“สภาองค์กรชุมชนนครศรี” ตั้งเป้าลดจำนวนกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยให้ได้เกินครึ่งภายใน 5 ปี

 • photo , 1280x960 pixel , 134,457 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 132,885 bytes.
 • photo , 1280x720 pixel , 132,168 bytes.
 • photo , 1280x720 pixel , 140,130 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 103,488 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 136,961 bytes.

“สภาองค์กรชุมชนนครศรี” ตั้งเป้าลดจำนวนกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยให้ได้เกินครึ่งภายใน 5 ปี

เดินหน้าความความร่วมมือทุกเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใน 5 มิติ ความเป็นอยู่ที่ดี มีอาชีพเพิ่มรายได้ ยกระดับการท่องเที่ยว วิสาหกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สานพลังสร้างธรรมาภิบาล

โดยเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมของผู้แทนคณะทำงานสภาองค์กรชุมชน จ.นคร โดยนายเจริญ อวยศิลป์ เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมีผลการประชุมใน 2 เรื่องที่สำคัญคือ

การสร้างความเข้มแข็งให้กับสภาองค์กรชุมชน จ.นครศรีฯ เพื่อบรรลุเป้ามาย : “สภาองค์กรชุมชนเป็นกลไกเชิงสถาบันที่มีบทบาทในการกำหนดทิศทางการพัฒนา จ.นครศรีฯ” และมีแนวทางในการดำเนินคือ

1.การพัฒนาความสามารถของคนทำงานในทุกระดับ

2.ยกระดับผลผลิตของชุมชน

3.สนับสนุนชุมชนให้เกิดการจัดทำแผนแม่บทชุมชน

4.เชื่อมโยงภาคียุทธศาสตร์

5.จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย

และกำหนดให้ในปี 2567 จังหวัดนครศรีฯ จะขับเคลื่อนภายใต้แนวทาง 1 จังหวัด 1 แผน

การขับเคลื่อนจังหวัดบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางและกลุ่มผู้มีรายได้น้อย วางเป้าหมาย “ลดจำนวนกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยให้ได้เกินครึ่งภายใน 5 ปี”    โดยกำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนดังนี้

1.คนกลุ่มเปราะบางมีความเป็นอยู่ที่ดี

2.ผู้มีรายได้น้อยมีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้ที่เพียงพอ

3.องค์กรชุมชนจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเติบโตอย่างต่อเนื่อง

4.วิสาหกิจเพื่อสังคมมีการใช้ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

5.ขบวนองค์กรชุมชนสเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาจังหวัดนครศรีฯภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดี

หลังจากนี้จะนัดหมายคณะทำงานสภาองค์กรชุมชน จ.นครศรีฯ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในทิศทางนี้ และออกแบบแผนปฏิบัติการของปี 66 ร่วมกัน อีกทั้งนับหนึ่งด้วยการพัฒนาคนทำงานจาก 6 โซนภูมินิเวศ จำนวน 70 คน ให้มีทักษะทั้งด้านการพัฒนาโครงการ การบริหารจัดการ การประสานงาน การจัดทำแผนแม่บท รวมทั้งการสื่อสารอย่างมีพลังต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจากนายเรียง สีแก้ว

Relate topics