ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนระนองแห่งความสุข "เชื่อมร้อยเครือข่ายสมัชชาสร้างสุขภาวะแห่งอนาคตคนระนอง"

 • photo , 1476x984 pixel , 146,987 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 135,886 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 134,470 bytes.
 • photo , 1108x1478 pixel , 130,406 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 159,186 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 154,012 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 106,942 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 128,219 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 150,715 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 151,264 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 142,028 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 115,183 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 196,820 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 156,177 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 133,163 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 90,872 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 135,886 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 134,470 bytes.
 • photo , 1108x1478 pixel , 130,406 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 159,186 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 154,012 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 106,942 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 128,219 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 150,715 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 151,264 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 142,028 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 115,183 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 196,820 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 156,177 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 133,163 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 90,872 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 104,874 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 131,949 bytes.
 • photo , 1188x988 pixel , 118,809 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 104,874 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 131,949 bytes.
 • photo , 1188x988 pixel , 118,809 bytes.

คณะทำงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดระนองจัดประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนระนองแห่งความสุข "เชื่อมร้อยเครือข่ายสมัชชาสร้างสุขภาวะแห่งอนาคตคนระนอง" และผ่านระบบออนไลน์ Zoommeeting จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอันดามันวิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง

สนับสนุนโดยสถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)สำนักภาคีสัมพันธ์

สุชีพ พัฒน์ทอง บันทึกเรื่องราว

Relate topics