คณะทำงานวิชาการและกองเลขานุการกิจประชุมเพื่อทบทวนและออกแบบการติดตามขับเคลื่อนมติสมัชชาจังหวัดประเด็นความมั่นคงทางอาหารสุราษฏร์ธานี

  • photo  , 1477x1109 pixel , 196,978 bytes.
  • photo  , 1477x1109 pixel , 130,781 bytes.
  • photo  , 1477x1108 pixel , 177,254 bytes.
  • photo  , 1477x1109 pixel , 147,449 bytes.
  • photo  , 1477x1109 pixel , 148,748 bytes.

วันที่  18 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมสมาร์ท ซิตี้ อบจ.สุราษฎร์ธานี

คณะทำงานวิชาการและกองเลขานุการกิจ ประชุมเพื่อทบทวนและออกแบบการติดตาม-ขับเคลื่อนมติสมัชชาจังหวัดประเด็นความมั่นคงทางอาหาร  โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคีพัฒนาจังหวัด อาทิ กองทุน กสส., หน่วยจัดการระดับจังหวัดฯ (สสส.สำนัก6), คณะทำงานธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่ สมาคมเกษตรอินทรีย์ฯ และสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้ มีการแลกเปลี่ยนถึงเป้าหมายในการขับเคลื่อนงานประจำปี 2566 ที่มุ่งเน้นจัดการข้อมูลรูปธรรมจากหลายภาคส่วนที่มีการขับเคลื่อนประเด็นความมั่นคงทางอาหาร เพื่อร่วมกันออกแบบแนวทาง และสร้างความร่วมมือในการติดตาม ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม  สู่แผนงานและปฏิบัติการระดับท้องที่ ท้องถิ่น อำเภอ หรือระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ร่วมก้าวสู่เป้าหมายสุราษฎร์ธานีสู่ครัวโลก  : เพียงพอ ปลอดภัย สมวัย สร้างเศรษฐกิจฐานราก

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Relate topics