การสร้างเสริมสุขภาพกับฐานการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 • photo , 960x720 pixel , 103,463 bytes.
 • photo , 960x478 pixel , 71,108 bytes.
 • photo , 1000x462 pixel , 163,591 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 62,134 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 101,564 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 157,994 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 148,375 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 103,199 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 119,809 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 113,258 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 107,183 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 105,701 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 108,865 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 95,776 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 143,443 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 104,410 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 120,466 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 157,385 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 87,235 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 91,356 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 158,670 bytes.

การสร้างเสริมสุขภาพฐานการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนท้องถิ่น@ภาคใต้ตอนบน

จากเวทีเรียนรู้ประเมินผลลัพธ์โครงการ สสส.เพื่อพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนท้องถิ่น วันที่ ๑๙-๒๐ เมย. ๖๒ ณ บ้านเขาน้อย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

มีสาระหลายประการที่อยากบันทึกไว้เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการทำงานร่วมกันในระยะยาว

๑.ความท้าทายในการจัดเวทีเรียนรู้ประเมินผลลัพธ์โครงการ สสส.เพื่อพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นในครั้งนี้ มีอยู่ ๓ ประการ

๑)เวทีนี้มีเป้าหมายเกินกว่า ๓ เท่าของผลลัพธ์ของโครงการหน่วยจัดการสร้างเสริมสุขภาพที่ตั้งไว้

๒) พลิกเปลี่ยนรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้จากที่ผ่านมา มุ่งเน้นที่ชุมชนท้องถิ่น ไม่มีห้องประชุม ไม่มีแอร์ ไม่มีคลิปชาร์ท และจอโปรเจคเตอร์ ฯ (จึงผิดธรรมชาติวิถีวิถีปฏิบัติของทีมจัดการและผู้เข้าร่วมประชุม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ต้องมีความเป็นธรรมชาติและเรียบง่าย เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น เปลี่ยนมุมคิดเรื่องการเรียนรู้ นั้นเกิดขึ้นได้ทุกที ทุกเวลา หากมีสติอยู่กับการสนทนาย่อมเกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง

๓)การบูรณาการความร่วมมือและเป็นเจ้าภาพร่วมกันของทีมทำงานและภาคียุทธศาสตร์ ทั้งในรูปแบบการจัดการข้ามทีม ข้ามเครือข่ายข่าย ข้ามหน่วยงานตระกูล ส. (สสส.-สปสช.-สช.-สธ.) อปท. , พอช. ฯ หัวใจสำคัญคือ การให้คุณค่าในภารกิจหน้าที่ตนเอง องค์กรที่สังกัดอยู่ และอย่าคิดแค่ผลงานตัวชี้วัดของงานตนเอง แต่ต้อง คิดเผื่อ คิดเอื้อ จะเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างไร?

๒.ทีมจัดการเวที ครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันหลายฝ่าย โดยมีแม่งานหลัก คือ

ทีมหน่วยประสานจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ชุมพร-ระนอง : สมาคมประชาสังคมชุมพร

(มีองค์ประกอบของที่ปรึกษา-คณะทำงาน-ทีมพี่เลี้ยง ซึ่งมาจากหลากหลายทั้งภาคประชาสังคม – ภาคราชการส่วนท้องถิ่น-บุคลากรสาสุข-ทีมวิชาการ)

กับทีมเทศบาลตำบลเนินสันติและกรรมการหมู่บ้านเขาน้อย อ.ท่าแซะ ฯ

และทีมศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดชุมพร

ทีมคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

ทีมสภาผู้ชมผู้ฟัง ThaiPBS ทีมสื่อภูมิภาคภาคใต้ ฯ

ดังนั้นจึงกำหนดเป้าหมายเวทีนี้ไว้ ๓ ประการ

๑)เพื่อให้เกิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลลัพธ์โครงการสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ (ชุมพร-ระนอง)

๒)เพื่อยกระดับปฏิบัติการและเชื่อมโยงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนท้องถิ่น และขยายผลสู่สาธารณะ

๓)เพื่อกระตุ้น หนุนเสริมพื้นที่ให้เกิดการปฎิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพชุมชนท้องถิ่น

๓.การดำเนินงานของโครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนท้องถิ่นที่ผ่านมา อันเป็นชุดประสบการณ์มาสู่การจัดเวทีครั้งนี้ ซึ่งเป็นเวทีที่สามนี้จำนวน ๑๗๖ คน (เกินจากกลุ่มเป้าหมายในกิจกรรมแต่ละครั้งๆ ละ ๗๔ คน) ในการสนับสนุนดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพพื้นที่จากการสนับสนุนของ สสส.สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก ๖) ซึ่งทีมชุมชนต้องบริหารจัดการโครงการด้วยตนเอง รับงบประมาณ สสส.โอนตรงให้พื้นที่ ๓๗ โครงการ/พื้นที่ ทั้งเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ โดยมีทีมโหนดจังหวัดทำหน้าที่เป็นหน่วยสนับสนุนติดตามประเมินผล และการจัดเวทีเรียนรู้โดยครั้งแรกมีผู้ร่วมเรียนรู้จำนวน ๑๓๙ คน เมื่อ ๑๓-๑๔ กค. ๖๑ @ บ้านเขาสวนทุเรียน อ.สวี ชุมพร

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจจากตัวแบบชุมชนน่าอยู่และเข้าใจหลักการสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้แผนที่บันไดผลลัพธ์เป็นเครื่องมือสำคัญ ครั้งที่สองมีผู้เข้าร่วมเรียนรู้ ๑๒๕ คน เมื่อ ๒๓-๒๔ พย.๖๒ @ เทศบาลตำบลบางนอน อ.เมือง จ.ระนอง สำหรับเวทีครั้งนี้ได้คิดเผื่อ คิดเอื้อให้ชุดโครงการชุมชนน่าอยู่ในพื้นที่ชุมพร เครือข่ายศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคระดับอำเภอ เครือข่ายกองทุนท้องถิ่น เครือข่าย พอช. และเครือข่าย อสม. รวมทั้งชาวบ้านเทศบาลเนินสันติ ได้มาร่วมเรียนรู้กระบวนการทำงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

๔.กระบวนการเรียนรู้ประเมินผลลัพธ์โครงการ เพื่อพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นครั้งนี้ ได้จัดรูปแบบกิจกรรม โชว์ แชร์ เชื่อม โดยทีมทำงานหลายฝ่ายต่างช่วยกันจัดเวที จัดโรงครัว จัดซุ้มนิทรรศการ ประดับตกแต่งเวทีด้วยธง ร่มและฟางด้วย ๗ มนุษย์มหัศจรรย์ประจำสมาคมประชาสังคมชุมพร(ศูนย์ประสานงานฯ) ตั้งแต่บ่ายวันที่ ๑๘ เมย. ถึงค่ำคืน น้องรดานัฐ ผอ.กองสาสุขเทศบาลเนินสันติ กับทีมงานก็จัดเตรียมการตรวจสารเคมีติดค้างในเลือด ขณะเดียวกันทีมสภาผู้ชมผู้ฟังก็จัดบูธสถานที่ไปพร้อมๆ กัน ปิดท้ายด้วยรสชาติข้าวต้ม จากพี่อารีย์ ทีมชุมชนดอนยาง ซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมอีกชุมชนหนึ่ง

โดยสรุปแล้วมีกิจกรรมสำคัญในห้วงสองวันดังนี้

ช่วงที่ ๑ เปิดเวทีด้วยผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลเนินสันติ (นายกนิยม) และกลองยาวบ้านหนองจระเข้ ตำบลนาชะอัง (หนึ่งในพื้นที่โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น นำทีมโดยน้องแสบ เกษตรกรรุ่นใหม่) และชี้แจงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน การประเมินผลลัพธ์ฉบับบ้านๆ โดยหัวหน้าทีมโหนด (นายทวีวัตร เครือสาย)

ช่วงที่ ๒ การสรุปประเมินผลลัพธ์การสร้างเสริมสุขภาพ ๘ ประเด็น ได้แก่ ๑.บริโภคผักผลไม้ในโรงเรียน ๒.ผลิตและบริโภคผักปลอดสาร ๓.ดูแลผู้สูงอายุ ๔.ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ๕.จุดเสี่ยงอุบัติเหตุในชุมชน ๖.การจัดการขยะ ๗.ลดละเลิกเหล้า๔.ควบคุมบุหรี่ยาสูบ กลุ่มย่อยทั้งรอบเช้าและบ่าย ด้วยโจทย์คำถามสำคัญได้แก่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ? เกิดขึ้นได้อย่างไร ? ใครทำ ใครเกี่ยวข้อง ? แล้วค้นพบบทเรียนสำคัญอะไร? มีทีมพี่เลี้ยงชวนคิดชวนคุย บันทึกสรุปบทเรียนไว้

ช่วงที่ ๓ สรุปบทเรียนสำคัญ และแลกเปลี่ยนการสร้างเสริมสุขภาพเชิงพื้นที่ (เปิดรับทั่วไป/ชุมชนน่าอยู่) จุดเน้นที่กลไกขับเคลื่อนโครงการ โดยพี่เลี้ยงทีมสาสุข คุณสมใจ ด้วงพิบูลย์ คุณวิษณุ ทองแก้ว ชวยคุยอภิปรายกลุ่มใหญ่ร่วมกันใช้สภาผู้นำของชุมชนน่าอยู่บ้านทุ่งวัวแล่น เป็นกรณีศึกษามาบอกเล่าประสบการณ์การจัดตั้งและพัฒนาทีมสภาผู้นำ ด้วยศาสตร์และศิลป์ ของนักเชื่อมพลัง นักเล่นกับพลัง ระหว่างอำนาจที่เป็นทางการกับอำนาจทางความรู้ มีการทำงานแบบเกาะติด สร้างโมเดลรูปธรรมงานของตนเองให้เกิดการยอมรับ พร้อมเป็นผู้ตาม ผู้รับใช้ ให้โอกาสสำหรับคนรุ่นใหม่ให้มีที่ยืนในสังคม

ช่วงที่ ๔ ผ่อนพัก สันทนาการ โดยทีมแม่ครัว แม่บ้านคุณนายแห่งเมืองท่าแซะ เกือบ ๕๐ ชีวิต ทั้งนักร้อง ชุดการแสดง ๓ ชุด ฟ้อนรำเบิกฟ้าเมืองใต้ รำลีลาศ สาวน้อยรำวง ที่น่าทึ่งพี่จิต และทีมแม่ครัวบ้านเขาน้อย สลับแปลงร่างจากชุดทำครัวแต่งชุดสีแดง เป็นนักร้อง นักเต้น ขับขานเพลงลูกทุ่งอันไพเราะ กิจกรรมสลับกับการเต้นรำของทีมงาน และชาวบ้านเขาน้อย บ้านดอนยาง ท่านผู้ใหญ่กัลยา อินทนาพาง เจ้าภาพหลักงานนี้ได้ขึ้นเวทีมอบรางวัลเป็นกำลังใจแก่ชุดการแสดง

ช่วงที่ ๕ เช้าวันที่ ๒๐ เมย. เป็นการอภิปราย มุมมองและภารกิจขององค์กรต่อการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนท้องถิ่น

ก่อนเริ่มก็มีการสรุปบทเรียนสร้างเสริมสุขภาพที่ผ่านมาและกรอบแนวคิดการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนท้องถิ่น ด้วยหลักการส่งเสริมสุขภาพ ตามกฎบัตร ออตว่าซาเตอร์ ปี ๒๙ (ระบบสุขภาวะชุมชนท้องถิ่น โดยเทียบเคียงหลักการ ส่งเสริมสุขภาพ (ออตตาว่าชาเตอร์ ปี ปี ๒๙) ๕ ด้านที่เป็นปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่

๑.) มีนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพ

๒)มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ

๓)ชุมชนเข้มแข็ง (ระบบเศรษฐกิจชุมชนหรือมีสัมมาชีพเต็มพื้นที่:หมอประเวศ วะสี)

๔)ระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวม

๕)การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล (ระบบกลไกผู้นำและอาสาฯ/การเรียนรู้ : พลเมืองผู้รอบรู้ทางสุขภาพ ผู้นำ อาสาสมัคร) และระบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ เช่น ระบบสื่อสาร ระบบสวัสดิการ ระบบสังคมวัฒนธรรม ระบบสวัสดิการ ฯ ) ตามด้วยผู้แทนองค์กร

คุณกรฤทธิ ชมนุรักษ์ จาก สช. “ เรากำลังเดินทางไกลในการปฏิรูประบบสุขภาพ สช.มีเครื่องมือนโยบายสาธารณะ พร้อมที่จะเติมเต็มพื้นที่ ที่พร้อมจะร่วมกันเดินทางไกล ไปสู่ระบบสุขภาวะชุมชนท้องถิ่น ”

คุณชญานิน เอกสุวรรณ สปสช.เขต ๑๑ “ สิ่งที่เราร่วมกันทำนั้นดีอยู่แล้ว ถือว่าเป็นผู้นำและชุมชนพื้นที่แถวหน้าของเขต ๑๑ ที่ต้องคิดทำต่อไปคือ จะพัฒนาต่อยอด ขยายผลรูปธรรมโครงการกิจกรรมเหล่านี้ให้ คมชัดลึก กว้างขวางใหญ่ขึ้นได้อย่างไร สปสช.มีช่องทางเอื้ออำนวยให้ทุกพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ในเขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี กว่า ๖๐๐ ล้านบาท พร้อมที่จะเป็นกำลังเสริมหนุนพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนท้องถิ่น ”

คุณวิระ ปัจฉิมเพชร ประธานสภาผู้ชมผู้ฟัง ThaiPBS ภาคใต้ “ สสท. คือทีวีสาธารณะที่เป็นของประชาชนทุกคน ได้ใช้ประโยชน์ในการสื่อสารเรื่องราวดี ๆ พัฒนาชุมชนท้องถิ่น ทุกคนสะท้อนกลับการพัฒนารูปแบบรายการที่เหมาะสม หลายช่องทาง ขณะเดี่ยวกัน ยังมีช่องทาง App C Site ให้เราได้ส่งเรื่องราวดีๆ ชุมชนท้องถิ่น รูปแบบคลิป สารคดีเชิงข่าวพลเมือง ในอนาคตต้องร่วมกันทำให้เราทุกคนเป็นเจ้าของและใช้ประโยชน์ทีวีสาธารณะช่องนี้

และในส่วน พชอ. คือสถาบันองค์กรชุมชน ก็เป็นหุ้นส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนท้องถิ่น ทั้งกลไกสภาองค์กรชุมชน และกองทุนสวัสดิการชุมชน เราต้องร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้เกิดการจัดการตนเองที่พื้นที่ให้ได้มากที่สุด ”

ปลัดธีรนันต์ ปราบราย ทต.นาชะอัง (ผู้แทน อปท.) การพัฒนาท้องถิ่นยุคใหม่ ต้องมุ่งไปที่การพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นหลัก ยึดชุมชนพื้นที่เป็นตัวตั้ง ให้เกิดความเข้มแข็ง เพราะ กว่า ๒๐ ปีแล้ว ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้ดีพอสมควร (แล้วมันเกิดอะไรขึ้น)

จากนั้นจึงเข้าสู่คิดยกระดับขับเคลื่อนต่อ กลุ่มย่อย ๕ ประเด็นสำคัญได้แก่

๑.อาชีวอนามัย (เกษตรปลอดสาร)

๒. จัดการโรคเรื้อรัง & เด็กอ้วน

๓.สุขภาวะผู้สูงอายุ (พฤฒิพลัง)

๔.จัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ (เหล้า-บุหรี-ขยะ-อุบัติเหตุ)

๕.การพัฒนากลไกสร้างสุขชุมชนท้องถิ่น (พลเมืองสุขภาพ – คณะกรรมการ/คณะทำงาน – สภาฯ - กองทุนฯ )

ด้วยโจทย์คำถาม สองข้อ

๑)แนวทางวิธีการขับเคลื่อนพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นอย่างไร? และ  ๒)จะใช้ช่องทางการสื่อสาร และมีข้อเสนอต่อ สสท. ( ThaiPBS) อย่างไรบ้าง


ช่วงที่ ๖ ทีมวิชาการนำเสนอแนวทางขับเคลื่อน ๕ ประเด็นต่อไป ได้แก่

คุณอรรถพร ตระหง่าน

คุณเรณู ดวงแป้น

คุณชิดสุภางค์ ชำนาญ

คุณธีรนันต์ ปราบราย

คุณวิษณุ ทองแก้ว

โดยสรุปมีแนวทางและข้อเสนอสำคัญ เช่น

การสร้างตระหนักรู้ทางสุขภาพและร่วมกันจัดการขับเคลื่อนงานอาชีวอนามัย:การเกษตรปลอดสารอาหารปลอดภัยโดยองค์กรต่างๆในพื้นที่ พร้อมผลักดันมาตรการเลิกใช้พาราควอตไกลโกเสท ฯ ครอบครัวต้องตระหนักดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุทั้งทางกายทางใจ และชุมชนท้องถิ่นต้องส่งเสริมให้ใช้พลังผู้สูงอายุดูแลซึ่งกันและกันในรูปแบบต่าง ๆ

การสร้างความตระหนักรู้ทางสุขภาพ ร่วมและเร่งจัดการโรคเรื้อรังอันเป็นภาระของค่าใช้จ่ายทางสุขภาพของครัวเรือน รวมทั้งการมีสื่อสำหรับเด็กเยาวชนพฤติกรรมการเกิดโรคอ้วน ทุกภาคีหุ้นส่วนร่วมจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพทั้งอบายมุขเหล้า –บุหรี่ และท้องถิ่นร่วมกันเสริมสร้างอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีทั้งขยะและอุบัติเหตุในชุมชน

ท้ายสุดคือทุกภาคีเครือข่ายต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนากลไกการสร้างสุขชุมชน มากกว่ากิจกรรมอีเว้นท์ ทั้งการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นพลเมืองผู้รอบรู้ทางสุขภาพ หนุนเสริมพัฒนาคณะทำงานหรือคณะกรรมการ สภาผู้นำ กองทุน ที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงเป็นระบบ และสรุปเวที โดยนายอำเภอท่าแซะ


๕.ผลลัพธ์ที่เกิดจากเวทีนี้ คือ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเกือบสองแสนบาท เป็นของคนในชุมชนท้องถิ่นเนินสันติ และกระตุ้น ความตระหนักต่อการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก ได้บทเรียนเพื่อไปพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนท้องถิ่น แนวทางการสร้างโครงข่ายสื่อสารสาธารณะทั้งในส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ขอบคุณทนายสิขิต ศรีชาติ ที่ขันอาสาเดินต่อเรื่องนี้) และโครงข่ายภาคประชาสังคมผ่านกลไกสมัชชาสุขภาพชุมพร ซึ่งจะเดินควบคู่กันไป สำคัญยิ่งการเปลี่ยนมุมมองการจัดการเรียนรู้มิใช่ในห้องประชุม แต่ทุกที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ มีคลิปสื่อสั้นประมวลรูปธรรมพื้นที่ใน ๕ ประเด็นเพื่อใช้ในการเผบแพร่ขยายผล


๖.บทเรียนและจังหวะการก้าวต่อไป จากเวทีพบว่า

๑)ทีมเครือข่ายที่เข้าร่วมยังมีจุดอ่อนในการคิดและทำงานเชิงระบบ จึงต้องมีการพัฒนาศักยภาพความเป็นพลเมืองผู้รอบรู้ทางสุขภาพ ด้วยหลักสูตรการเรียนรู้ ๓ โมดูล ๑.จัดการตนเองด้วยการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง ๒.กระบวนการคิดเชิงระบบ (ออตตาว่าชาเตอร์ -ปัจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพ) ๓.การจัดการความรู้และนักกระบวนกร

๒)การผลักดันแนวทางและข้อเสนอการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นใช้กลไกคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี

๓)การประสานความร่วมมือกับภาคียุทธศาสตร์ระดับนโยบายยังต้องใช้แรงผลักดันในหลายช่องทาง รอคอยต่อไป แต่เฉพาะหน้านี้ต้องประสานแนวราบระดับพื้นที่เป็นจริงได้มากกว่า ด้วยต้องใช้คีย์แมนหรือหัวขบวนผู้ทำหน้าที่เชื่อมประสานพลังต่างๆ ในชุมชนท้องถิ่น ๔) การสื่อสารสาธารณะ ต้องเร่งดำเนินการในหลากหลายรูปแบบให้ เท่าทันสถานการณ์สุขภาวะที่เปลี่ยนแปลงและซับซ้อน

ท้ายสุดนี้ต้องขอบคุณทุกกำลัง ทุกภาคส่วนที่ร่วมด้วยช่วยกันให้เวทีนี้สำเร็จไปด้วยดี ขอบคุณทีมประเมินจากคณะพยาบาล มอ.สงขลาที่สะท้อนคิดให้ทีมทำงาน
มวลมิตร คือพลัง ความหวังยังยาวไกล ก้าวไปสู่ระบบสุขภาวะชุมชนท้องถิ่น

บันทึกโดย  ทวีวัตร เครือสายและคณะ

ขอบคุณภาพประทับใจจากภาคีเครือข่ายทุกท่าน

บันทึกไว้เมื่อ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 9521
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง