"การพัฒนาระบบข้อมูลกลางคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยในภาวะพึ่งพิง เขต 12"

photo  , 1080x608 pixel , 64,644 bytes.

"การพัฒนาระบบข้อมูลกลางคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยในภาวะพึ่งพิง เขต 12"

ประกอบด้วยการดำเนินงานดังนี้

1.พัฒนาระบบแม่

1.1 โดยกองทุนฟื้นฟูสมรรภาพจังหวัดสงขลาและคณะทำงาน บนฐานความร่วมมือระหว่างอบจ. สปสช. กระทรวงดิจิตอล และเครือข่าย

-MOU ความร่วมมือกับ 11 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดประตูทางนโยบาย และร่วมกำหนดทิศทาง

-จัดตั้งคณะทำงานด้านข้อมูลกลางประกอบด้วยทีมโปรแกรมเมอร์จากสสจ. พมจ. อบจ. มูลนิธิชุมชนสงขลา โดยมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ม.อ. เป็นหัวหน้าทีม วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของแต่ละองค์กร(ข้อมูลที่มี ประเภทข้อมูล รูปแบบการจัดเก็บ การนำเสนอ ฯลฯ)

-กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสนับสนุนงบประมาณ โดยดำเนินการตามระยะงาน โดยมีมูลนิธิชุมชนสงขลารับผิดชอบ ระยะที่ 1 ว่าจ้างบริษัทเอกชนพัฒนาระบบรองรับผ่าน www.khonsongkhla.com พร้อมส่งต่อการดำเนินงานให้กับทีมโปรแกรมเมอร์ ระยะที่ 2 ทีมโปรแกรมเมอร์ของแต่ละองค์กรในเบื้องต้น 5 องค์กร นำข้อมูลเข้าสู่ระบบผ่าน API เข้าและออกเพื่อให้ข้อมูลสามารถนำเสนอในเว็บไซต์กลาง และในระบบขององค์กรตนเอง ระบบกลางประมวลผล 1)ข้อมูลพื้นฐาน 2)ข้อมูลการรับบริการ 3)ข้อมูลความต้องการการรับบริการหรือความช่วยเหลือ นำเสนอผ่านระบบรายงาน เพื่อให้สามารถนำไปสู่การทำแผนงานกิจกรรมโครงการรองรับและปรับระบบการทำงานร่วมกัน

1.2 สนับสนุนภาคประชาสังคมและอปท.ผ่าน iMed@home ของมูลนิธิชุมชนสงขลา

-ใช้ระบบเยี่ยมบ้าน หรือแบบสอบถามเฉพาะเพื่อจัดเก็บข้อมูลประชากรกลุ่มต่างๆ หรือคนที่ตกหล่นจากระบบ

-บันทึกข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ การทำแผนบริการเพื่อช่วยการทำงานของภาคประชาสังคมและท้องถิ่น ข้อมูลจาก iMed@home จะนำไปเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆผ่าน API เช่นกัน

2.ระดับเขต MOU ความร่วมมือระหว่าง อบจ.สงขลาและอีก 6 อบจ.ในพื้นที่เขต 12 โดยมีกขป.เขต 12 และสปสช.เขต 12 ร่วมเป็นเจ้าภาพดำเนินการ

-นำระบบที่พัฒนาของสงขลาไปใช้ในจังหวัดอื่น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการวางโครงสร้างของระบบกลาง เว้นแต่จะมีการร้องขอให้มีการพัฒนาเรื่องใหม่ ที่จะต้องมีงบสนับสนุน และค่าบริหารจัดการปกติในการดูแลระบบ

-ใช้คลาวด์ของกระทรวงดิจิตอลร่วมกัน เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล 7 จังหวัดให้เป็นฐานเดียวกัน และสดวกในการสนับสนุนการทำงานของทีมโปรแกรมเมอร์กลาง ระบบกลางนี้จะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานในส่วนงบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างกองทุนฟื้นฟูฯ 7 จังหวัด ช่วยลดปัญหาการส่งต่อระบบบริการในอนาคต

Relate topics