กองทุนส่งเสริมสุขภาวะจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กสส.) ภารกิจพัฒนา "กลไกบูรณาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี หนุนเสริมด้วยกลไกพี่เลี้ยง"

 • photo , 1000x655 pixel , 124,333 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 88,782 bytes.
 • photo , 1000x706 pixel , 139,935 bytes.
 • photo , 1000x703 pixel , 108,032 bytes.
 • photo , 1000x1240 pixel , 136,743 bytes.
 • photo , 1886x2048 pixel , 183,272 bytes.
 • photo , 1000x1190 pixel , 115,795 bytes.
 • photo , 1000x720 pixel , 92,737 bytes.
 • photo , 1479x1107 pixel , 162,867 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 182,518 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 167,366 bytes.
 • photo , 1000x693 pixel , 100,991 bytes.
 • photo , 1000x693 pixel , 82,183 bytes.
 • photo , 1000x710 pixel , 99,945 bytes.
 • photo , 1000x702 pixel , 101,110 bytes.
 • photo , 1000x634 pixel , 90,811 bytes.
 • photo , 1000x1162 pixel , 107,305 bytes.
 • photo , 1000x649 pixel , 122,505 bytes.
 • photo , 1000x701 pixel , 105,491 bytes.
 • photo , 1000x659 pixel , 105,854 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 89,395 bytes.
 • photo , 1080x606 pixel , 46,158 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 37,180 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 67,707 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 54,798 bytes.

เมื่อวันที่ 5 - 6 มกราคม 2566 กองทุนส่งเสริมสุขภาวะจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กสส.) จัดเวทีพัฒนาพี่เลี้ยงโครงการบูรณาการกลไกความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะสุราษฎร์ธานี

โดยมีการเสวนา "กลไกบูรณาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี หนุนเสริมด้วยกลไกพี่เลี้ยง" และได้เชิญผู้แทนจาก สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)  เข้าร่วมเสวนา

โดย กสส. มีเป้าหมายคือ สุขภาวะสุราษฎร์ธานีดีขึ้น โดยมีความคิดสร้างสรรค์ มีภาคีส่วนร่วม มุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพใหม่ๆ มีแนวคิดที่เกิดจากการมุ่งหวังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนหรือสังคม ที่มีประเด็นหลัก 5 อ.ได้แก่

1.อ.อาหาร: อาหารปลอดภัย

2.อ.อุบัติเหตุ: การลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

3.อ.ออกกำลังกาย: กิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุและเด็ก

4.อ.อโรคยา: สมุนไพร และการฟื้นฟูหลังโควิด

5.อ.อนามัยสิ่งแวดล้อม : ขยะติดเชื้อ และการจัดการขยะ และยังมีประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยกำหนดสุขภาพ

ทั้งนี้ อ.อาหาร และ อ.อโรคยา ยังสอดคล้องกับประเด็นสมัชชาจังหวัดสุราษฎร์ธานีของปี2566 อีกด้วย

ในด้านของบทบาท สช. ต่อ กสส. คือ สามารถใช้กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ทั้งสมัชชาสุขภาพจังหวัด เพื่อเป็นพื้นที่กลางในการทำงานร่วมกันของภาคีเครือข่ายต่างๆ หรือใช้ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่เพื่อร่วมกำหนดเป็นข้อตกลงของชุมชน หรือตำบลซึ่งเป็นพื้นที่ปฎิบัติการ แล้วมาร่วมติดตามนโยบายของพื้นที่สุขภาวะสุราษฎร์ธานี ด้วยกันต่อไปนะครับ

ขอบคุณข้อมูลจากสำนังกานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ


สร้างนำซ่อม - สุขภาวะสุราษฎร์ธานี

เวทีชี้แจงการขอรับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการ บูรณาการกลไกความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะสุราษฎร์ธานี

วันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 10:00 น ถึง 14:30 น ณ ห้องประชุมออร์คิด 1 โรงแรมนิภาการ์เด้นท์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  กองทุนเสริมสร้างสุขภาวะจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กสส.) ร่วมกับ สสส.(สำนักภาคีสัมพันธ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ อยากเห็นสุขภาวะสุราษฎร์ธานีดีขึ้น มีความคิดสร้างสรรค์ มีภาคีส่วนร่วม มุ่งเน้นนวัตกรรมทางสุขภาพ มีแนวคิดที่จะเกิดความมุ่งมั่นในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนหรือสังคมให้มีสุขภาพดี  สามารถเสนอโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณได้โครงการละไม่เกิน 100,000 บาท ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2566 โดยมี ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาสาธารณะฯ กล่าวต้อนรับ

นายนพดล ศรีภัทรา จากบริษัทหัวถนน (สุราษฎร์ธานี) จำกัด ได้บรรยายให้แนวคิดในการดำเนินงาน

เวทีชี้แจงรายละเอียดโครงการ นำเสนอข้อมูลโครงการ ข้อมูลเกี่ยวกับการของบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ โดย ดร.ศิริพร เพ็งจันทร์  ดร.ดุริยางค์ วาสนา และดร.วัฒนา นนทชิต

ในภาคบ่ายเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และซักถามในประเด็นที่ยังไม่เข้าใจ รวมทั้งเปิดโอกาสให้แสดงความจำนงในการของบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการ ดังกล่าว ภายใต้การเสริมสร้างสุขภาวะในประเด็น 5 อ.ที่สำคัญ คือ อ. อาหาร (อาหารปลอดภัย)  อ.อุบัติเหตุ (การลดอุบัติเหตุบนท้องถนน)  อ.ออกกำลังกาย (กิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุและเด็ก)  อ.อโรคยา (เน้นสมุนไพร และการฟื้นฟูหลังโควิด)  อ.อนามัยสิ่งแวดล้อม (ขยะติดเชื้อและการจัดการขยะ)
นอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางมนุษย์ ความมั่นคงทางสุขภาพ ความมั่นคงทางฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสื่อสารสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางด้านมนุษย์และสุขภาพ

มีผู้ที่สนใจในเรื่องของสุขภาวะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง และแสดงเจตจำนงในการเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนเป็นจำนวนมาก

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ ศูนย์ข่าวธันเดอร์นิวส์ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Relate topics