กิจกรรมถอดบทเรียน​กลุ่มโครงการ​ MIDL​ for​ ​Inclusive​ cities​ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

  • photo  , 960x720 pixel , 109,378 bytes.
  • photo  , 1080x811 pixel , 80,896 bytes.
  • photo  , 1080x811 pixel , 104,079 bytes.
  • photo  , 1080x811 pixel , 114,142 bytes.
  • photo  , 1080x810 pixel , 87,277 bytes.

ถอดบทเรียน​กลุ่มโครงการ​ MIDL​ for​ ​Inclusive​ cities​ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่​ 5-6 มีนาคม​ 2566

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนจัดเวทีถอดบทเรียนเครือข่ายคนทำงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้​ ณ​ โรงแรมสยามออเรียลทัล​ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา​

ผลจากการถอดบทเรียนพบว่าการนำเครื่องมือ​ MIDL​ for​ Inclusive​ cities​ มาใช้ทำให้เด็กเยาวชนได้เกิดการเรียนรู้ เข้าถึงคุณค่าในอัตลักษณ์ชุมชน ทั้งกายภาพเมือง ภูมิปัญญา มรดกทางวัฒนธรรม สภาพปัญหาที่เมืองเผชิญ และทักษะที่สำคัญคือการพัฒนาความสามารถในการเป็นนักสื่อสารคุณค่าของเมือง

ด้วยเครื่องมือและรูปแบบชิ้นสื่อและการเปิดพื้นที่สื่อสาร รวมทั้งยังเกิดทักษะชีวิตทั้งด้านการคิดวิเคราะห์​ การมีภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม​มากขึ้น

คณะทำงานทั้งครูและคนทำงานภาคประชาสังคมยังได้มีแนวทาง/เครื่องมือที่เป็นกระบวน​การแบบ​ Active​ learning เพื่อสร้าง Active Citizenship ของเยาวชน ที่ใช้เมืองเป็นโจทย์ ทำให้หลายภาคส่วนในชุมชนเริ่มเข้ามามีส่วนรวมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนร่วมกับโรงเรียน

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเยาวชนดังกล่าวส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและเยาวชนที่เชื่อมถึงกันมองเห็นศักยภาพในการผลักดันขับเคลื่อนชุมชนและคุณค่าในความหลากหลายซึ่งเป็นต้นทุนที่ชุมชนมี ทั้งต้นทุนคน ทุนวัฒนธรรม ทุนทรัพยากร

บทบาทของเยาวชนเปลี่ยนแปลงไป จากที่ชุมชนมองเป็นเพียงแค่ผู้เรียนรู้หรือกลุ่มคนที่ควรได้รับการปลูกฝังความดีงามของชุมชน ไปสู่กลุ่มที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเมือง(ด้วยกระบวนการ MIDL) แม้ว่าเยาวชนอาจจะยังไม่เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันทำงานร่วมกับผู้ใหญ่ในการขับเคลื่อนเมืองก็ตาม

#midlforinclusivecities

#สสย.

#สสส.

โตมร อภิวันทนากร  บันทึกเรื่องราว

Relate topics