"เวทีปฐมนิเทศโครงการสร้างเสริมสุขภาพฝ่าวิกฤตลดผลกระทบการระบาดของโรคโควิด 19 ในชุมชนภาคใต้ตอนบน"

 • photo , 1000x666 pixel , 109,922 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 173,887 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 90,591 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 189,737 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 190,334 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 107,540 bytes.
 • photo , 1280x721 pixel , 197,463 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 194,759 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 196,398 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 191,424 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 184,990 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 91,178 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 175,144 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 189,353 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 204,123 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 171,131 bytes.
 • photo , 1000x751 pixel , 87,664 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 165,022 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 203,250 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 92,656 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 87,971 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 84,539 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 170,120 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 93,324 bytes.
 • photo , 1280x721 pixel , 167,802 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 199,739 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 177,003 bytes.
 • photo , 1280x721 pixel , 191,761 bytes.
 • photo , 1000x751 pixel , 99,144 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 181,168 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 204,414 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 92,020 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 87,404 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 172,914 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 101,170 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 118,347 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 90,427 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 88,544 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 128,406 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 203,922 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 94,295 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 169,810 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 172,521 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 148,307 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 93,761 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 171,386 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 92,020 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 87,404 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 172,914 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 101,170 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 118,347 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 90,427 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 88,544 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 128,406 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 203,922 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 94,295 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 169,810 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 172,521 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 148,307 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 93,761 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 171,386 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 89,791 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 112,001 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 123,560 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 99,079 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 117,696 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 189,737 bytes.

"เวทีปฐมนิเทศโครงการสร้างเสริมสุขภาพฝ่าวิกฤตลดผลกระทบการระบาดของโรคโควิด 19 ในชุมชนภาคใต้ตอนบน"

วันที่ 14-15 มกราคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยมีแกนนำชุมชน/หมู่บ้าน พื้นที่ที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการฯ จาก สสส.สำนัก 6 ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน รวมจำนวน 35 ชุมชน เข้าร่วมปฐมนิเทศโครงการฯ เพื่อลงนาม MOU บันทึกความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพฝ่าวิกฤตลดผลกระทบการระบาดของโรคโควิด 19 NODE COVID ภาคใต้ตอนบน ปี 2566 โดยมีกิจกรรมสำคัญ ดังนี้

วันที่ 14 ม.ค. 2566

-กล่าวเปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการฯ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพาฬ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

-ชี้แจงแนวคิดและหลักการดำเนินงานของโครงการฯ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กำไล สมรักษ์ ผู้จัดการโครงการ

-กระบวนการร่วมจัดทำปฏิทินงานชุมชนในพื้นที่ดำเนินงาน โดย แบ่งกลุ่มตามกลุ่มโซนจังหวัด 3 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีฯ-1 โดยมีพี่เลี้ยงวิชาการประจำกลุ่ม ประกอบด้วย นายสมใจ ด้วงพิบูลย์ นางพัลลภา ระบุโต๊ะ นางสาววัฒน์ ศรีพรหม ดร.พวงรัตน์ จันพล นายสุธรรม แก้วประดิษฐ์ และนายสามารถ สุวรรณภักดี

กลุ่มที่ 2 จังหวัดภูเก็ต พังงา ระนอง และนครศรีฯ 2 โดยมีพี่เลี้ยงวิชาการประจำกลุ่ม ประกอบด้วย นางสาวพันธุ์หอม เนาว์ไพร นางอุมาภรณ์ กำลังดี ดร.นวลใย สุทธิพิทักษ์ นายอภิวัฒน์ ไชยเดช นางสาวอาทิตยา เมืองมินทร์ นายมติกา มาลารัตน์ และนางสาวปิยพร สวัสดิโกมล

กลุ่มที่ 3 จังหวัดกระบี่ และนครศรีฯ-3 โดยมีพี่เลี้ยงวิชาการประจำกลุ่ม ประกอบด้วย นายทวีชัย อ่อนนวน นายทิตอารุณ สัจจสุจริตกุล นางพนมวัฒน์ แก้วทิต นางสุดา ไพศาล นายศุภกิจ กลับช่วย และนายประยุทธ สีตุกา

-แกนนำชุมชน นำเสนอปฏิทินงานชุมชนในพื้นที่ดำเนินงานของกลุ่มโซนจังหวัด (กลุ่มละ 20 นาที โดยตัวแทนชุมชนในกลุ่มจังหวัด) และเสนอแนะเพิ่มเติม โดย พี่เลี้ยงกลุ่มจังหวัด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ กำไล สมรักษ์ ผู้จัดการโครงการ


วันที่ 15 ม.ค. 2566 - พิธีการลงนามในข้อตกลงดำเนินงานสร้างสุขภาพ โดย

สำนักสร้างสรรค์โอกาส สำนัก 6 สสส.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กำไล สมรักษ์ ผู้จัดการโครงการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพาฬ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พี่เลี้ยงโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการของชุมชนในพื้นที่ดำเนินงาน

-ทำความเข้าใจ การจัดทำรายงานความก้าวหน้าโครงการของชุมชนในพื้นที่ดำเนินงาน โดย นางสาวอรอนงค์ จันทรมณี นักวิชาการโครงการหน่วยจัดการพื้นที่

-ทำความเข้าใจ แนวทางการจัดทำรายงานการเงิน และการจัดเก็บเอกสาร หลักฐานการเงินโครงการของชุมชนในพื้นที่ดำเนินงาน โดย นางสาวเกศินีย์ ดาราภัย เจ้าหน้าที่การเงินโครงการหน่วยจัดการพื้นที่

-กล่าวปิดการประชุม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กําไล สมรักษ์ ผู้จัดการโครงการ

สนับสนุนโดย

NODECOVEDภาคใต้ตอนบน

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สื่อชุมชนจังหวัดกระบี่ รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 8316
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง