุมกขป. เขต 11 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 ที่โรงแรม ฎ ชดา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานทั้ง 4 ประเด็นการขับเคลื่อนหลัก คือ

1.ประเด็นเด็กและเยาวชน

2.ประเด็นสุขภาวะคนวัยทำงาน

3.ประเด็นผู้สูงอายุ

และ 4.ประเด็นสาธารณสุขทางทะเล

ในส่วนเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานปี 2562 โดยมีการประชุมคณะทำงานทั้ง 4 ประเด็นก่อนในช่วงเช้า

เป้าหมายสำคัญของการขับเคลื่อนประเด็นเด็กและเยาวชน เขต 11 ปรับเข็มมุ่งสู่เด็กวัยเรียนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (School Health Literacy)

เป้าหมายเพื่อเด็กและเยาวชนมีการเจริญเติบโต สูงดีสมส่วน และมีสติปัญญา

ซึ่งคณะทำงานประเด็นได้วางแผนการทำงานโดยใช้ 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

(1) การสานพลัง เชื่อมเครือข่าย แชร์ข้อมูล เห็นคุณค่าร่วม “แสวงหาจุดร่วม สงวนจุดต่าง” เช่น เชื่อมกับศูนย์อนามัยที่ 11 เพื่อทำงานร่วมกัน บูรณาการทำงาน ร่วมสร้างพื้นที่ต้นแบบและพื้นที่ปฏิบัติการที่มาจากการบูรณาการกับภาคีเครือข่ายระดับเขต จังหวัด อำเภอ ตำบล และการติดตามประเมินผลแบบเสริมพลัง

(2) การบูรณาการทำงาน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับผลประโยชน์ เช่น การ Mapping องค์กรภาคีระดับเขต จังหวัด อำเภอ ตำบล ประสาน สสจ./รพ.สต. และเขตพื้นที่โรงเรียน ขับเคลื่อนร่วมสร้างต้นแบบและขยายเครือข่าย และใช้แนวคิด WIN WIN การหนุนเสริมซึ่งกันและกัน

และ (3) การเอื้ออำนวยให้เกิดสุขภาวะ เช่น สร้างพื้นที่เรียนรู้ การชื่นชม แชร์ โชว์ เชื่อม ช่วยและการใช้ ทั้งนี้กระบวนสำคัญคือการหนุนเสริมการถอดบทเรียน School Health Literacy และขยายผลในพื้นที่เขตสุขภาพเพื่อประชาชน 11 ต่อไป


ส่วนประเด็นอื่นๆ คือ

(1) กลุ่มวัยคนทำงาน เน้นเรื่องเกษตรเพื่อสุขภาพและความมั่นคงด้านอาหาร มุ่งสู่การจัดทำแผนด้านความมั่นคงทางอาหาร กฎกติกาหรือธรรมนูยสุขภาพด้านความมั่นคงอาหารในระดับชุมชนท้องถิ่น

(2) ประเด็นผู้สูงอายุ มุ่งสู่การเตรียมตัวรองรับสังคมสูงวัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน โดยหวังขยายผลสถานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเต็มพื้นที่ทุกตำบลในเขตพื้นที่ 11

และ (3) ประเด็นสาธารณสุขทางทะเล เน้นการจัดการขยะทางทะเล ในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น

ทั้งนี้ประเด็นการขับเคลื่อนงานของ กขป. ทั้ง 3 ประเด็น สอดคล้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการสุขภาพระดับอำเภอ (พชอ.) ในเขตพื้นที่ เขต 11 และมีการลงพื้นที่แลกเปลี่ยนทิศทางการทำงาน และประสานความร่วมระหว่าง กขป. เขต 11 กับ พชอ.พรหมคีรี ประเด็นอาหารปลอดภัย การขัดการขยะ และประเด็นผู้สูงอายุ ที่ห้องประชุมว่าการอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เช้าวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562


ทั้งหมดนี้ คือความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 11 จากต้นทางสู่ปลายทางในปี 2562 และเป้าหมายระยาว เด็กวัยเรียน เขตพื้นที่ 11 จะมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมที่เหมาะสม รวมไปถึง School Health Literacy จะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหน แผน/ธรรมนูญความมั่นคงทางอาหารมีกี่พื้นที่ ความพร้อมของผู้ย่างเข้าสู่วัยผู้สูงอายุและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจะเป็นอย่างไร รวมทั้งปัญหาขยะทางทะเลจะลดลงหรือไม่ น่าติดตามให้กำลังใจ และเสริมพลัง กขป. เขต 11 และทีมงานทั้งสี่ประเด็นก้าวเดินสู่จุดหมายต่อไป

เรื่องโดย จารึก ไชยรักษ์ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

Relate topics

Comment #1
Posted @5 พ.ค. 62 04:47 ip : 213...71

​ดอกเบี้ยเงินฝากเป็นผลตอบแทนที่ผู้ฝากเงินได้รับจากการนำเงินมาฝากไว้กับสถาบันการเงิน


​​​อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยเงินฝากมักอยู่ในลักษณะร้อยละต่อปี ที่สถาบันการเงินจ่ายให้กับผู้ฝากเงินเพื่อเป็นผลตอบแทนในการนำเงินมาฝากไว้กับสถาบันการเงิน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีหลายประเภท หลายอัตรา โดยทั่วไปขึ้นอยู่กับระยะเวลาการฝากเงินและเงื่อนไขการถอนเงิน เช่น อัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สามารถถอนเงินได้ตลอดเวลาจะต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน หรือ 6 เดือน

เราจึงควรคำนึงถึงความจำเป็นในการใช้เงิน และผลตอบแทนที่เราต้องการ ก่อนตัดสินใจเลือกฝากเงิน เพื่อที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการฝากเงินนั้น


ดอกเบี้ยทบต้น หลายคนคงเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า “ออมก่อน รวยก่อน” ความร่ำรวยดังกล่าวส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากอานุภาพของดอกเบี้ยทบต้น (Compound Interest Rate) ซึ่งพูดให้เข้าใจง่ายก็คือดอกเบี้ยของดอกเบี้ยนั่นเอง

สมมติว่า เรานำเงิน 10,000 บาท ไปฝากธนาคาร และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เท่ากับ 5% ต่อปีทุก ๆ ปี เมื่อครบ 1 ปี เงินของเราจะเพิ่มขึ้นเป็น 10,500 บาท (เงินต้น 10,000 บาท บวกดอกเบี้ย 500 บาท) เงิน 10,500 บาทนี้ จะกลายเป็นเงินต้นของปีที่ 2 และเมื่อครบ 2 ปี เงินของเราจะเพิ่มขึ้นเป็น 11,025 บาท (เงินต้น 10,500 บาท บวกดอกเบี้ย 525 บาท) และในปีถัด ๆ ไปดอกเบี้ยของปีนั้นจะถูกทบเข้ากับเงินต้น และกลายเป็นเงินต้นของปีถัดไป เป็นเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ

จะเห็นได้ว่า ส่วนที่เป็นดอกเบี้ยไม่ได้คงที่ที่ 500 บาท แต่เพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งเป็นเพราะเงินต้นของเราก็เพิ่มขึ้นทุก ๆ ปีเช่นกัน เนื่องจากได้เอาดอกเบี้ยของปีก่อนมารวมเข้าเป็นเงินต้นด้วยแล้ว

แสดงความคิดเห็น

« 3248
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง