“ปฏิญญาอ่าวลันตาการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน Blue & Green Island”

 • photo , 1000x668 pixel , 101,585 bytes.
 • photo , 1705x960 pixel , 160,505 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 137,018 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 144,003 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 116,216 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 139,529 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 113,987 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 111,326 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 117,335 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 224,632 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 236,246 bytes.
 • photo , 2048x1368 pixel , 196,044 bytes.
 • photo , 1000x668 pixel , 108,501 bytes.
 • photo , 1000x668 pixel , 105,805 bytes.
 • photo , 2048x1368 pixel , 169,441 bytes.
 • photo , 2048x1368 pixel , 202,025 bytes.
 • photo , 2048x1368 pixel , 164,558 bytes.
 • photo , 1000x668 pixel , 107,812 bytes.
 • photo , 744x960 pixel , 78,267 bytes.
 • photo , 732x960 pixel , 78,673 bytes.
 • photo , 726x960 pixel , 68,096 bytes.
 • photo , 744x960 pixel , 44,544 bytes.
 • photo , 820x960 pixel , 20,360 bytes.

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มูลนิธิอันดามัน ร่วมกับอำเภอเกาะลันตาและ 45 เครือข่ายเดินหน้า ลงนาม “ปฏิญญาอ่าวลันตาการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน Blue & Green Island”

วันที่ 25 เมษายน 2566เวลา 13.30 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอเกาะลันตา อ.เกาะลันตา  จ.กระบี่  นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีลงนามปฏิญญาอ่าวลันตาการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน Blue & Green Island

พร้อมด้วยนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ,ดร.พรศรี  สุทธนารักษ์ รองอธิบดี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ,น.ส.อุมา ศรีสุข ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม , นายภาคภูมิ  วิธานติรวัฒน์ ผู้แทนมูลนิธิอันดามัน, นายนพรัตน์  ศรีพรหม นายอำเภอเกาะลันตา ,นายชวน ภูเก้าล้วน รวมถึงภาคีเครือข่ายที่ร่วมลงนาม จำนวน 45 หน่วย ทั้งหน่วยงานภาครัฐระดับนโยบาย ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น องค์กรภาคประชาชนและประชาสังคม ,สถาบันการศึกษา รวมถึงพี่น้องประมงพื้นบ้านทั้ง 6 จังหวัดอันดามัน สื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า 150 คน

นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า " ผมเองให้ความสำคัญกับบทบาทและการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเพราะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและปากท้องของพี่น้องประชาชน และเวทีวันนี้ถือเป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญที่จะสร้างการเรียนรู้ สร้างความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้เกาะลันตาเป็นพื้นที่หนึ่งของจังหวัดกระบี่ที่มีต้นทุนที่สำคัญทั้งประวัติศาสตร์ วิถีวัฒนธรรม รวมถึงความสมบูรณ์และความสวยงามของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเรื่องเหล่านี้จะเป็นต้นทุนที่จะต่อยอดและขยายผลการทำงานของพี่น้องในการคุ้มครองรักษาควบคู่กับการพัฒนาไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนและมีความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และภายใต้“ปฏิญญาอ่าวลันตา” ในครั้งนี้ ผมเองได้มีโอกาสอ่านและเห็นประเด็นที่สำคัญๆ ที่พวกเราได้ร่วมคิด ร่วมออกแบบ และร่วมกันจัดทำเนื้อหาเพื่อเป็นแนวทางในการเดินร่วมกันหลายๆ เรื่อง ทั้งการทำประมงยั่งยืน ,การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจเกื้อกูล, การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน,การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ,การพัฒนาทางสังคมและคุณภาพชีวิต รวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อให้ทุกภาคส่วน ซึ่งเรื่องต่างๆ เหล่านี้คงไม่จบแค่การลงนาม และประกาศให้สังคมได้รับรู้เท่านั้น แต่ประเด็นสำคัญคือการขับเคลื่อน หรือนำปฏิญญาไปแปลงสู่การปฏิบัติ  เพื่อไม่ให้ปฏิญญาอ่าวลันตา เป็นแค่เสือกระดาษ และหากเราสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเกาะลันตาสู่เป้าหมายที่พวกเรากำหนดไว้ได้ ผมคิดว่าเกาะลันตาจะเป็นต้นแบบของการพัฒนาในหลายๆ เรื่อง  ซึ่งก็อยากให้ใช้โอกาสนี้ในเกิดผลในทางปฏิบัติมากที่สุด"

น.ส.อุมา ศรีสุข ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า " กิจกรรมนี้เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือจากภาคีหลายภาคส่วน ที่มุ่งมั่น ตั้งใจจะร่วมกันคุ้มครอง อนุรักษ์ และฟื้นฟู ประวัติศาสตร์ วิถีวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอำเภอเกาะลันตา ให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืนภายใต้วัตถุประสงค์ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1.เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้ข้อมูล ความรู้ และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

2.เพื่อพัฒนากลไกและเครื่องมือในการทำงาน โดยการทำ “ปฏิญญาอ่าวลันตาการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน Blue & Green Island”  และ

3.เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนอ่าวลันตาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน Blue & Green Island กับภาคีเครือข่าย  โดยมีรูปแบบการดำเนินงานที่สำคัญในวันนี้ คือ การเสวนา “การขับเคลื่อนลันตาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน Blue & Green Island” และ การลงนามปฏิญญาอ่าวลันตาการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน Blue & Green Island ซึ่งมีสาระที่สำคัญ 9 เรื่อง คือ การทำประมงยั่งยืน ,การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ,การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจเกื้อกูล ,การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ,การเชื่อมโยงการพัฒนาทางเศรษฐกิจกับชุมชนท้องถิ่น ,การลดภัยคุกคามจากไมโครพลาสติกและขยะพลาสติกในทะเล ,การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากฟอลซิลไปสู่พลังงานสะอาด ,การพัฒนาทางสังคมและคุณภาพชีวิต และ  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน"

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นองค์กร สถาบันการศึกษาที่ร่วมทำงานในพื้นที่เกาะลันตามาอย่างต่อเนื่อง ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มอบหมายให้ ดร.ฐิติชญาน์ บุญโสม มาร่วมลงนามแทน และสนส.ม.อ.ก็ขอเป็นองค์กรหนึ่งที่ยินดีและหนุนเสริมการทำงานทางวิชาการในระดับพื้นที่ต่อไป

#ปฏิญญาอ่าวลันตา

#ศาลาด่านโมเดล

#สถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

#สื่อสร้างสุขภาคใต้

#สสส

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ สื่อสร้างสุขภาคใต้

ขอบคุณภาพบางส่วนจาก Facebook ชาญชัย หยังดี

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 7963
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง