กองทุนส่งเสริมสุขภาวะจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กสส.) ภารกิจพัฒนา "กลไกบูรณาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี หนุนเสริมด้วยกลไกพี่เลี้ยง"

 • photo , 1000x655 pixel , 124,333 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 88,782 bytes.
 • photo , 1000x706 pixel , 139,935 bytes.
 • photo , 1000x703 pixel , 108,032 bytes.
 • photo , 1000x1240 pixel , 136,743 bytes.
 • photo , 1886x2048 pixel , 183,272 bytes.
 • photo , 1000x1190 pixel , 115,795 bytes.
 • photo , 1000x720 pixel , 92,737 bytes.
 • photo , 1479x1107 pixel , 162,867 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 182,518 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 167,366 bytes.
 • photo , 1000x693 pixel , 100,991 bytes.
 • photo , 1000x693 pixel , 82,183 bytes.
 • photo , 1000x710 pixel , 99,945 bytes.
 • photo , 1000x702 pixel , 101,110 bytes.
 • photo , 1000x634 pixel , 90,811 bytes.
 • photo , 1000x1162 pixel , 107,305 bytes.
 • photo , 1000x649 pixel , 122,505 bytes.
 • photo , 1000x701 pixel , 105,491 bytes.
 • photo , 1000x659 pixel , 105,854 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 89,395 bytes.
 • photo , 1080x606 pixel , 46,158 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 37,180 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 67,707 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 54,798 bytes.

เมื่อวันที่ 5 - 6 มกราคม 2566 กองทุนส่งเสริมสุขภาวะจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กสส.) จัดเวทีพัฒนาพี่เลี้ยงโครงการบูรณาการกลไกความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะสุราษฎร์ธานี

โดยมีการเสวนา "กลไกบูรณาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี หนุนเสริมด้วยกลไกพี่เลี้ยง" และได้เชิญผู้แทนจาก สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)  เข้าร่วมเสวนา

โดย กสส. มีเป้าหมายคือ สุขภาวะสุราษฎร์ธานีดีขึ้น โดยมีความคิดสร้างสรรค์ มีภาคีส่วนร่วม มุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพใหม่ๆ มีแนวคิดที่เกิดจากการมุ่งหวังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนหรือสังคม ที่มีประเด็นหลัก 5 อ.ได้แก่

1.อ.อาหาร: อาหารปลอดภัย

2.อ.อุบัติเหตุ: การลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

3.อ.ออกกำลังกาย: กิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุและเด็ก

4.อ.อโรคยา: สมุนไพร และการฟื้นฟูหลังโควิด

5.อ.อนามัยสิ่งแวดล้อม : ขยะติดเชื้อ และการจัดการขยะ และยังมีประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยกำหนดสุขภาพ

ทั้งนี้ อ.อาหาร และ อ.อโรคยา ยังสอดคล้องกับประเด็นสมัชชาจังหวัดสุราษฎร์ธานีของปี2566 อีกด้วย

ในด้านของบทบาท สช. ต่อ กสส. คือ สามารถใช้กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ทั้งสมัชชาสุขภาพจังหวัด เพื่อเป็นพื้นที่กลางในการทำงานร่วมกันของภาคีเครือข่ายต่างๆ หรือใช้ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่เพื่อร่วมกำหนดเป็นข้อตกลงของชุมชน หรือตำบลซึ่งเป็นพื้นที่ปฎิบัติการ แล้วมาร่วมติดตามนโยบายของพื้นที่สุขภาวะสุราษฎร์ธานี ด้วยกันต่อไปนะครับ

ขอบคุณข้อมูลจากสำนังกานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ


สร้างนำซ่อม - สุขภาวะสุราษฎร์ธานี

เวทีชี้แจงการขอรับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการ บูรณาการกลไกความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะสุราษฎร์ธานี

วันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 10:00 น ถึง 14:30 น ณ ห้องประชุมออร์คิด 1 โรงแรมนิภาการ์เด้นท์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  กองทุนเสริมสร้างสุขภาวะจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กสส.) ร่วมกับ สสส.(สำนักภาคีสัมพันธ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ อยากเห็นสุขภาวะสุราษฎร์ธานีดีขึ้น มีความคิดสร้างสรรค์ มีภาคีส่วนร่วม มุ่งเน้นนวัตกรรมทางสุขภาพ มีแนวคิดที่จะเกิดความมุ่งมั่นในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนหรือสังคมให้มีสุขภาพดี  สามารถเสนอโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณได้โครงการละไม่เกิน 100,000 บาท ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2566 โดยมี ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาสาธารณะฯ กล่าวต้อนรับ

นายนพดล ศรีภัทรา จากบริษัทหัวถนน (สุราษฎร์ธานี) จำกัด ได้บรรยายให้แนวคิดในการดำเนินงาน

เวทีชี้แจงรายละเอียดโครงการ นำเสนอข้อมูลโครงการ ข้อมูลเกี่ยวกับการของบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ โดย ดร.ศิริพร เพ็งจันทร์  ดร.ดุริยางค์ วาสนา และดร.วัฒนา นนทชิต

ในภาคบ่ายเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และซักถามในประเด็นที่ยังไม่เข้าใจ รวมทั้งเปิดโอกาสให้แสดงความจำนงในการของบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการ ดังกล่าว ภายใต้การเสริมสร้างสุขภาวะในประเด็น 5 อ.ที่สำคัญ คือ อ. อาหาร (อาหารปลอดภัย)  อ.อุบัติเหตุ (การลดอุบัติเหตุบนท้องถนน)  อ.ออกกำลังกาย (กิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุและเด็ก)  อ.อโรคยา (เน้นสมุนไพร และการฟื้นฟูหลังโควิด)  อ.อนามัยสิ่งแวดล้อม (ขยะติดเชื้อและการจัดการขยะ)
นอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางมนุษย์ ความมั่นคงทางสุขภาพ ความมั่นคงทางฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสื่อสารสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางด้านมนุษย์และสุขภาพ

มีผู้ที่สนใจในเรื่องของสุขภาวะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง และแสดงเจตจำนงในการเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนเป็นจำนวนมาก

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ ศูนย์ข่าวธันเดอร์นิวส์ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 7057
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง