"เวทีปฐมนิเทศโครงการสร้างเสริมสุขภาพฝ่าวิกฤตลดผลกระทบการระบาดของโรคโควิด 19 ในชุมชนภาคใต้ตอนบน"

 • photo , 1000x666 pixel , 109,922 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 173,887 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 90,591 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 189,737 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 190,334 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 107,540 bytes.
 • photo , 1280x721 pixel , 197,463 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 194,759 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 196,398 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 191,424 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 184,990 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 91,178 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 175,144 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 189,353 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 204,123 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 171,131 bytes.
 • photo , 1000x751 pixel , 87,664 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 165,022 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 203,250 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 92,656 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 87,971 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 84,539 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 170,120 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 93,324 bytes.
 • photo , 1280x721 pixel , 167,802 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 199,739 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 177,003 bytes.
 • photo , 1280x721 pixel , 191,761 bytes.
 • photo , 1000x751 pixel , 99,144 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 181,168 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 204,414 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 92,020 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 87,404 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 172,914 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 101,170 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 118,347 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 90,427 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 88,544 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 128,406 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 203,922 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 94,295 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 169,810 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 172,521 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 148,307 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 93,761 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 171,386 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 92,020 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 87,404 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 172,914 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 101,170 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 118,347 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 90,427 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 88,544 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 128,406 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 203,922 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 94,295 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 169,810 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 172,521 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 148,307 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 93,761 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 171,386 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 89,791 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 112,001 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 123,560 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 99,079 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 117,696 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 189,737 bytes.

"เวทีปฐมนิเทศโครงการสร้างเสริมสุขภาพฝ่าวิกฤตลดผลกระทบการระบาดของโรคโควิด 19 ในชุมชนภาคใต้ตอนบน"

วันที่ 14-15 มกราคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยมีแกนนำชุมชน/หมู่บ้าน พื้นที่ที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการฯ จาก สสส.สำนัก 6 ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน รวมจำนวน 35 ชุมชน เข้าร่วมปฐมนิเทศโครงการฯ เพื่อลงนาม MOU บันทึกความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพฝ่าวิกฤตลดผลกระทบการระบาดของโรคโควิด 19 NODE COVID ภาคใต้ตอนบน ปี 2566 โดยมีกิจกรรมสำคัญ ดังนี้

วันที่ 14 ม.ค. 2566

-กล่าวเปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการฯ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพาฬ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

-ชี้แจงแนวคิดและหลักการดำเนินงานของโครงการฯ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กำไล สมรักษ์ ผู้จัดการโครงการ

-กระบวนการร่วมจัดทำปฏิทินงานชุมชนในพื้นที่ดำเนินงาน โดย แบ่งกลุ่มตามกลุ่มโซนจังหวัด 3 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีฯ-1 โดยมีพี่เลี้ยงวิชาการประจำกลุ่ม ประกอบด้วย นายสมใจ ด้วงพิบูลย์ นางพัลลภา ระบุโต๊ะ นางสาววัฒน์ ศรีพรหม ดร.พวงรัตน์ จันพล นายสุธรรม แก้วประดิษฐ์ และนายสามารถ สุวรรณภักดี

กลุ่มที่ 2 จังหวัดภูเก็ต พังงา ระนอง และนครศรีฯ 2 โดยมีพี่เลี้ยงวิชาการประจำกลุ่ม ประกอบด้วย นางสาวพันธุ์หอม เนาว์ไพร นางอุมาภรณ์ กำลังดี ดร.นวลใย สุทธิพิทักษ์ นายอภิวัฒน์ ไชยเดช นางสาวอาทิตยา เมืองมินทร์ นายมติกา มาลารัตน์ และนางสาวปิยพร สวัสดิโกมล

กลุ่มที่ 3 จังหวัดกระบี่ และนครศรีฯ-3 โดยมีพี่เลี้ยงวิชาการประจำกลุ่ม ประกอบด้วย นายทวีชัย อ่อนนวน นายทิตอารุณ สัจจสุจริตกุล นางพนมวัฒน์ แก้วทิต นางสุดา ไพศาล นายศุภกิจ กลับช่วย และนายประยุทธ สีตุกา

-แกนนำชุมชน นำเสนอปฏิทินงานชุมชนในพื้นที่ดำเนินงานของกลุ่มโซนจังหวัด (กลุ่มละ 20 นาที โดยตัวแทนชุมชนในกลุ่มจังหวัด) และเสนอแนะเพิ่มเติม โดย พี่เลี้ยงกลุ่มจังหวัด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ กำไล สมรักษ์ ผู้จัดการโครงการ


วันที่ 15 ม.ค. 2566 - พิธีการลงนามในข้อตกลงดำเนินงานสร้างสุขภาพ โดย

สำนักสร้างสรรค์โอกาส สำนัก 6 สสส.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กำไล สมรักษ์ ผู้จัดการโครงการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพาฬ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พี่เลี้ยงโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการของชุมชนในพื้นที่ดำเนินงาน

-ทำความเข้าใจ การจัดทำรายงานความก้าวหน้าโครงการของชุมชนในพื้นที่ดำเนินงาน โดย นางสาวอรอนงค์ จันทรมณี นักวิชาการโครงการหน่วยจัดการพื้นที่

-ทำความเข้าใจ แนวทางการจัดทำรายงานการเงิน และการจัดเก็บเอกสาร หลักฐานการเงินโครงการของชุมชนในพื้นที่ดำเนินงาน โดย นางสาวเกศินีย์ ดาราภัย เจ้าหน้าที่การเงินโครงการหน่วยจัดการพื้นที่

-กล่าวปิดการประชุม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กําไล สมรักษ์ ผู้จัดการโครงการ

สนับสนุนโดย

NODECOVEDภาคใต้ตอนบน

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สื่อชุมชนจังหวัดกระบี่ รายงาน

Relate topics