ชวนเด็กเยาวชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ตร่วมรับการพัฒนาโครงการและกิจกรรมในเวที “ปั้นฝันไอเดียสุขภาวะ”

 • photo , 1000x1414 pixel , 296,711 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 119,315 bytes.
 • photo , 2048x1366 pixel , 195,360 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 117,662 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 97,450 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 100,612 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 123,491 bytes.

สสส.สำนักสร้างสรรค์โอกาส โดยศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว ซึ่งเป็นหน่วยจัดการเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต (สโมสรยกกำลังสุข)

เปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ได้รวมกลุ่มกันเพื่อสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์ ผ่านความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ตั้งแต่กระบวนการการคิด วางแผน และลงมือทำได้จริง โดยส่งความคิดในรูปแบบโครงการเข้ามา เพื่อขอรับการสนับสนุน โดยสามารถรับการพัฒนาโครงการและกิจกรรมในเวที “ปั้นฝันไอเดียสุขภาวะ”

ซึ่งกลุ่มที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการจะได้รับทุนสนับสนุน ตั้งแต่20,000 ถึง 50,000 บาท โดยมีระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมจริง ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ระหว่างสิงหาคม 2566 ถึง มีนาคม 2567 จำนวน 30 โครงการ และ 5 โครงการซึ่งเป็นโครงการที่ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง จังหวัดกระบี่ได้สนับสนุน โดยกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมเวทีปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพตลอดโครงการ และเวทีถอดบทเรียนเพื่อนำเสนอผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์

เงื่อนไขสำคัญ ของ คิด-เป็น-เล่น : กิจกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่สร้างสุข

1.รวมกลุ่มไม่น้อยกว่า  5 คน สมาชิกในกลุ่มมีอายุระหว่าง 10-25 ปี พร้อมพี่เลี้ยงที่ปรึกษา อย่างน้อย 1 ท่าน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน อบต. ครู ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ

2.เข้าร่วม “เวทีปั้นฝันไอเดียสุขภาวะ” เพื่อรับฟังแนวคิดกิจกรรมสร้างสรรค์และการเขียนข้อเสนอโครงการ โดยสามารถชมย้อนหลังได้ที่แฟนเพจ / สโมสรยกกำลังสุข

3.ส่งแบบเสนอโครงการ กิจกรรมที่สร้างสรรค์และสามารถทำได้จริง ซึ่งต้องเป็นโครงการที่เด็กคิดและลงมือทำเอง

4.โครงการที่ส่งมาจะต้องมีเป้าหมายเกี่ยวข้องกับสุขภาพในพื้นที่โดยสอดคล้องกับความต้องการที่อยากจะทำ ได้แก่

(1)ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ซึ่งเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต้นๆที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยการสร้างความเข้าใจอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า ลด ละ เลิกไม่ลองบุหรี่ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการไม่ลองไม่สูบบุหรี่

(2)เพิ่มกิจกรรมทางกาย ด้วยการชวนกันออกมาเล่น สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายที่สร้างสรรค์และปลอดภัยพื้นที่สำหรับเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุในชุมชน

(3)อาหารปลอดภัย พร้อมการเพิ่มสัดส่วนการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพอย่างสมดุล ได้แก่ ลดหวาน มัน เค็ม  เพิ่มผักผลไม้ที่ปลอดภัย ปลูกผักกินเอง บริโภคอาหารที่จำเป็นมีประโยชน์

(4)ขยะและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างพฤติกรรมและวิถีชีวิตที่สัมพันธ์กับสภาพปัญหามลพิษด้วยการสร้างระบบสังคม วัฒนธรรมและจิตสำนึกที่ดี

(5)อุบัติเหตุท้องถนน เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ลดพฤติกรรมเสี่ยงพร้อมสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยเพิ่มขึ้น จัดสภาพแวดล้อมในชุมชนให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

(6)ภัยออนไลน์ อันตรายจากเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อชีวิต โดยเฉพาะพนันออนไลน์ที่ต้องรู้เท่าทัน ไม่ตกเป็นเหยื่อ รวมถึงภัยคุกคามทางเพศ เพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและภาวะท้องไม่พร้อมในวัยเรียน หรือประเด็นอื่นๆที่สนใจ อาทิ โรคอุบัติใหม่ , PM2.5เป็นต้น โดย ต้องเลือกเพียงแค่ 1 ประเด็นที่สนใจและอยากทำ เท่านั้น

5.ระยะเวลาในการทำโครงการ ไม่น้อย 6 เดือน  ระหว่าง สิงหาคม 2566 ถึง มีนาคม 2567

6.สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ สสส. กำหนด

ขั้นตอนการดำเนินการ

1.ลงทะเบียนเข้าร่วม “ค่ายปั้นฝันไอเดียสุขภาวะ” https://forms.gle/rbsrm9sRcLDEVEEy7 ในรูปแบบออนไลน์ ก่อนวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 เพื่อเข้าร่วม “ค่ายปั้นฝันไอเดียสุขภาวะ” โดยจัดให้มีจำนวน 3 รุ่น (กระบี่ พังงา ภูเก็ต) เพื่อเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กเห็นกิจกรรมและวิธีการทำงานที่หลากหลาย มีความเข้าใจเรื่องการทำงานสร้างเสริมสุขภาพ และสามารถนำมาสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง ให้ข้อเสนอโครงการมีคุณภาพตามแนวทางการสนับสนุนทุนที่ สสส. กำหนด สามารถติดตามย้อนหลังผ่านช่องทางออนไลน์ที่แฟนเพจ/สโมสรยกกำลังสุข

รุ่นที่ 1 จังหวัดกระบี่ วันที่ 29  พฤษภาคม 2566

รุ่นที่ 2 จังหวัดพังงา วันที่ 30  พฤษภาคม 2566

รุ่นที่ 3 จังหวัดภูเก็ต วันที่ 31  พฤษภาคม 2566

2.ส่งแบบเสนอโครงการ https://citly.me/vWE2t (แบบฟอร์มเสนอโครงการ) ตามที่อยู่ ผู้รับ ศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว  เลขที่ 293/6 หมู่ที่1 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130  ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 66

3.ประกาศรายชื่อโครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ในวันที่ 30 มิถุนายน 66 ซึ่งโครงการที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้รับการ เข้าร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการ ผ่านการจัดประชุมกลุ่มย่อยและออนไลน์ ในช่วง ระหว่างวันที่ 1 ถึง 10 กรกฎาคม 66 และ จะประกาศผล 30+5 โครงการ ที่ผ่านการคัดเลือกพร้อมได้รับทุนสนับสนุนดำเนินกิจกรรม ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2566

4.โครงการที่ผ่านการพิจารณารับทุน จะต้องเข้าร่วม เวทีปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพคณะทำงานของโครงการ  โดยจัดให้มี จำนวน 2 รุ่น ในช่วงเดือน สิงหาคม 2566 ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

5.ดำเนินกิจกรรมโครงการตามที่ระบุไว่ในข้อเสนอโครงการพร้อมเข้าร่วมเสริมทักษะกับหน่วยจัดการเด็กจังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ทั้งในรูปแบบประชุมและออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน เริ่มเวลาตั้งแต่ สิงหาคม 2566 ถึง มีนาคม 2567

6.นำเสนอผลงานเด่นของโครงการและเข้าร่วมถอดบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่าย ระหว่างเดือน มีนาคม หรือ เมษายน 67 ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เงื่อนไขเป็นไปตามที่ สสส. กำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 089-730-6062 (พี่ปาม) 087-273-1319 (พี่น่าน) 084-396-2893 (พี่เจี๊ยบ) 093-7918929 (พี่บ่าว)

#nodeเด็กกระบี่พังงาภูเก็ต

#ศูนย์สร้างสรรค์สื่อ

#คิดเป็นเล่น

#ยกกำลังสุข

#สสสสำนักสร้างสรรค์โอกาส

#ปิดเทอมสร้างสรรค์

ขอเก็บบรรยากาศเริ่มต้นด้วยวงคุยแลกเปลี่ยนคณะทำงานทีมหนุนเสริมหน่วยจัดการเด็กกระบี่ พังงา ภูเก็ต มาฝากด้วยค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ สโมสรยกกำลังสุข

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 7963
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง