ประชุมทบทวนและออกแบบกระบวนนโยบายสาธารณะจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับ เครือข่าย "หยวกกล้วยเมืองคอน"

  • photo  , 2048x1152 pixel , 190,351 bytes.
  • photo  , 960x540 pixel , 38,379 bytes.
  • photo  , 2048x1153 pixel , 166,308 bytes.
  • photo  , 2048x1153 pixel , 181,224 bytes.
  • photo  , 1080x1194 pixel , 145,787 bytes.

วันที่  19 มกราคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สช. โดยสำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้น ได้มีการประชุมร่วมกับ เครือข่าย "หยวกกล้วยเมืองคอน" ณ ห้องประชุมศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้น 4 ต.ไทบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

โดยมีประเด็นร่วมปรึกษาหารือคือระดมความคิด เพื่อการออกแบบการขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด มีผู้เข้าร่วมประชุม 35 คน ทั้งระบบ online และในห้องประชุม

จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนงานนโยบายในระดับจังหวัด ที่ประชุม ได้มีความเห็นร่วมกันเบื้องต้น 4 ประเด็นยุทธศาสตร์หลัก คือ ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางสุขภาพ ความมั่นคงทางมนุษย์ ความมั่นคงทางสุขภาพ

ซึ่งในแต่ละยุทธศาสตร์หลักก็จะมีประเด็นย่อยๆที่มีความเชื่อมโยงกัน ซึ่ง 4ประเด็นยุทธศาสตร์หลักนี้จะไปสอดรับกับประเด็นขับเคลื่อนภาคใต้แห่งความสุข

อาจารย์จำนง  หนูนิล นักวิชาการอิสระได้เสนอว่า เห็นด้วยกับ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์หลักป ที่สำคัญจะต้องค้นหากลุ่ม เครือข่าย หรือบุคคลที่ทำงานจริงที่อยู่ในพื้นที่เพิ่มเติมให้มีความครอบคลุมและหลากหลาย ้พราะบริบทของ จ.นครศรีธรรมราชยังมีกลุ่มที่ขับเคลื่อนตัวจริงเสียงจริงอีกมากมายเราไม่ต้องรีบร้อนแต่ต้องมีความมั่นคงและเข้มแข็งไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเรายังมีเวลา

ในช่วงท้ายของการหารือ เป็นเช่นบัณฑิต จึงมั่นคง  นายบัณฑิต  มั่นคง ผู้ประสานงานพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง จาก สช.ได้สรุปประเด็นที่สำคัญจากการหารือ ได้สรุปใจความว่า ประเด็นร่วม  แนวทาง เครื่องมือ กลไล พื้นที่ปฏิบัติการ และจะใช้การสื่อสารขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร

ปิดการหารือ โดย สุภาพร ปราบราย  ร.ต.สุภาพร  ปราบราย อดีตประธานสมัชชา จ.นครศรีธรรมราช


อานนท์ มีศรี บันทึกเรื่องราว

Relate topics