"วงสานฝันเด็กและเยาวชนสงขลา"

 • photo , 1000x750 pixel , 136,301 bytes.
 • photo , 1000x748 pixel , 140,236 bytes.
 • photo , 1000x748 pixel , 132,274 bytes.
 • photo , 1000x748 pixel , 157,020 bytes.
 • photo , 1000x751 pixel , 153,959 bytes.
 • photo , 1000x751 pixel , 153,274 bytes.
 • photo , 1000x748 pixel , 118,681 bytes.
 • photo , 1000x748 pixel , 152,943 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 135,086 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 124,564 bytes.

"วงสานฝันเด็กและเยาวชนสงขลา"


ชวน ทีมคนทำงาน สนง. พมจ.สงขลา  ตั้งวงคุย แนวทางการช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และครอบครัวอย่างเป็นระบบ

สมาคมอาสาสร้างสุข ชวนเจ้าหน้าที่ สนง. พมจ.สงขลา ที่ดูแลงานเด็กและครอบครัว คนพิการ ผู้สูงอายุ และงาน CSR เข้าร่วมหารือวางแผนการทำงานร่วมกันเพื่อบูรณาการแนวทางการให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา

ภาระงานหลักของ สนง.พมจ.สงขลา คือการช่วยเหลือคนยากลำบากและประชากรกลุ่มเปราะบาง โดยมีการช่วยเหลือในหลายรูปแบบ ได้แก่

-เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน

-เงินอุดหนุนค่าช่วยเหลือเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมป์

-เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด้กแรกเกิด

-เงินอุดหนุนสงเคราะห์ครอบครัว

-เงินอุดหนุนสนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อการจัดสวัสดิการและพัฒนาอาชีพ

-เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก

-เงินสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

-เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

-เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ด้านเงินทุนประกอบอาชีพ

-เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว

-เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง

-เงินอุดหนุนสงเคราะห์คนไทยตกทุกข์ได้ยากในประเทศกลับภูมิลำเนาเดิม

-เงินอุดหนุนช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516

-ข้อมูลรับเรื่องราวร้องทุกข์ 1300

-เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีฉุกเฉิน

-ข้อมูลสนับสนุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย

จะเห็นได้ว่า สนง.พมจ. มีงบประมาณในการช่วยเหลือคนลำบาก แต่ที่ผ่านมี เป็นการตั้งรับ รอให้มีการขอความช่วยเหลือเข้ามา และดำเนินการให้ความชช่วยเหลือเฉพาะรายบุคคล สมาคมอาสาสร้างสุขจึงชวนสรร้างกลไกการทำงาน "วงสานฝันเด็กและเยาวชน" โดยใช้กลุ่มเป้าหมายเด้กและเยาวชนเป็นตัวตั้ง พัฒนาระบบ CM (Case Manager) ให้สามารถเก็บข้อมู ออกแบบความช่วยเหลือได้เอง และนำข้อมูลความช่วยเหลือเข้าวงมาหาแนวทางความช่วยเหลือในแต่ละเดือน ผ่านกลไกตำบลคุ้มครอบเด็ก ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสงขลาปันสุขระดับตำบลที่มีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว โดยสมาคมอาสาสร้างสุขจะชวนนำร่องในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา

สิ่งที่ต้องดำเนินการร่วมกัน

-การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของพื้นที่ โดยใช้ Application imed@home ที่เพิ่มฐานข้อมูลด้านเด็กและเยาวชน และระบบการแจ้งเตือนให้ผู้รับผิดชอบในพื้นที่

-การพัฒนาศักยภาพ CM ในการออกแบบความช่วยเหลือ  เป้นการทำงานแบบ "ชี้เป้า เฝ้าระวัง ค้นหา กลุ่มเปราะบางในพื้นที่"

-การสื่อสารสังคม สร้างการรับรู้ การให้ข้อมูล การใช้บริการของประชาชนที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

-การออกแบบการเขียนคำร้องที่ประชาชนสามารถเขียนได้เอง ไม่ยุ่งยาก

เส้นทางนี้อีกยาวไกล การสร้างความร่วมมือในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน และคนเปราะบางจึงต้องอาศัยหลายฝ่ายช่วยกัน สงขลาเดินหน้า ลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ด้วยข้อมูลและกลไกการทำงานในพื้นที่

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ  ศูนย์อาสาสร้างสุข-ภาคใต้

Relate topics