"การขับเคลื่อนงานรองรับสังคมสูงวัย จ.ตรัง"

 • photo , 1000x750 pixel , 179,264 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 118,347 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 65,138 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 107,316 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 107,122 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 151,544 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 151,305 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 147,912 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 147,474 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 161,998 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 122,394 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 110,911 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 112,673 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 172,548 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 66,098 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 177,218 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 140,131 bytes.

"การขับเคลื่อนงานรองรับสังคมสูงวัย จ.ตรัง"

วันที่ 24 มกราคม 2566 ทีมสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง/node flagship สสส.ตรัง ชวนมาช่วยงานในฐานะผู้จัดการมูลนิธิชุมชนสงขลาและเลขานุการ กขป.เขต 12 ไปเสริมหนุนการขับเคลื่อนงานสังคมสูงวัย 11 ตำบลในจังหวัดตรัง ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง

นอกจากคณะทำงานของแต่ละตำบลที่มีทั้งผู้บริหารท้องถิ่น หรือทีมงานของท้องถิ่น รพ.สต. อสม. เครือข่ายผู้สูงอายุแล้วยังมีภาคียุทธศาสตร์จังหวัด ประกอบด้วย รองสสจ. ทีมงานสาธารณสุขจังหวัด ที่ปรึกษานายกอบจ. พมจ. ท้องถิ่นจังหวัด ทีมพี่เลี้ยงของ node flagship สสส.ตรังเข้าร่วม

นำประสบการณ์การพัฒนาระบบข้อมูลกลางผ่านแอพ imed@home ของมูลนิธิชุมชนสงขลาไปร่วมแลกเปลี่ยน ชี้ให้เห็นแนวทางใช้ระบบดิจิตอลในการทำงานเสริมความเข้มแข็งของท้องถิ่นและภาคประชาสังคม ใช้ข้อมูลมาเป็นเครื่องมือสานพลังความร่วมมือ รวมไปถึงการบูรณาการงานฐานข้อมูลกลางระดับจังหวัดร่วมกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา และแลกเปลี่ยนบทเรียนการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเพื่อที่จะเสริมหนุนการพัฒนาธรรมนูญประเด็นรองรับสังคมสูงวัยของจังหวัดตรัง

มีความร่วมมือการทำงานกันดังนี้

1)นำระบบเยี่ยมบ้าน iMed@home ไปเสริมหนุนงานรองรับสังคมสูงวัยในพื้นที่ 11 ตำบล โดยเริ่มต้นในส่วนของข้อมูลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงและเปราะบางทางสังคม เพื่อเริ่มต้นใช้งาน เรียนรู้ระบบงาน และเสริมหนุนบางตำบลที่ต้องการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมการขับเคลื่อนเชิงบูรณาการระดับพื้นที่

2)เชื่อมโยงกับทีมงานกองทุนฟื้นฟูฯจังหวัดตรัง ที่กำลังวางระบบการทำงานภายในรองรับงานทั้งกองทุนฟื้นฟูฯและการถ่ายโอนรพ.สต. เสนอให้ตั้งอนุกรรมการมาวางระบบงานฐานข้อมูลกลาง ตรวจสอบต้นทุนการขับเคลื่อนงานของแต่ละองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางเป้าหมายการดำเนินงาน และ mou ความร่วมมือเพื่อเปิดช่องให้นำข้อมูลของแต่ละองค์กรเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางที่จะร่วมกันพัฒนาต่อไป

3)เสริมหนุนขบวนงานธรรมนูญพื้นที่และสมัชชาสุขภาพจังหวัดในประเด็นร่วมกับงานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.)เขต 12 ตำบลเหล่านี้ยังได้เข้าแผนของจังหวัดตรังหนุนเสริมงานอย่างต่อเนื่องต่อไปอีกด้วย


iMed@home เครื่องมือสานพลังความร่วมมือ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเปราะบางในตำบล และ โอกาสในการบูรณาการงานฐานข้อมูลกลางระดับจังหวัดร่วมกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดรองรับสังคมสูงวัย ?

วันที่ 24 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 116 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง กับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการใช้ระบบ iMed@home และกระบวนการจัดทำธรรมนูญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตรองรับสังคมสูงวัย

ทีมคณะทำงานจาก 11 พื้นที่โครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยทั้งฝ่ายบริหารนายก รองนายกบ้าง เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่รับผิดชอบ ท้องที่ เจ้าหน้าที่รพ.สต. แกนนำชุมชน อสม. และภาคประชาชนในตำบลละ 5-6 คน

พร้อมด้วยภาคียุทธศาสตร์ระดับจังหวัดทั้ง พี่อนันต์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พี่ประคิ่น ผอ.กองสาธาณสุข จาก อบจ.  คุณเดชฤทธิ์เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานผู้สูงอายุจาก พมจ. และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานผู้สูงอายุจากท้องถิ่นจังหวัด

กระบวนนำโดยพี่ชาคริต โภชะเรือง ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนสงขลา และเลขานุการคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 12 นำประสบการณ์การพัฒนาระบบ iMed@home มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตั้งแต่แนวคิด จนถึงวิธีการใช้ง่ายระบบเยี่ยมบ้าน

ใครเป็นคนใช้ข้อมูล ? ใครเกี่ยวข้อง ? ใครได้ประโยชน์ ?

ตำบลไหนบ้างที่คิดว่ามีและเป็นเจ้าของข้อมูลระดับตำบล ?

คำถามชวนคิดที่ทำให้แต่ละคนได้ทบทวนถึงที่ผ่านมาโดยเฉพาะงานในการจัดเก็บข้อมูลที่ผ่านมา
แต่ละหน่วยงานก็จะมีระบบฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน สาธารณสุขก็ดี พมจ. ก็ดี / คนเก็บข้อมูล แต่ไม่ได้ใช้ข้อมูล  /ข้อมูลอยู่ในกระดาษ
ความจริงในพื้นที่ที่หลายคนมีประสบการณ์ร่วม

หน่วยงานแต่ละส่วนก็จะมีมิติ/ด้านที่รับผิดชอบ แต่ iMed@home เอาคนเป็นตัวตั้งข้อมูลในการจัดเก็บจึงมีทั้งด้านสุขภาพ ด้านสังคม ด้านคุณภาพชีวิตอื่น ๆ

ชวน downlodeติดตั้ง app  iMed@home และฝึกใช้การใช้ app ในการเยี่ยมบ้าน ลองบันทึกข้อมูล ใส่ภาพ บันทึกความต้องการช่วยเหลือ

ความท้าทายของพื้นที่ต่อจากนี้คือ การเริ่มนับหนึ่งในพื้นที่ โดยจะเริ่มจากนำเข้าข้อมูลคนเปราะบางในตำบลอย่างน้อยก็ กลุ่มผู้ป่วยติดเตียงที่ดูแลผ่าน Long Term Care  /  คนเปราะบาง / อื่น ๆ  และได้เริ่มระบบ เรียนรู้การใช้งานเยี่ยมบ้าน

สำหรับตำบลที่มีความพร้อมต้นทุนความร่วมมือภาคส่วนต่าง ๆ มีมากโดยเฉพาะท้องถิ่น ก็ชวนยกระดับพัฒนากลไกการทำงานระบบตำบล การพัฒนาฐานข้อมูลกลางตำบล เพื่อเชื่อมต่อไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในตำบลต่อไป

ในระดับจังหวัด การพัฒนาข้อมูลกลางก็มีโอกาสโดยเฉพาะการทำให้เชื่อมต่อกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดของ อบจ. มีข้อเสนอในการให้ตั้งอนุกรรมการในการจัดทำข้อมูลกลาง เพื่อได้เริ่มของจังหวัดตรัง

ชวนติดตามการใช้ iMed@home ในระดับตำบล และลุ้นไปกับโอกาสในการพัฒนาฐานข้อมูลกลางระดับจังหวัดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตรังต่อไป

#เตรียมรองรับสังคมสูงวัย
#NodeFlagshipTrang

#สมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง

เชภาดร จันทร์หอม บันทึกเรื่องราว

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 9552
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง