ภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนแผนพัฒนาทางสังคมแบบองค์รวม มุ่งสู่สังคมกระบี่ อยู่เย็น เป็นสุข

 • photo , 1280x853 pixel , 204,771 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 144,677 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 106,138 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 91,125 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 200,558 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 156,230 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 192,355 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 149,132 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 180,003 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 193,323 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 170,233 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 86,114 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 180,309 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 95,223 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 201,579 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 173,687 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 95,835 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 95,638 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 170,216 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 86,698 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 191,895 bytes.

"22 สภาองค์กรชุมชน ท้องที่ ท้องถิ่น ส่วนราชการ และภาคีที่เกี่ยวข้อง ร่วมแลกเปลี่ยนแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยในชุมชนท้องถิ่น เสนอโครงการบ้านพอเพียงจังหวัดกระบี่ ปี 66 พอช.ภาคใต้ พร้อมสนับสนุนซ่อมแซมต่อเติมบ้าน กลุ่มเป้าหมายผู้ยากจน ผู้เดือดร้อน ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง รวม 366 ครัวเรือน ขับเคลื่อนแผนพัฒนาทางสังคมแบบองค์รวม มุ่งสู่สังคมกระบี่ อยู่เย็น เป็นสุข"


วันที่ 10 มกราคม 2566 การประชุมกลั่นกรองแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัย โครงการบ้านพอเพียงจังหวัดกระบี่ ปี 2566 ณ ห้องประชุมบันไทยสมอ (ชั้น 4) สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่

เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดกระบี่ รวม 23 อปท. และส่วนราชการ ท่านนายอำเภอเมืองกระบี่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ พัฒนาชุมชน ตำรวจสันติบาล นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกระบี่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พอช.สำนักงานภาคใต้ และภาคีเครือข่ายผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
มาเข้าร่วมประชุมกลั่นกรองโครงการบ้านพอเพียงจังหวัดกระบี่ ปี 2566 เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ผู้ยากลำบาก กลุ่มผู้เปราะบาง กลุ่มผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดกระบี่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ได้เสนอ พอช. ในปี 2566 รวมจำนวนกว่า 400 ครัวเรือน โดย พอช.สำนักงานภาคใต้ มีเป้าหมายในการสนับสนุนซ่อมแซมต่อเติมบ้านที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านพอเพียงจังหวัดกระบี่ ปี 2566 รวมจำนวน 366 ครัวเรือน แกนนำของแต่ละสภาฯ จึงได้มานำเสนอ กลั่นกรอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในวันนี้ โดยมีรายชื่อสภาองค์กรชุมชน (อปท.) ที่เสนอโครงการบ้านพอเพียง ปี 2566 ดังนี้

(1) สภาองค์กรชุมชนตำบลอ่าวนาง

(2) สภาองค์กรชุมชนตำบลเขาคราม

(3) สภาองค์กรชุมชนตำบลไสไทย

(4) สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองทะเล

(5) สภาองค์กรชุมชนตำบลคลองประสงค์

(6) สภาองค์กรชุมชนตำบลกระบี่น้อย

(7) สภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองกระบี่

(8) สภาองค์กรชุมชนตำบลเขาทอง

(9) สภาองค์กรชุมชนตำบลทับปริก

(10) สภาองค์กรชุมชนตำบลตลิ่งชัน

(11) สภาองค์กรชุมชนตำบลห้วยยูง

(12) สภาองค์กรชุมชนตำบลคลองเขม้า

(13) สภาองค์กรชุมชนตำบลโคกยาง

(14) สภาองค์กรชุมชนตำบลเกาะกลาง

(15) สภาองค์กรชุมชนตำบลคลองยาง

(16) สภาองค์กรชุมชนตำบลเกาะลันตาใหญ่

(17) สภาองค์กรชุมชนตำบลคลองท่อมใต้

(18) สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา

(19) สภาองค์กรชุมชนตำบลปลายพระยา

(20) สภาองค์กรชุมชนตำบลคีรีวง

(21) สภาองค์กรชุมชนตำบลทุ่งไทรทอง

(22) สภาองค์กรชุมชนตำบลลำทับ

สรุปกระบวนการกลั่นกรองโครงการบ้านพอเพียงจังหวัดกระบี่ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2566 ดังนี้

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วม 08.30 น. เริ่มการประชุมฯ เวลา 09.00 น.

ท่านนายกฯ เทศบาลเมืองกระบี่ กล่าวต้อนรับเครือข่ายผู้เข้าร่วม และขอบคุณเครือข่ายที่มาใช้สถานที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองจังหวัดกระบี่ เพื่อร่วมกันวางแผนการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดกระบี่ และทางสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ พร้อมจะให้การสนับสนุนการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

นายอำเภอเมืองกระบี่ กล่าวรู้สึกเป็นเกียรติและชื่นชมที่ทางสถาบันพัฒนาองค์กรมชน (องค์การมหาชน) มีเป้าหมายในการแก้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยในจังหวัดกระบี่ ปี 2566 จำนวน กว่า 300 ครัวเรือน และพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องที่ยากลำบากให้มีที่อยู่อาศัยที่พออยู่ได้อย่างปลอดภัย

รับชมวีดีทัศน์การดำเนินงานเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดกระบี่ ที่ผ่านมา กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมฯ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาสังคมแบบองค์รวม เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนและภาคประชาสังคมจังหวัดกระบี่ โดยนายเอกนัฐ บุญยัง (ประธานเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดกระบี่) ซึ่งจุดเริ่มต้น จากการจัดทำแผนแม่บทด้านที่อยู่อาศัย ปี 2560 และใช้งานที่อยู่อาศัยเป็นเครื่องมือเพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในด้านอื่นๆ โดยอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ส่วน เข้ามามีส่วนร่วม ร่วมกันคิด ร่วมกันทำงาน มีการจัดประเภทข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยของกลุ่มเป้าหมาย และใช้สภาองค์กรชุมชนตำบลเป็นกลไกหลักในการสนับสนุน ขับเคลื่อนและมีการวิเคราะห์บริบทตำบล เพื่อสำรวจปัญหาร่วม มีการแต่งตั้งคณะทำงานด้านที่อยู่อาศัยระดับตำบล โดยใช้มาตรา 23 ตาม พรบ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 มีแผนปฏิบัติการเปิดพื้นที่กลางเพื่อพูดคุยในการจัดทำแผนพัฒนาเชิงประเด็น นำแผนพัฒนาประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่ อาทิ อบต. ท้องที่ ท้องถิ่น จากนั้นลงมือทำ และถอดบทเรียนความสำเร็จร่วมกัน นำไปสู่การจัดการความรู้และการสื่อสารสู่สาธารณะ ภายใต้บันทึกความร่วมมือเพื่อสร้างการพัฒนาทางสังคมแบบองค์รวมฯ MOU ระดับอำเภอ โดยมีเป้าหมายหลัก คือ

1.สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาชุมชน ที่ชุมชนเป็นแกนหลัก โดยมีส่วนร่วมจากหน่วยงานและภาคีในท้องถิ่น

2.ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนฐานราก

3.ทุกช่วงวัยเข้าถึงระบบสวัสดิการขั้นพื้นฐานอย่างเป็นธรรม ยกระดับคุณภาพชีวิต รวมถึงให้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามความหลากหลายของวิถีชีวิต

4.การพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างการพัฒนาทางสังคมแบบองค์รวม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและภาคประชาสังคม

นายวิริยะ แต้มแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคใต้ พอช. เป็นหน่วยงานเล็กๆ ที่ไม่ใช้เป็นส่วนของจังหวัด แต่ดูแลทั้ง 14 จังหวัด มีเจ้าหน้าที่ในการหนุนเสริมเพียง 40 กว่า คน เป็นองค์กรที่หนุนเสริมและประสานความร่วมมือของภาคประชาชน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน แบบชวนคิดชวนทำ

นางทิพวรรณ หัวหิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่ศัยของพี่น้องที่เดือดร้อนจริง โดยการประสานความร่วมมือของภาคประชาชน หน่วยงานภาคี ในพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นคงในด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องให้มีความ เป็นอยู่ที่ดีและยั่งยืน

ท่าน พมจ.กระบี่ ให้ความสำคัญในการสนับสนุนด้านที่อยู่อาศัยอย่างเป็นระบบของพี่น้องภาคประชาชน และพร้อมที่จะหนุนเสริมประสานงานความร่วมมือของทุกส่วนที่เกี่ยวข้องให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีและมีความมั่นคงตั้งแต่เกิด แก่ ที่เป็นความรับผิดชอบของ พมจ.ในการดูแลช่วยเหลือและติดตามความเป็นอยู่ของประชาชนทุกช่วงวัย


ที่ประชุมร่วมกันแลกเปลี่ยนเติมเต็ม

1.ตำบลเขาทอง การขับเคลื่อนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

2.ตำบลหนองทะเล สังคมแห่งความเหลื่อมล้ำ เห็นได้ชัดระหว่างคนรวยกับคนจน พบว่า ประชาชนในตำบล ยังมีผู้เดือดร้อนอยู่พอสมควร แต่ต้องให้การช่วยเหลือตามความจำเป็น และพยายามสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะสร้างรายได้ให้คนในตำบล สามารถมีรายได้เพิ่มและมีชีวิตที่ดีขึ้นได้

3.ตำบลคลองประสงค์ มีหมู่บ้าน 4 หมู่บ้าน พบปัญหาป่าชายเลนแต่มีการคลี่คลายแล้ว แต่ที่เป็นปัญหาหลักตอนนี้ คือ ปัญหาประชาชนกับกรมเจ้าท่า ที่มีการจัดเก็บค่าเช่าที่ไม่เท่าเทียมกัน สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้อง ที่ยากจน ต้องมีการจับพิกัด และกําหนดค่าเช่ากับพี่น้องให้ชัดเจน

4.สนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการดำเนินงานโครงการที่ พอช.สนับสนุนที่เหมาะสม เพื่อให้คนทํางาน ผู้ประสาน ได้มีงบประมาณในการลงไปขับเคลื่อนในพื้นที่ได้อย่างคล่องตัว

แกนนำสภาฯ พื้นที่ตัวอย่าง นำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกลั่นกรองโครงการบ้านพอเพียง จ.กระบี่ ประจำปี 2566 ดังนี้

1.ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จำนวน 18 ครัวเรือนใน 5 หมู่บ้าน ซ่อมแซม 16 ครัวเรือน สร้างใหม่ 2 ครัวเรือน มีการกำหนดแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ซึ่งปี 2567-2570 ปี ละ 10 ครัวเรือน ผ่านเวทีสร้างความเข้าใจ และคัดเลือกเป้าหมายผู้เดือดร้อน

2.ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จำนวน 12 ครัวเรือน จาก 53 ครัวเรือน ใน 4 หมู่บ้าน

3.ตำบลทับปริก อำาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จํานวน 14 ครัวเรือน ดำเนินการซ่อมแซมแล้ว 3 ครัวเรือน เหลือ 11 ครัวเรือน (รอบ 2)

4.ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จํานวน 21 ครัวเรือน

5.เทศบาลเมืองกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี จํานวน 32 ครัวเรือน

6.ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จํานวน 30 ครัวเรือน จาก 80 ครัวเรือน เปราะบางผู้มีรายได้น้อย

7.ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเมืองเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ จํานวน 20 ครัวเรือน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายนั้นจะต้องเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเกาะลันตาใหญ่

8.เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา มีการสำรวจครัวเรือนทั้งตำบล จำนวน 100 ครัวเรือน ออกแบบวางแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย 5 ปี ในปี 2566 เสนอบ้านพอเพียงจำนวน 13 ครัวเรือน

9.ตำาบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ได้รับมาแล้วเป็นรอบ 3 ปี 2566 รวมจํานวน 26 ครัวเรือน แบ่งประเภทการซ่อมเติมทั้งหมด

เติมเต็มข้อมูล กำหนดแผนการทำงานระยะต่อไป

สรุปเวที ปิดการประชุมเวลา 16.00 น.

สนับสนุนโดย

เครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดกระบี่

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พอช.สำนักงานภาคใต้

ภาพข่าว : นายอัษฎาวุฒิ เกื้อกูล

เรียบเรียงรายงาน : นายทิตอารุณ สัจจสุจริตกุล


รับชมย้อนหลัง
Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 8316
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง