พม. ขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายการคุ้มครองทางสังคมด้านเด็กในระดับพื้นที่ ณ จังหวัดพัทลุง

 • photo , 1000x562 pixel , 130,788 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 98,835 bytes.
 • photo , 1000x562 pixel , 93,267 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 141,087 bytes.
 • photo , 1000x562 pixel , 124,472 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 130,191 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 133,031 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 123,382 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 114,898 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 184,752 bytes.

พม. ขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายการคุ้มครองทางสังคมด้านเด็กในระดับพื้นที่ ณ จังหวัดพัทลุง

วันที่  22 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 น. ณ เทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  นางสาวซาราห์    บินเย๊าะ ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม เป็นประธานการประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจและเตรียมการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายการคุ้มครองทางสังคมด้านเด็กในพื้นที่ปฏิบัติการจังหวัดพัทลุง

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนางสาวภณา ชูเก็น รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโคกม่วง ในการกล่าวต้อนรับ โดยมีผู้แทนหน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทั้งส่วนกลางและในพื้นที่ ได้แก่ นางนันท์นัดดา ฤทธิ์มนตรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานโยบายและนวัตกรรมทางสังคม นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๑ ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง ผู้แทนหน่วยงาน One Home พม.จังหวัดพัทลุง และเจ้าหน้าที่กองพัฒนานโยบายและนวัตกรรมทางสังคม เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

นางสาวซาราห์ บินเย๊าะ ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและการสร้างระบบการคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมสำหรับเด็กในบริบทเชิงพื้นที่ จึงได้มีการพัฒนาโมเดล “Child-friendly City” ภายใต้กรอบแนวคิด “5C4F" ซึ่งประกอบด้วย Creative (สร้างสรรค์) Comfort (ปลอดภัย) Connected (เชื่อมต่อ) Child-centred (ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง) Community-based (มีชุมชนเป็นฐาน) Fun (สนุก) For All (สำหรับทุกคน) Friendly (เป็นมิตร) Family-focused (ให้ความสำคัญต่อครอบครัว) เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงกับกลไกที่มีอยู่ในพื้นที่และส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่เทศบาลตำบลโคกม่วง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเข้มแข็งและให้ความสำคัญต่อการพัฒนา “คน” ในทุกช่วงวัย ดังเห็นได้จากแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนของเทศบาลตำบลโคกม่วง

นอกจากนี้ นางนันท์นัดดา ฤทธิ์มนตรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานโยบายและนวัตกรรมทางสังคม ได้นำเสนอรายละเอียดของโมเดล “Child-friendly City” ภายใต้กรอบแนวคิด “5C4F" และตัวอย่างกิจกรรมสำหรับเด็กอายุระหว่าง 0-6 ปี ได้แก่ กล่องรับขวัญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด และสำหรับเด็กอายุระหว่าง 7-18 ปี ได้แก่ แอปพลิเคชัน “VNjoin” ลาน “ปัน ฟัน แฟร์” และ Family Plus Package

ซึ่งที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความเห็นต่อโมเดลดังกล่าวอย่างกว้างขวาง โดยได้ให้ความสำคัญต่อปัญหาของเด็กในช่วงวัยรุ่นซึ่งที่สำคัญได้แก่ ปัญหายาเสพติด ตลอดจนได้นำเสนอตัวอย่างโครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินการในปัจจุบัน อาทิ โครงการเข้าค่ายฤดูร้อนเพื่อปลูกฝังด้านคุณธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม การสร้างพื้นที่ปลอดภัยเพื่อห่างไกลจากยาเสพติด (Safe Zone For All) นอกจากนี้ ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้แสงความสนใจเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน “VNjoin” เพื่อเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ทางออนไลน์สำหรับเด็กและเยาวชน

สำหรับในการดำเนินการในระยะถัดไป ที่ประชุมเห็นชอบต่อแนวทางการดำเนินการเชิงป้องกันที่สอดคล้องกับความต้องการของเด็ก มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว และส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เห็นชอบให้มีการขับเคลื่อนโมเดล “Child-friendly City” ภายใต้กรอบแนวคิด “5C4F" โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาแอปพลิเคชัน “VNjoin” เพื่อเป็นช่องทางในการรวบรวมความต้องการของเด็กในระดับพื้นที่ผ่านกลไกสภาเด็กและเยาวชน ซึ่งจะมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลโคกม่วง หน่วยงาน One Home พม.จังหวัดพัทลุง สถาบันการศึกษาในพื้นที่ และหน่วยงาน พม. โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดเป็นสำคัญ ต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 8533
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง