“20 องค์กรสุขภาพภาคใต้” ร่วมสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะส่งเสริมสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลอันดามัน

 • photo , 1451x1088 pixel , 92,113 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 167,932 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 169,642 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 148,714 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 188,292 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 191,326 bytes.
 • photo , 1000x816 pixel , 142,310 bytes.
 • photo , 1371x1028 pixel , 98,250 bytes.
 • photo , 1379x1034 pixel , 101,433 bytes.
 • photo , 1036x777 pixel , 59,468 bytes.

“20 องค์กรสุขภาพภาคใต้”  สานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะส่งเสริมสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลอันดามัน สู่การประกาศเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรม และผลักดันร่างกฎหมายคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์

โดยเมื่อวานนี้ (วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2566)  ที่ห้องประชุมโรงแรมอ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ ได้มีการประชุมคณะทำงานพัฒนาและขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น สุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลอันดามัน

ซึ่งมีหน่วยงานระดับนโยบายอย่างสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับ มูลนิธิชุมชนไท และภาคีร่วมพัฒนาอีก 18 องค์กร ประกอบด้วย เครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล 5 จังหวัดฝั่งอันดามัน เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด กระบี่-ระนอง-สตูล-พังงา คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 ศูนย์นิติชาติพันธุ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สำนักงานภาคใต้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคใต้ สมาคมเพื่อนเยาวชนและการพัฒนาสังคมภาคใต้ตอนบน สภาผู้ชมและผู้ฟังฯไทยพีบีเอสและเครือข่ายเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี สมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข

เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมระดมความเห็น วิเคราะห์สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ออกแบบวางแผนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เชื่อมโยงและสนับสนุนการดำเนินงานสร้างสุขภาวะของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลอันดามัน

ในการประชุม มีการระดมความเห็นเพื่อจัดทำนโยบายสาธารณะเชิงประเด็น ส่งเสริมสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลอันดามัน และสร้างคณะทำงานสานพลังสู่ สร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ รวมทั้งการประกาศเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรม และส่งเสริมสุขภาพกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล ที่สร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพ ภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกิดนโยบายสาธารณะที่ว่าด้วยการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล

จากกระบวนการระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทำให้มีประเด็นย่อยที่ภาคีเครือข่ายจะร่วมกันขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะฯ ปี 2566 จำนวน 4 ประเด็นย่อย โดยในแต่ละประเด็นย่อย จะมีหน่วยงานภาคีที่จะเป็นแกนนำ/ผู้รับผิดชอบหลัก และมีแผนงานต่อไป ดังนี้

(1)ประเด็น สถานะบุคคล/การเข้าถึงสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ  หน่วยงานภาคีที่รับผิดชอบ ได้แก่ สปสช.เขต 11 และ กสม. กำหนดแผนจัดเวทีรับฟังฯ ยกร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย วันที่ 7-8 มิ.ย. 2566

(2)ประเด็น นักปกป้องสิทธิชุมชน หน่วยงานภาคีที่รับผิดชอบ ได้แก่ กสม.

กำหนดแผนจัดเวทีรับฟังฯ ยกร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย วันที่ 31 พ.ค.- 1 มิ.ย. 2566

(3)ประเด็น การพัฒนาคุณภาพชีวิต (เด็กเยาวชนชาวเลเติบโตอย่างสมวัย) หน่วยงานภาคีที่รับผิดชอบ ได้แก่ มรภ. สมาคมเพื่อเยาวชนฯ,สมัชชากระบี่,พังงา,ระนอง,สตูล,ภูเก็ต

กำหนดแผนจัดเวทีรับฟังฯ ยกร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย วันที่ 26-27 มิ.ย. 2566

(4)ประเด็น การคุ้มครองพื้นที่ทางวัฒนธรรม (พื้นที่ทางจิตวิญญาณ/วิถีชีวิตชาวเล/พื้นที่ทำเล)  หน่วยงานภาคีที่รับผิดชอบ ได้แก่ ม.ชุมชนไท,เครือข่ายชาวเลอันดามัน

กำหนดแผนจัดเวทีรับฟังฯ ยกร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย วันที่ 30-31 ก.ค. 2566

โดยศูนย์นิติชาติพันธุ์มหาวิทยาลัยทักษิณ จะมีบทบาทในการสนับสนุนข้อมูล ทบทวนระเบียบกฎหมายที่มีผลกระทบ (เอื้อ- เป็นอุปสรรค) ไม่สอดคล้องกับวิถีฯ/สร้างนักกฎหมายชาติพันธุ์ ทั้ง 4 ประเด็น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาข้อเสนอนโยบายสาธารณะด้วยกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น (Issue Health Assembly : IHA)  ประเด็น สุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลอันดามัน ต่อไป

สานพลัง ก้าวข้ามขีดจำกัด ร่วมสร้างภาคใต้แห่งความสุข..

ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพโดย

มูลนิธิชุมชนไท

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

เครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลอันดามัน

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่

เครือข่ายสมัชชาอันดามัน

คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต11

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต11

ศูนย์นิติชาติพันธุ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พอช.สำนักงานภาคใต้

สมาคมเพื่อนเยาวชนฯ

สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส

เครือข่ายเยาวชนชาติพันธุ์ชาวเล

สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

นายเรียง  สีแก้ว  รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 8533
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง