"ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12 ชุดที่ 2 ครั้งที่ 5"

 • photo , 1477x1108 pixel , 178,235 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 103,718 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 95,189 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 102,257 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 75,015 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 74,503 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 87,475 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 120,111 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 166,903 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 167,214 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 144,823 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 144,823 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 105,106 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 105,106 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 175,562 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 175,562 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 204,604 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 160,162 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 190,862 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 189,674 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 189,674 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 152,299 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 163,609 bytes.
 • photo , 1080x608 pixel , 59,871 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 140,313 bytes.
 • photo , 1080x608 pixel , 68,654 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 172,954 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 80,120 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 69,879 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 95,712 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 87,865 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 75,493 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 86,768 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 68,127 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 89,722 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 76,281 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 90,872 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 72,612 bytes.

"ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12 ชุดที่ 2 ครั้งที่ 5"

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.)เขต 12 ประชุมคณะกรรมการโดยมีนพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ ประธานคณะกรรมการ รองประธาน กรรมการ เลขานุการ และมีผู้เข้าร่วมจากอบจ.ปัตตานี เครือข่ายผู้บริโภค เครือข่ายในพื้นที่ 3 จว.ชายแดนใต้ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดในพื้นที่เขต 12 เข้าร่วม ณ ห้องประชุมโรงแรมปาร์คอินทาวน์ อ.เมือง จ.ปัตตานี และเข้าร่วมผ่านระบบประชุมทางไกล ร่วม 70 คน

เรื่องหลักนอกจากรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในรอบ 1 ปีแล้ว ซึ่งมีเรื่องสำคัญคือ การประกาศของรัฐบาลที่จะให้ยกเลิกโควิดเป็นโรคติดต่ออันตราย 1 ต.ค.นี้ ในอีก 4 ประเด็นก็มีการรายงานความก้าวหน้าของแต่ละเครือข่าย อาทิ การขับเคลื่อนเกษตรและอาหารระดับภาค การมีคู่มือสวนยางยั่งยืน ความร่วมมือกับกยท. การขับเคลื่อนร่วมกับงานสร้างสุขภาคใต้ การมี platform iGreenSmile รองรับการจัดส่งวัตถุดิบอาหารปลอดภัยสู่รพ. โรงแรม ร้านอาหาร

ในส่วนงานแม่และเด็ก คณะพยาบาลมอ.ปัตตานี ได้มีการพัฒนากำลังคน ทำงานด้านโภชนาการเด็ก ในพื้นที่อำเภอยะหริ่ง การมีสติครม.ในการแก้ภาวะทุพโภชนาการในส่วนเด็กเล็ก โดยสนับสนุนอาหารเช้า อาหารกลางวัน

การดูแลกลุ่มชาติพันธ์และกลุ่มเปราะบาง สมาคมอาสาสร้างสุขกำลังดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในกลุ่มเด็กนอกระบบและร่วมกับสสส.สร้างความรอบรู้ทางสุขภาพให้กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ จ.สตูลกำลังขับเคลื่อนงานแรงงานนอกระบบ ทางสปสช.ได้จับมือกับรพ.หาดใหญ่ในการตรวจสอบระบุสถานะให้กับกลุ่มคนไทยไร้สิทธิ์ กลุ่มชาติพันธุ์ก็มีการขับเคลื่อนในพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ

งานปัจจัยเสี่ยง เครือข่ายงดเหล้ากำลังขยายผลการดำเนินงานไปเชื่อมโยงกับงานท่องเที่ยวชุมชนในบางจังหวัดรวมถึงการขยายผลมัสยิดต้นแบบ

มีข้อเสนอแนะให้เพิ่มความสำคัญของการปรับพฤติกรรมการบริโภคที่กำลังทำให้เกิดภาวะโรคเบาหวาน ความดัน เป็นอีกปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ พร้อมเร่งทำตัวชี้วัดเพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของการขับเคลื่อน

ยังมีการหารือความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีและเครือข่ายในพื้นที่ ซึ่งกำลังดำเนินงานสำคัญ ได้แก่ การรับถ่ายโอนรพ.สต. กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด กองทุนสุขภาวะระดับจังหวัด งานสมัชชาสุขภาพจังหวัด เป็นต้น

โดยจะร่วมมือกับกขป.ในการเสริมกลไกการดำเนินงานให้มีความครอบคลุม ในส่วนประเด็นที่เกี่ยวโยงกับงานกขป.จะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันเป็นระยะ

และความร่วมมือกับงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดทั้ง 7 แห่ง มีข้อเสนอให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมหนุนการทำงานกันและกัน โดยเฉพาะงานข้อมูล โดยมีกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลาเป็นแม่ข่ายในการขอสนับสนุนการใช้คลาวด์จากกระทรวงดิจิตอล และขยายผลระบบข้อมูลกลางให้แต่ละจังหวัดได้ใช้ประโยชน์ เชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการของกลุ่มเป้าหมายที่อาจจะมีการส่งต่อการบริการข้ามพื้นที่ในอนาคต และจะร่วมกับกขป.ในการจัดประชุมเชิงปฎิบัติการในประเด็นปัญหาร่วม อาทิ เรื่องปรับสภาพบ้าน การดำเนินการเรื่องบัตรประชาชน การะดมวัสดุและกายอุปกรณ์ การขยายผลเบาะลมจากน้ำยาฟอกไต การทำผ้าอ้อมแบบซักได้

โดยการดำเนินงานปี 66 จะเน้นการประชุมกขป.แบบสัญจรไปยังจังหวัดต่างๆคู่ขนานกับการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ทีมยุทธศาสตร์ของแต่ละองค์กรภาคีได้นำแผนปฎิบัติการไปสู่การเติมเต็มรายละเอียดรายปี การทำตัวชี้วัด การประสานการขับเคลื่อนต่อไป โดยประสานภาคีหลักอีกหลายองค์กรที่มีส่วนดำเนินการ ทบทวนแผนงานโครงการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิด

และมีการอำลาการทำงานในส่วนของคุณนิธินาถ ศิริเวช เลขานุการร่วมจากสปสช. โดยมีคุณสายันต์ อาจณรงค์มาทำหน้าที่แทน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 5400
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง