ชวนเด็กเยาวชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ตร่วมรับการพัฒนาโครงการและกิจกรรมในเวที “ปั้นฝันไอเดียสุขภาวะ”

 • photo , 1000x1414 pixel , 296,711 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 119,315 bytes.
 • photo , 2048x1366 pixel , 195,360 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 117,662 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 97,450 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 100,612 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 123,491 bytes.

สสส.สำนักสร้างสรรค์โอกาส โดยศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว ซึ่งเป็นหน่วยจัดการเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต (สโมสรยกกำลังสุข)

เปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ได้รวมกลุ่มกันเพื่อสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์ ผ่านความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ตั้งแต่กระบวนการการคิด วางแผน และลงมือทำได้จริง โดยส่งความคิดในรูปแบบโครงการเข้ามา เพื่อขอรับการสนับสนุน โดยสามารถรับการพัฒนาโครงการและกิจกรรมในเวที “ปั้นฝันไอเดียสุขภาวะ”

ซึ่งกลุ่มที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการจะได้รับทุนสนับสนุน ตั้งแต่20,000 ถึง 50,000 บาท โดยมีระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมจริง ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ระหว่างสิงหาคม 2566 ถึง มีนาคม 2567 จำนวน 30 โครงการ และ 5 โครงการซึ่งเป็นโครงการที่ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง จังหวัดกระบี่ได้สนับสนุน โดยกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมเวทีปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพตลอดโครงการ และเวทีถอดบทเรียนเพื่อนำเสนอผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์

เงื่อนไขสำคัญ ของ คิด-เป็น-เล่น : กิจกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่สร้างสุข

1.รวมกลุ่มไม่น้อยกว่า  5 คน สมาชิกในกลุ่มมีอายุระหว่าง 10-25 ปี พร้อมพี่เลี้ยงที่ปรึกษา อย่างน้อย 1 ท่าน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน อบต. ครู ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ

2.เข้าร่วม “เวทีปั้นฝันไอเดียสุขภาวะ” เพื่อรับฟังแนวคิดกิจกรรมสร้างสรรค์และการเขียนข้อเสนอโครงการ โดยสามารถชมย้อนหลังได้ที่แฟนเพจ / สโมสรยกกำลังสุข

3.ส่งแบบเสนอโครงการ กิจกรรมที่สร้างสรรค์และสามารถทำได้จริง ซึ่งต้องเป็นโครงการที่เด็กคิดและลงมือทำเอง

4.โครงการที่ส่งมาจะต้องมีเป้าหมายเกี่ยวข้องกับสุขภาพในพื้นที่โดยสอดคล้องกับความต้องการที่อยากจะทำ ได้แก่

(1)ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ซึ่งเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต้นๆที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยการสร้างความเข้าใจอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า ลด ละ เลิกไม่ลองบุหรี่ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการไม่ลองไม่สูบบุหรี่

(2)เพิ่มกิจกรรมทางกาย ด้วยการชวนกันออกมาเล่น สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายที่สร้างสรรค์และปลอดภัยพื้นที่สำหรับเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุในชุมชน

(3)อาหารปลอดภัย พร้อมการเพิ่มสัดส่วนการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพอย่างสมดุล ได้แก่ ลดหวาน มัน เค็ม  เพิ่มผักผลไม้ที่ปลอดภัย ปลูกผักกินเอง บริโภคอาหารที่จำเป็นมีประโยชน์

(4)ขยะและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างพฤติกรรมและวิถีชีวิตที่สัมพันธ์กับสภาพปัญหามลพิษด้วยการสร้างระบบสังคม วัฒนธรรมและจิตสำนึกที่ดี

(5)อุบัติเหตุท้องถนน เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ลดพฤติกรรมเสี่ยงพร้อมสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยเพิ่มขึ้น จัดสภาพแวดล้อมในชุมชนให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

(6)ภัยออนไลน์ อันตรายจากเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อชีวิต โดยเฉพาะพนันออนไลน์ที่ต้องรู้เท่าทัน ไม่ตกเป็นเหยื่อ รวมถึงภัยคุกคามทางเพศ เพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและภาวะท้องไม่พร้อมในวัยเรียน หรือประเด็นอื่นๆที่สนใจ อาทิ โรคอุบัติใหม่ , PM2.5เป็นต้น โดย ต้องเลือกเพียงแค่ 1 ประเด็นที่สนใจและอยากทำ เท่านั้น

5.ระยะเวลาในการทำโครงการ ไม่น้อย 6 เดือน  ระหว่าง สิงหาคม 2566 ถึง มีนาคม 2567

6.สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ สสส. กำหนด

ขั้นตอนการดำเนินการ

1.ลงทะเบียนเข้าร่วม “ค่ายปั้นฝันไอเดียสุขภาวะ” https://forms.gle/rbsrm9sRcLDEVEEy7 ในรูปแบบออนไลน์ ก่อนวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 เพื่อเข้าร่วม “ค่ายปั้นฝันไอเดียสุขภาวะ” โดยจัดให้มีจำนวน 3 รุ่น (กระบี่ พังงา ภูเก็ต) เพื่อเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กเห็นกิจกรรมและวิธีการทำงานที่หลากหลาย มีความเข้าใจเรื่องการทำงานสร้างเสริมสุขภาพ และสามารถนำมาสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง ให้ข้อเสนอโครงการมีคุณภาพตามแนวทางการสนับสนุนทุนที่ สสส. กำหนด สามารถติดตามย้อนหลังผ่านช่องทางออนไลน์ที่แฟนเพจ/สโมสรยกกำลังสุข

รุ่นที่ 1 จังหวัดกระบี่ วันที่ 29  พฤษภาคม 2566

รุ่นที่ 2 จังหวัดพังงา วันที่ 30  พฤษภาคม 2566

รุ่นที่ 3 จังหวัดภูเก็ต วันที่ 31  พฤษภาคม 2566

2.ส่งแบบเสนอโครงการ https://citly.me/vWE2t (แบบฟอร์มเสนอโครงการ) ตามที่อยู่ ผู้รับ ศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว  เลขที่ 293/6 หมู่ที่1 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130  ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 66

3.ประกาศรายชื่อโครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ในวันที่ 30 มิถุนายน 66 ซึ่งโครงการที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้รับการ เข้าร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการ ผ่านการจัดประชุมกลุ่มย่อยและออนไลน์ ในช่วง ระหว่างวันที่ 1 ถึง 10 กรกฎาคม 66 และ จะประกาศผล 30+5 โครงการ ที่ผ่านการคัดเลือกพร้อมได้รับทุนสนับสนุนดำเนินกิจกรรม ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2566

4.โครงการที่ผ่านการพิจารณารับทุน จะต้องเข้าร่วม เวทีปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพคณะทำงานของโครงการ  โดยจัดให้มี จำนวน 2 รุ่น ในช่วงเดือน สิงหาคม 2566 ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

5.ดำเนินกิจกรรมโครงการตามที่ระบุไว่ในข้อเสนอโครงการพร้อมเข้าร่วมเสริมทักษะกับหน่วยจัดการเด็กจังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ทั้งในรูปแบบประชุมและออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน เริ่มเวลาตั้งแต่ สิงหาคม 2566 ถึง มีนาคม 2567

6.นำเสนอผลงานเด่นของโครงการและเข้าร่วมถอดบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่าย ระหว่างเดือน มีนาคม หรือ เมษายน 67 ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เงื่อนไขเป็นไปตามที่ สสส. กำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 089-730-6062 (พี่ปาม) 087-273-1319 (พี่น่าน) 084-396-2893 (พี่เจี๊ยบ) 093-7918929 (พี่บ่าว)

#nodeเด็กกระบี่พังงาภูเก็ต

#ศูนย์สร้างสรรค์สื่อ

#คิดเป็นเล่น

#ยกกำลังสุข

#สสสสำนักสร้างสรรค์โอกาส

#ปิดเทอมสร้างสรรค์

ขอเก็บบรรยากาศเริ่มต้นด้วยวงคุยแลกเปลี่ยนคณะทำงานทีมหนุนเสริมหน่วยจัดการเด็กกระบี่ พังงา ภูเก็ต มาฝากด้วยค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ สโมสรยกกำลังสุข

Relate topics