รับฟังความคิดเห็นการจัดบริการทันตกรรมระดับปฐมภูมิ ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชน ในพื้นที่ภูเก็ต (Dental Service Sandbox Project : Phuket)

 • photo , 960x720 pixel , 75,979 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 77,336 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 69,323 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 76,532 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 75,149 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 86,443 bytes.

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) ร่วมกับทันตแพทยสภา นำโดย ทพ.ดร.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล และคณะทำงานฯ รับฟังความคิดเห็นการจัดบริการทันตกรรมระดับปฐมภูมิ ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชน ในพื้นที่ภูเก็ต (Dental Service Sandbox Project : Phuket) ภายใต้โครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพช่องปากประเทศไทย
เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565

เป้าหมายการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้เกิดรูปแบบการให้บริการทันตกรรมปฐมภูมิที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานพยาบาลทันตกรรมเอกชน

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ-มสช

Relate topics