ภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการใช้แนวทางบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมในสถานบริการของรัฐและเอกชนในพื้นที่ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอันดามัน

 • photo , 960x640 pixel , 63,911 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 40,419 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 50,814 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 42,151 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 26,264 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 37,473 bytes.
 • photo , 960x859 pixel , 66,244 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 54,011 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 57,266 bytes.
 • photo , 960x592 pixel , 72,729 bytes.
 • photo , 960x649 pixel , 69,023 bytes.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

จัดการประชุม “เพื่อขับเคลื่อนการใช้แนวทางบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมในสถานบริการของรัฐและเอกชนในพื้นที่ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอันดามัน”

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น.  ณ ห้องประชุมเก็ตโฮ่ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (สนส.ม.อ.) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดการประชุมภาคีเครือข่ายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่่อนแนวทางสุขภาพพหุวัฒนธรรมในสถานบริการของรัฐและเอกชนในพื้นที่ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอันดามัน โดยมีสถานพยาบาลทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการที่ให้บริการสุขภาพ รวมทั้งสมาคมที่เกี่ยวเนื่องจากการท่องเที่ยว อาทิเช่นโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต สมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันอ่าวไทย สมาคมสปาเพื่อสุขภาพจังหวัดภูเก็ต  โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวนกว่า 50 คน 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กล่าวว่าสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้พัฒนาแนวทางการบริการสุขภาพพุหวัฒนธรรม เพื่อให้การบริการที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนที่มาเข้ารับบริการ  โดยได้ดำเนินการไปแล้วกับสถานพยาบาลใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ผลการประเมินโครงการพบว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัย ฯ จึงขยายโครงการมาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดอันดามัน ซึ่งเป็นแหล่งพื้นที่สำคัญ โดยเริ่มที่จังหวัดภูเก็ตเป็นอันดับแรก การประชุมในวันนี้จะหารือกับสถานพยาบาลและสถานประกอบการ ที่จะร่วมดำเนินการเป็นพื้นที่ต้นแบบ  โดยมหาวิทยาลัย ฯ จะประยุกต์กระบวนการที่ได้ดำเนินการมาแล้วในสถานพยาบาล 5 จังหวัดชายแดนใต้  ใช้ผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ฯ และในพื้นที่ ช่วยกันจัดทำกระบวนการที่สอดรับกับสถานพยาบาลหรือสถานประกอบการนั้น  และคาดหวังว่า กระบวนการที่ได้จัดทำขึ้นใหม่นี้ จะยกกระดับและเพิ่มมูลค่าการบริการของสถานพยาบาลและสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 


รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม  รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต กล่าวว่า แนวทางการดำเนินงานการใช้แนวทางการบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม สอดคล้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ที่ได้ดำเนินการสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่อันดามันให้มีองค์ความรู้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ โดยดำเนินการร่วมกันกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ไม่ว่าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จนทำให้เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดตั้ง Andaman Wellness Corridor (AWC) ระเบียงเศรษฐกิจสุขภาพอันดามัน ในอนาคต  ในปี 2565 วิทยาเขตภูเก็ต ได้ดำเนินการศึกษารูปแบบการขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ กรณีศึกษาตำบลกะรน (Karon Wellness Tourism City) หนึ่งในผลการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการมีความต้องการจะเพิ่มมูลค่าการบริการให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งจะส่งผลให้สถานประกอบการมีรายได้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งด้วยลักษณะของพื้นที่อันดามันที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สวยงาม ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หลากหลายประเทศและหลากหลายวัฒนธรรมให้เข้ามาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอันดามันเป็นจำนวนมาก ประกอบกับรัฐบาลมีความร่วมมือกับประเทศกลุ่มตะวันออกกลาง ซึ่งผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัดอันดามัน ยังไม่มีความเข้าใจในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ อาจทำให้สถานประกอบการ ให้การบริการไม่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มเหล่านี้ได้

โครงการนี้จะช่วยแก้ปัญหาให้สถานประกอบการและสถานพยาบาล โดยระยะแรกจะจัดทำต้นแบบจำนวน 5 พื้นที่ ในจังหวัดภูเก็ตและจะขยายผลต่อไปยังพื้นที่อันดามันอื่น ๆ ในอนาคต สำหรับการประชุมครั้งนี้ จะมีการวางแผนร่วมกันกับสถานพยาบาลและสถานประกอบการในจำนวน 5 พื้นที่  ใช้ผู้เชี่ยวชาญนำข้อเสนอแนะในวันนี้ ออกแบบปรับปรุงกระบวนการและการบริการด้านพหุวัฒนธรรม  โดยมีการฝึกอบรมบุคลากรของสถานพยาบาลและสถานประกอบการ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการที่ออกแบบไว้ และทดลองดำเนินการกับผู้เข้ารับการบริการหรือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง  โดยโครงการนี้จะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2566 และจะขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ อีกต่อไป มหาวิทยาลัย ฯ คาดหวังว่าโครงการนี้จะช่วยให้สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพิ่มมูลค่าการบริการด้านพหุวัฒนธรรม และสร้างรายได้ได้มากขึ้นในอนาคต

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ สื่อสร้างสุขภาคใต้

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 5400
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง