“ปฏิญญาอ่าวลันตาการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน Blue & Green Island”

 • photo , 1000x668 pixel , 101,585 bytes.
 • photo , 1705x960 pixel , 160,505 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 137,018 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 144,003 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 116,216 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 139,529 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 113,987 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 111,326 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 117,335 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 224,632 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 236,246 bytes.
 • photo , 2048x1368 pixel , 196,044 bytes.
 • photo , 1000x668 pixel , 108,501 bytes.
 • photo , 1000x668 pixel , 105,805 bytes.
 • photo , 2048x1368 pixel , 169,441 bytes.
 • photo , 2048x1368 pixel , 202,025 bytes.
 • photo , 2048x1368 pixel , 164,558 bytes.
 • photo , 1000x668 pixel , 107,812 bytes.
 • photo , 744x960 pixel , 78,267 bytes.
 • photo , 732x960 pixel , 78,673 bytes.
 • photo , 726x960 pixel , 68,096 bytes.
 • photo , 744x960 pixel , 44,544 bytes.
 • photo , 820x960 pixel , 20,360 bytes.

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มูลนิธิอันดามัน ร่วมกับอำเภอเกาะลันตาและ 45 เครือข่ายเดินหน้า ลงนาม “ปฏิญญาอ่าวลันตาการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน Blue & Green Island”

วันที่ 25 เมษายน 2566เวลา 13.30 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอเกาะลันตา อ.เกาะลันตา  จ.กระบี่  นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีลงนามปฏิญญาอ่าวลันตาการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน Blue & Green Island

พร้อมด้วยนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ,ดร.พรศรี  สุทธนารักษ์ รองอธิบดี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ,น.ส.อุมา ศรีสุข ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม , นายภาคภูมิ  วิธานติรวัฒน์ ผู้แทนมูลนิธิอันดามัน, นายนพรัตน์  ศรีพรหม นายอำเภอเกาะลันตา ,นายชวน ภูเก้าล้วน รวมถึงภาคีเครือข่ายที่ร่วมลงนาม จำนวน 45 หน่วย ทั้งหน่วยงานภาครัฐระดับนโยบาย ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น องค์กรภาคประชาชนและประชาสังคม ,สถาบันการศึกษา รวมถึงพี่น้องประมงพื้นบ้านทั้ง 6 จังหวัดอันดามัน สื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า 150 คน

นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า " ผมเองให้ความสำคัญกับบทบาทและการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเพราะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและปากท้องของพี่น้องประชาชน และเวทีวันนี้ถือเป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญที่จะสร้างการเรียนรู้ สร้างความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้เกาะลันตาเป็นพื้นที่หนึ่งของจังหวัดกระบี่ที่มีต้นทุนที่สำคัญทั้งประวัติศาสตร์ วิถีวัฒนธรรม รวมถึงความสมบูรณ์และความสวยงามของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเรื่องเหล่านี้จะเป็นต้นทุนที่จะต่อยอดและขยายผลการทำงานของพี่น้องในการคุ้มครองรักษาควบคู่กับการพัฒนาไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนและมีความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และภายใต้“ปฏิญญาอ่าวลันตา” ในครั้งนี้ ผมเองได้มีโอกาสอ่านและเห็นประเด็นที่สำคัญๆ ที่พวกเราได้ร่วมคิด ร่วมออกแบบ และร่วมกันจัดทำเนื้อหาเพื่อเป็นแนวทางในการเดินร่วมกันหลายๆ เรื่อง ทั้งการทำประมงยั่งยืน ,การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจเกื้อกูล, การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน,การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ,การพัฒนาทางสังคมและคุณภาพชีวิต รวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อให้ทุกภาคส่วน ซึ่งเรื่องต่างๆ เหล่านี้คงไม่จบแค่การลงนาม และประกาศให้สังคมได้รับรู้เท่านั้น แต่ประเด็นสำคัญคือการขับเคลื่อน หรือนำปฏิญญาไปแปลงสู่การปฏิบัติ  เพื่อไม่ให้ปฏิญญาอ่าวลันตา เป็นแค่เสือกระดาษ และหากเราสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเกาะลันตาสู่เป้าหมายที่พวกเรากำหนดไว้ได้ ผมคิดว่าเกาะลันตาจะเป็นต้นแบบของการพัฒนาในหลายๆ เรื่อง  ซึ่งก็อยากให้ใช้โอกาสนี้ในเกิดผลในทางปฏิบัติมากที่สุด"

น.ส.อุมา ศรีสุข ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า " กิจกรรมนี้เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือจากภาคีหลายภาคส่วน ที่มุ่งมั่น ตั้งใจจะร่วมกันคุ้มครอง อนุรักษ์ และฟื้นฟู ประวัติศาสตร์ วิถีวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอำเภอเกาะลันตา ให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืนภายใต้วัตถุประสงค์ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1.เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้ข้อมูล ความรู้ และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

2.เพื่อพัฒนากลไกและเครื่องมือในการทำงาน โดยการทำ “ปฏิญญาอ่าวลันตาการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน Blue & Green Island”  และ

3.เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนอ่าวลันตาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน Blue & Green Island กับภาคีเครือข่าย  โดยมีรูปแบบการดำเนินงานที่สำคัญในวันนี้ คือ การเสวนา “การขับเคลื่อนลันตาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน Blue & Green Island” และ การลงนามปฏิญญาอ่าวลันตาการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน Blue & Green Island ซึ่งมีสาระที่สำคัญ 9 เรื่อง คือ การทำประมงยั่งยืน ,การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ,การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจเกื้อกูล ,การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ,การเชื่อมโยงการพัฒนาทางเศรษฐกิจกับชุมชนท้องถิ่น ,การลดภัยคุกคามจากไมโครพลาสติกและขยะพลาสติกในทะเล ,การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากฟอลซิลไปสู่พลังงานสะอาด ,การพัฒนาทางสังคมและคุณภาพชีวิต และ  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน"

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นองค์กร สถาบันการศึกษาที่ร่วมทำงานในพื้นที่เกาะลันตามาอย่างต่อเนื่อง ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มอบหมายให้ ดร.ฐิติชญาน์ บุญโสม มาร่วมลงนามแทน และสนส.ม.อ.ก็ขอเป็นองค์กรหนึ่งที่ยินดีและหนุนเสริมการทำงานทางวิชาการในระดับพื้นที่ต่อไป

#ปฏิญญาอ่าวลันตา

#ศาลาด่านโมเดล

#สถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

#สื่อสร้างสุขภาคใต้

#สสส

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ สื่อสร้างสุขภาคใต้

ขอบคุณภาพบางส่วนจาก Facebook ชาญชัย หยังดี

Relate topics