ความร่วมมือเชิงรุกในการสร้างนวัตกรรมการศึกษาและบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล

 • photo , 1000x667 pixel , 110,488 bytes.
 • photo , 1000x1414 pixel , 166,408 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 67,738 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 59,229 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 53,295 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 57,089 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 78,736 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 55,966 bytes.
 • photo , 2048x1367 pixel , 137,262 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 53,777 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 63,450 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 78,092 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 72,103 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 110,075 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 51,030 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 58,004 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 71,575 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 123,302 bytes.
 • photo , 2048x1367 pixel , 170,117 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 105,708 bytes.

“Colaborative Action หรือความร่วมมือเชิงรุกในการสร้างนวัตกรรมการศึกษา และบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรม ต้องการการสื่อสารระหว่างองค์กรที่เข้มแข็ง ทั้งนี้ เด็กสตูลไม่ควรเสียเปรียบทางการศึกษากับเด็กในประเทศใกล้บ้าน ที่ภูมิสังคมประกอบด้วยทรัพยากรและความรู้ที่หลากหลาย”

ศาสตราจารย์ จรัส สุวรรณมาลา สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ร่วมประชุมวิพากษ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล กับ นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล และคณะทีมวิจัยโครงการระบบบริหารจัดการตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ประจำปี 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสมาคมวัฒนพลเมือง ชมรมประมงพื้นบ้านจังหวัดสตูล

การประชุมวิพากษ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2568 มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาร่างยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ก่อนเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลต่อไป

สาระสำคัญของยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2565 -2568 มุ่งเน้นการสร้างจังหวัดสตูลสู่เมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต สู่การพัฒนาทักษะอนาคตของคนสตูล โดยนวัตกรรมการศึกษา “SATUN MODEL” ที่มุ่งพัฒนา S : Skills หรือทักษะสำคัญที่เป็นสมรรถนะทางปัญญาและอาชีพ, สมรรถนะทางอารมณ์และสังคม, สมรรถนะทักษะทางร่างกายและจิตใจ ส่วน A : Active learning การเรียนรู้เชิงรุก T : Information Technology Skills ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี U : Unique ความมีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และ N : Network ความเป็นเครือข่ายความร่วมมือ

พันธกิจหลักในการเพิ่มโอกาสให้คนสตูลทุกกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ทั้งพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเชิงนวัตกรรมที่สอดคล้องบริบทพื้นที่ และรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 รวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ให้สามารถบรรลุเป้าประสงค์ที่มุ่งให้ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาค และเท่าเทียม มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับ เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการศึกษาและภาคีความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ สามารถสนองตอบและก้าวทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21

ทั้งนี้ ประเด็นการพัฒนาประกอบด้วย

1.)การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน ที่มีเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่อยู่ในสถานพัฒนาได้มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน ทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาสมวัย อีกทั้งผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในแต่ละระดับชั้น มีความสามารถในการอ่าน การเขียนเพิ่มขึ้น ทั้งได้รับการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาที่ 2 และทักษะชีวิตเพิ่มขึ้น อีกทั้งสามารถร่วมออกแบบกระบวนการเรียนรู้ตามความสนใจและความถนัดในทุกๆ กลุ่มสาระ รวมถึงวิชาภูมิสังคม Geopark และ ฐานการเรียนรู้ภัยพิบัติ

2.)สร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา มีเป้าหมายพัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานศึกษานำร่อง ให้ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยเฉพาะ ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพตามมาตราฐานสถานพัฒนาเด็กประถมวัยแห่งชาติ รวมถึงประชากรวัยการศึกษาภาคบังคับทุกคนในสถานศึกษานำร่อง ได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาค ตามศักยภาพและความถนัด อีกทั้งเด็กและเยาวชนในสถานศึกษานำร่องที่มีความเสี่ยงในการหลุดออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการป้องกันเฝ้าระวังการหลุดออกนอกระบบ รวมถึงเด็กที่หลุดออกนอกระบบไปแล้ว สามารถกลับสู่ระบบหรือพัฒนาทักษะที่จำเป็นอย่างเหมาะสม ตลอดจนผู้เรียนในสถานศึกษานำร่องที่มีความสามารถพิเศษตามพหุปัญญาแต่ละประเภท ให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนในด้านที่ตนต้องการพิเศษ

3.)พัฒนานวัตกรรมการศึกษาสู่โรงเรียนจัดการตนเอง ที่มีเป้าหมายการพัฒนาสถานศึกษาให้มีนวัตกรรมการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ เพื่อปรับกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย มีการถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษา เพื่อค้นหารูปแบบการศึกษาที่เป็นเลิศ (Best Practices) เพื่อเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดประสบการณ์ รวมถึงการยกระดับครูผู้สอนให้มีศักยภาพทางการสอนให้สอดรับกับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และมีการวิจัยเพื่อศึกษาการจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรม ด้านประเด็นพัฒนาที่

4.)การสร้างกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษา สู่การปฏิบัติและการเสริมสร้างความร่วมมือทางการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ที่มุ่งพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ให้มีกลไกหรือมาตรการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกลไกหรือมาตรการให้ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมชี้ชวน ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา รวมถึงการมีฐานข้อมูลสารสนเทศการบริหารจัดการศึกษาของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาที่ถูกต้องแม่นยำ ทันต่อเวลา มีความสมบูรณ์ครบถ้วน สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ และพิสูจน์ได้


ด้านศาสตราจารย์ จรัส สุวรรณมาลา: สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ชาวไทย อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2550, ศาตรตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ อดีตคณบดี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มองว่า “การศึกษาตกเป็นผลตามสภาพในระบบราชการ เราควรรวบรวมฐานข้อมูลครัวเรือนด้านการศึกษาให้มีความเป็นวิทยาศาตร์มากที่สุด หรือการรายงานให้เห็นภาพรวมเชิงระบบ ร่วมกับการทดลองการบริหารและการจัดการเรียนรู้ควบคู่กัน  ตลอดจนต้องสามารถคัดเลือกผู้นำด้านการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล โดยมีสิทธิในการเลือกจัดระบบตนเอง อาทิ การบริหารแบบยกเว้นเชิงพื้นที่ (ด้านงบประมาณการศึกษาจังหวัด) ซึ่งความร่วมมือแบบ Colaborative Action นั้นต้องการการสื่อสารระหว่างองค์กรที่เข้มแข็ง และจากหลากหลายภาคส่วน เพื่อให้เด็กสตูลไม่เสียเปรียบด้านการศึกษากับเด็กในประเทศใกล้บ้าน”


ส่วนอาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ จากสาขาวิชาการประเมินและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และหัวหน้าโครงการการออกแบบวัดและประเมินผลตามหลักสูตรฐานสมรรถนะในโรเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล  ตั้งข้อสังเกตเรื่องวิธีการทำอย่างไรให้สามารถเห็นสมรรถนะ (ด้านทักษะ, 8 สาระ, ทัศนคติ) ของผู้เรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ซึ่ง Objective Learning Space Evaluation (OLE) หรือ แนวทางการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฐานสมรรถนะแบบมีส่วนร่วมนั้น ยังคงติดกับดักการวัดประเมินผล อีกทั้งเครื่องมือวัดและประเมินผล ที่สอดคล้องกับขั้นตอนการเรียนรู้นั้นควรมีเกณฑ์การประเมินผล และสำเร็จการศึกษา และการรายงานผลอย่างไร?


ซึ่งนายสุทธิ สายสุนีย์ กรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ผู้ร่วมวิจัยโครงการระบบบริหารจัดการตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ประจำปี 2565 และอนุกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิคลองโต๊ะเหล็มอะคาเดมีมองว่า “สถานการณ์ด้านการบริหารและจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ยังเหมือน “การให้ร่างกายแต่ไร้ซึ่งวิญญาน ซึ่ง Sandbox (พื้นที่ทดลองด้านการศึกษา) หรือพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล (Satun Education Sandbox) ที่มีชีวิตชีวานั้นควรมีลักษณะการตื่นตัวทั้งด้านการปรับใช้และพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ, นวัตกรรมจัดการเรียนรู้ และภาคีความร่วมมือที่มีคุณภาพ”

สอดคล้องกับนายสมพงษ์ หลีเคราะห์: นายกสมาคมวัฒนพลเมือง, หัวหน้าโครงการระบบบริหารจัดการตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ประจำปี 2565 และอนุกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิคลองโต๊ะเหล็มอะคาเดมี

ที่ยืนยันว่า “การศึกษาเพื่อการดำรงชีพหรือ การศึกษาเพื่อการปลดปล่อยในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลนั้น ต้องมีพัฒนาการด้านคุณภาพนวัตกรรมทางการศึกษาที่เหมาะสมเป็นพลวัต และสอดคล้องกับวิถีคนสตูล ที่ควรบูรณาการการศึกษาตลอดชีวิต (การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย) ให้สอดคล้องกลมกลืน และมีพลังสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างถาวรและมั่นคง”

เพราะเราเชื่อว่าการศึกษาเป็นเรื่องของทุกๆ ภาคส่วน ที่ต้องร่วมรับผิดชอบ ช่วยเหลือ สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ให้เด็กหรือผู้เรียนมีเสรีภาพที่จะได้เรียนรู้สมวัย และมีความพร้อมต่อการประกอบอาชีพ อีกทั้งการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม ได้อย่างมีความสุขที่แท้จริง

#โรงเรียนคือส่วนหนึ่งของระบบการศึกษา

#การวัดและประเมินผล

#ฐานนิเวศการเรียนรู้สตูล

#LearningSpace

#พื้นที่เรียนรู้

#การศึกษาโลกในศตวรรษที่21

#ระบบยังเหลื่อมล้ำ

#การเรียนรู้ยังวิกฤต

#หลักสูตรฐานสมรรถนะ

#CompetencyBasedApproach

#วิธีการประเมินผลแบบฐานสมรรถนะ

#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล

#SatunEducationSandbox

#บพท.

#สมาคมวัฒนพลเมือง

#มูลนิธิคลองโต๊ะเหล็มอะคาเดมี

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ  วัฒนพลเมือง สวพ. Citizenship Evolution Association CEA

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 8376
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง