"จังหวะก้าวโรงเรียนรองรับสังคมสูงวัยเทศบาลตำบลคลองแงะ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา"

  • photo  , 1000x750 pixel , 119,774 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 77,150 bytes.
  • photo  , 1000x750 pixel , 114,429 bytes.
  • photo  , 1000x750 pixel , 142,686 bytes.

"โรงเรียนรองรับสังคมสูงวัยเทศบาลตำบลคลองแงะ  อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา"

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ประเดิมนัดแรกของโรงเรียนรองรับสังคมสูงวัย แกนนำชุมชนก่อนวัย 60 รวม 30 คนของเทศบาลตำบลคลองแงะ อำเภอสะเดา ภายใต้การประสานของกองสวัสดิการสังคม  มาทำความเข้าใจกรอบคิดสังคมสูงวัย โดยมีมูลนิธิชุมชนสงขลาเป็นวิทยากร

สังคมสูงวัยหมายถึง สังคมที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุมาก สัดส่วนของเด็ก เกิดใหม่และคนวัยทำงานลดลง ซึ่งหากมีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ ๒๐ ของจำนวน ประชากรในพื้นที่จะนับว่าพื้นที่นั้นเป็นสังคมสูงวัยสมบูรณ์

การรองรับสังคมสูงวัย จึงมิใช่เฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ และจะดำเนินการครอบคลุมใน 5 มิติสำคัญ คือ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อและเทคโนโลยี

การทำความเข้าใจและจุดประกายแนวคิด แนวทางรับมือจึงเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญ สมาชิกที่เป็นแกนนำเห็นพ้องกันว่าจะต้องขยายผลไปสู่ระดับชุมชน ร่วมกับประธานและกรรมการชุมชน(ที่กำลังจะมีการเลือกใหม่) อาศัยจังหวะนี้สร้างการมีส่วนร่วม ดึงทุกกลุ่มวัยมาทำงานร่วมกัน ใช้เครื่องมือทางสังคม อาทิ การกำหนดพื้นที่/แผนที่ เพื่อให้กระจายการบริหารจัดการ การวิเคราะห์องค์กรชุมชน ศึกษาความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชน หาคนที่จะมาร่วมคิดร่วมทำ การวิเคราะห์ผังเครือญาติ การศึกษาทุนในแต่ละมิติของชุมชน เพื่อนำมาลดช่องว่างปัญหา 5 มิติรองรับสังคมสูงวัย

แกนนำเหล่านี้จะเริ่มต้นทำแผนรองรับสังคมสูงวัยรายคน เพื่อสร้างความเข้าใจ และนำใช้แอพ iMed@home ในการทำแผนฯ จะเป็นกิจกรรมต่อไปที่จะมีขึ้นทุกศุกร์ตอนบ่าย
เทศบาลตำบลคลองแงะเป็นอีกพื้นที่ซึ่งประกาศความพร้อมที่จะเดินหน้ารองรับสังคมสูงวัยและนำโครงการเข้าบรรจุในแผนเพื่อสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

Relate topics