"วงสานฝันเด็กและเยาวชนสงขลา"

 • photo , 1000x750 pixel , 136,301 bytes.
 • photo , 1000x748 pixel , 140,236 bytes.
 • photo , 1000x748 pixel , 132,274 bytes.
 • photo , 1000x748 pixel , 157,020 bytes.
 • photo , 1000x751 pixel , 153,959 bytes.
 • photo , 1000x751 pixel , 153,274 bytes.
 • photo , 1000x748 pixel , 118,681 bytes.
 • photo , 1000x748 pixel , 152,943 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 135,086 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 124,564 bytes.

"วงสานฝันเด็กและเยาวชนสงขลา"


ชวน ทีมคนทำงาน สนง. พมจ.สงขลา  ตั้งวงคุย แนวทางการช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และครอบครัวอย่างเป็นระบบ

สมาคมอาสาสร้างสุข ชวนเจ้าหน้าที่ สนง. พมจ.สงขลา ที่ดูแลงานเด็กและครอบครัว คนพิการ ผู้สูงอายุ และงาน CSR เข้าร่วมหารือวางแผนการทำงานร่วมกันเพื่อบูรณาการแนวทางการให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา

ภาระงานหลักของ สนง.พมจ.สงขลา คือการช่วยเหลือคนยากลำบากและประชากรกลุ่มเปราะบาง โดยมีการช่วยเหลือในหลายรูปแบบ ได้แก่

-เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน

-เงินอุดหนุนค่าช่วยเหลือเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมป์

-เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด้กแรกเกิด

-เงินอุดหนุนสงเคราะห์ครอบครัว

-เงินอุดหนุนสนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อการจัดสวัสดิการและพัฒนาอาชีพ

-เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก

-เงินสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

-เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

-เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ด้านเงินทุนประกอบอาชีพ

-เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว

-เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง

-เงินอุดหนุนสงเคราะห์คนไทยตกทุกข์ได้ยากในประเทศกลับภูมิลำเนาเดิม

-เงินอุดหนุนช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516

-ข้อมูลรับเรื่องราวร้องทุกข์ 1300

-เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีฉุกเฉิน

-ข้อมูลสนับสนุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย

จะเห็นได้ว่า สนง.พมจ. มีงบประมาณในการช่วยเหลือคนลำบาก แต่ที่ผ่านมี เป็นการตั้งรับ รอให้มีการขอความช่วยเหลือเข้ามา และดำเนินการให้ความชช่วยเหลือเฉพาะรายบุคคล สมาคมอาสาสร้างสุขจึงชวนสรร้างกลไกการทำงาน "วงสานฝันเด็กและเยาวชน" โดยใช้กลุ่มเป้าหมายเด้กและเยาวชนเป็นตัวตั้ง พัฒนาระบบ CM (Case Manager) ให้สามารถเก็บข้อมู ออกแบบความช่วยเหลือได้เอง และนำข้อมูลความช่วยเหลือเข้าวงมาหาแนวทางความช่วยเหลือในแต่ละเดือน ผ่านกลไกตำบลคุ้มครอบเด็ก ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสงขลาปันสุขระดับตำบลที่มีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว โดยสมาคมอาสาสร้างสุขจะชวนนำร่องในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา

สิ่งที่ต้องดำเนินการร่วมกัน

-การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของพื้นที่ โดยใช้ Application imed@home ที่เพิ่มฐานข้อมูลด้านเด็กและเยาวชน และระบบการแจ้งเตือนให้ผู้รับผิดชอบในพื้นที่

-การพัฒนาศักยภาพ CM ในการออกแบบความช่วยเหลือ  เป้นการทำงานแบบ "ชี้เป้า เฝ้าระวัง ค้นหา กลุ่มเปราะบางในพื้นที่"

-การสื่อสารสังคม สร้างการรับรู้ การให้ข้อมูล การใช้บริการของประชาชนที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

-การออกแบบการเขียนคำร้องที่ประชาชนสามารถเขียนได้เอง ไม่ยุ่งยาก

เส้นทางนี้อีกยาวไกล การสร้างความร่วมมือในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน และคนเปราะบางจึงต้องอาศัยหลายฝ่ายช่วยกัน สงขลาเดินหน้า ลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ด้วยข้อมูลและกลไกการทำงานในพื้นที่

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ  ศูนย์อาสาสร้างสุข-ภาคใต้

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 9822
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง