ภาคีความร่วมมือพัฒนางานอาหารปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหารสุราษฏร์ธานี พื้นที่นำร่องกาญจนดิษฐ์

  • photo  , 1000x750 pixel , 142,949 bytes.
  • photo  , 1000x750 pixel , 138,060 bytes.
  • photo  , 1477x1108 pixel , 146,547 bytes.

วันที่ 28 มีนาคม 2566

สมาคมเกษตรอินทรีย์สุราษฎร์ธานีได้ร่วมหารือทำความร่วมมือกับโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ในการทำข้อตกลงเพื่อนำพืชผักผลผลิตปลอดภัยของเกษตรกรเข้าไปจำหน่ายเพื่อเป็นทางเลือกของเจ้าหน้าที่ (600 คน) และผู้ป่วย/ญาติ ที่มาใช้บริการ ทั้งนี้ยังได้หารือในแนวทางต่อยอดสู่การนำผลผลิตส่งในโรงครัวของโรงพยาบาล ร้านอาหารภายใน และร่วมในโครงการขยายผลกับโรงพยาบาลที่จะต่อยอดผลผลิตไปกับโครงการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจกรรมอาหารปลอดภัย 5 ร. (ร.พ./รร./ร.ร./ร้านอาหาร/หน่วยงานหนุนเสริมในพื้นที่) ซึ่งจะเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เกิดรายได้ และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสังคมทางด้านการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร/การลดโรค/การเข้าถึงแหล่งอาหารปลอดภัย/การยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับสังคม

ซึ่งนับเป็นความร่วมมือระหว่างกันที่ดีที่จะได้สร้างประโยชน์ร่วมกัน โดยมีความคาดหวังร่วมกันที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนการเชื่อมโยงผลผลิตทางการเกษตรกันอย่างต่อเนื่อง และวางแผนการผลิตป้อนอย่างต่อเนื่องต่อไป

ทั้งนี้ในเบื้องต้นทาง ร.พ.ได้กำหนดพื้นที่ให้ได้จัดจำหน่าย โดยเริ่มต้นวันที่ 18 เม.ย.66 (จำหน่ายตั้งแต่ จ-ศ) ซึ่งจะกำหนดให้มีตัวแทนรับผิดชอบในแต่ละวัน (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบหลังจากคณะทำงานได้ประชุมสรุปเงื่อนไขให้ทราบกันภายในวันที่ 30 มี.ค.66)

ผู้ประสานงาน/ผู้แจ้งข้อมูล  นายธณยศ จันทมะลิ  โทร.099-4782255

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ สมัชชาเมืองคนดี สุราษฎร์ธานี

Relate topics