พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU จังหวัดชายแดนใต้ไร้ครรภ์วัยรุ่นภายในปี พ.ศ.2570

 • photo , 1000x750 pixel , 170,274 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 100,226 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 138,735 bytes.
 • photo , 1000x1333 pixel , 157,533 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 158,157 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 133,455 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 110,378 bytes.
 • photo , 1000x1333 pixel , 182,262 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 129,276 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 145,337 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 143,238 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 128,143 bytes.
 • photo , 1000x1333 pixel , 215,110 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 126,829 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 123,545 bytes.

ทิศทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นในบริบทพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้

สถานการณ์ภาพรวมประเด็นการตั้งครรภ์วัยรุ่นพื้นที่ 3 จังหวัด โดย ดร.มุทริกา จินากุล  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

-ประเทศไทยมีตัวเลขแม่วัยใสอันดับที่ 14 พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีเด็กตั้งครรภ์ก่อนวัย 1,200 คน/ปี ทำให้เด็กต้องออกจากระบบการศึกษา สูญเสียโอกาสต่างๆ และต้องมีบทบาทสำคัญในการเลี้ยงลูกมากกว่าพ่อวัยใส แนวทางคือเมื่อเด็กท้องก่อนวัยต้องให้เด็กมีโอกาสเข้าถึงระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุข


ทิศทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นในบริบทพื้นที่พหุวัฒนธรรม โดยนางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

-ในการแก้ปัญหาคำนึงถึงบริบทของคนในพื้นที่ ความเชื่อ วิถีปฏิบัติที่แตกต่างกัน ใช้กลไก พชอ.และความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ เครื่องมือในการแก้ปัญหาที่เหมาะสมต้องไม่ใช่เครื่องมือที่ถูกคิดจากข้างบนลงมาข้างล่าง

-ในการทำงานใช้หลักเกื้อกูล เมตตา "การให้" เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการกลไกช่วยเหลือและสร้างการมีส่วนร่วม


บทบาทคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น โดยนางอุษา เบญจลักษณ์ ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองปัตตานี

-พื้นที่จังหวัดปัตตานีมี 13 อำเภอ ประชากรประมาณ 1.2 แสนคน อ.เมืองมีปัญหาหลากหลายกว่าพื้นที่อื่นๆ

-ในการทำงานใช้ข้อมูลสาธารณสุขมาวางแผนร่วมกัน

-หาคนที่มีเคมีตรงกันทำงานร่วมกัน โดยสาธารณสุขเป็นแม่งาน

-การทำงานใช้ประชาชนเป็นฐาน "ประชาชนเป็นศูนย์กลาง"


บทบาทผู้นำศาสนาต่อการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์วัยรุ่นในพื้นที่ โดยนายดูรอแม อาแว ตัวแทนอิหม่าม อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

-การพัฒนาให้ความรู้กับวัยรุ่น เพื่อให้ครอบครัวมีความสมบูรณ์แบบต่อไปในอนาคต โดยการสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้น

-มีการจัดตั้งอนุกรรมการมัสยิด "อิหม่ามน้อย" เพื่อเป็นกลไกช่วยเหลือประสานงานระหว่างโต๊ะอิหม่ามและเด็ก


บทบาทเยาวชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในกลุ่มเพื่อน  โดยนายมูฮัมหมัดฟัรกีย์ อีแมดะซอ ตัวแทนเยาวชน อ.รามัน จ.ยะลา/น.ส.แอมนาตาซา นอ/น.ส.อุศริน บากา อ.แว้ง จ.นราธิวาส

-การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย จึงมีการรวมตัวกันของกลุ่มเยาวชนเพื่อแก้ไขปัญหา โดยมีภารกิจในการส่งเสริมการป้องกันและแก้ปัญหา

1) คัดกรองกลุ่มปกติ/กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มมีปัญหา

2)จัดกระบวนการสร้างความตระหนัก/คุณค่ารักตัวเอง

3)ให้ความรู้ทักษะการป้องกันและการปฏิเสธ

4)สื่อสารผ่านเพจให้คำแนะนำ/ปรึกษา

5)การมีส่วนร่วมกับชุมชน


ยุทธศาสตร์ สสส.ต่อการสนับสนุนสุขภาวะทางเพศในประเทศไทยและในบริบทชายแดนใต้ โดยนายชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส.

-เมื่อเด็กหญิงมีภาวะตั้งครรภ์ ต้นทุนชีวิตและศักยภาพของชุมชนระยะยาวจะหายไป

-ยุทธศาสตร์สำคัญคือ "เด็กไม่ท้อง แต่หากท้องต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี" เด็กที่ท้องก่อนวัยต้องได้เรียนต่อจนจบภาคบังคับ โดยมีกลไกระดับชาติและระดับจังหวัดในการเข้ามาช่วยเหลือดูแลเพื่อให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป


รายงานจากพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU จังหวัดชายแดนใต้ไร้ครรภ์วัยรุ่นภายในปี พ.ศ.2570  วันที่ 9 พค.66 ณ โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


ปราณี วุ่นฝ้าย  ภาพและบันทึกเรื่องราว

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 0419
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง