ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอเกาะลันตา

 • photo , 1000x667 pixel , 108,568 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 105,412 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 202,410 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 190,163 bytes.
 • photo , 960x684 pixel , 86,253 bytes.
 • photo , 1086x1510 pixel , 192,925 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 164,061 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 190,068 bytes.
 • photo , 1000x1500 pixel , 181,340 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 198,442 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 132,978 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 150,230 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 91,661 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 194,076 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 98,431 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 202,835 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 186,859 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 184,931 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 149,324 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 200,402 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 165,850 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 98,580 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 106,381 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 177,205 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 202,399 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 172,818 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 181,205 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 182,200 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 143,053 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 174,351 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 145,374 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 188,165 bytes.
 • photo , 1398x1172 pixel , 174,564 bytes.

จากที่อำเภอเกาะลันตาร่วมกับสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอเกาะลันตา

วันที่  10 ตุลาคม 66  เวทีย่อย 3 ตำบล คือ ตำบลเกาะลันตาใหญ่ ตำบลศาลาด่าน และตำบลเกาะลันตาน้อย

วันที่  11 ตุลาคม 66 เวทีย่อย 2 ตำบล คือ ตำบลเกาะกลาง และตำบลคลองยาง

วันที่ 19 ตุลาคม 66 เวทีสาธารณะ รวม 5 ตำบล 6 อปท. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน

คงต้องบอกว่าการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอเกาะลันตา ไม่ใช่เรื่องใหม่

ย้อนไปเมื่อ 20 ปี ที่แล้ว ยุคนายอำเภอประสิทธิ์ ภูชัชวนิชกุล

ปรากฏแผนพัฒนาอำเภอเกาะลันตาที่เสมือนเป็นต้นแบบ การพัฒนาอย่างยั่งยืน  (ดูภาพประกอบ)

ขออนุญาตนายอำเภอนพรัตน์ ศรีพรหม นะคะ ที่นำมาเผยแพร่ต่อ

จดหมายเขียนด้วยลายมือ จากนายอำเภอเกาะลันตาคนที่ 36 ถึงนายอำเภอเกาะลันตาคนที่ 45

ข้อเขียนเล็ก ๆ ที่ทำให้เราย้อนกลับไปมองอดีต เห็นปัจจุบัน และเชื่อมั่นในอนาคต

ภาพการทำแผนพัฒนาในวันนั้น บางคนที่เคยอยู่ในเหตุการณ์ในอดีตบอกว่า

วันนี้ คือโอกาสของเกาะลันตาที่จะเชื่อมโยงต่อยอดการพัฒนาอย่างเท่าทันโลกยุคปัจจุบัน

การพัฒนาที่อยู่ในกรอบของการพัฒนาอย่างยั่งยืน เกาะลันตาแห่งความสุข  สิ่งแวดล้อมดี  เศรษฐกิจมั่นคง  สังคมเข้มแข็ง ภายใต้ 6 ประเด็นสำคัญที่จะถูกนำมาขยับเป็นรูปธรรมจากความต้องการของคนเกาะลันตา

1)การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2)การท่องเที่ยวยั่งยืน

3)การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

4)การพัฒนาคุณภาพชีวิต

5)การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

6)การพัฒนาระบบสาธารณสุขครบวงจร

ในฐานะที่เป็นตัวแทนของสถาบันการศึกษา  ซึ่งเราไม่ใช่เจ้าภาพหลัก แต่เรามาทำงานเพื่อหนุนเสริมงานด้านวิชาการให้สิ่งที่เป็นความต้องการของส่วนรวม เกิดประโยชน์สูงสุด

วันนี้ นับว่าเป็นโอกาสที่ดี โอกาสของเกาะลันตา ที่มีผู้นำที่ดี  สามารถเชื่อมประสานการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนได้

คำถามที่ถามว่า วันนี้เราอยู่ที่ไหน? เราจะไปไหน? จะไปอย่างไร?  เพื่อให้ถึงเป้าหมายนั้น

วันนี้ หวังว่า คงจะมีคำตอบ

ประการสำคัญ….ที่สุด

ความสำเร็จจะเกิดขึ้นหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจ ร่วมลงมือปฏิบัติอย่างอดทนมุ่งมั่นของคนเกาะลันตา

ทุกภาคี องค์กรหน่วยงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง…เกาะลันตา

ขอบคุณ ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ให้แนวทางการหนุนเสริมการบริการวิชาการเมื่อครั้งได้สนทนาหารือกับฝ่ายนโยบายที่จะผลักดันแผนพัฒนาของอำเภอเกาะลันตาไปสู่ระดับประเทศ

ขอบคุณ นายอำเภอเกาะลันตา นายนพรัตน์ ศรีพรหม Nopparat Sriprom เป็นแบบอย่างการทำงานพัฒนาอย่างตั้งใจ จริงใจ

ขอบคุณสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอบคุณ สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สสส. ช่วยสนับสนุน

ขอบคุณทุกภาคีเครือข่ายความร่วมมือ  คุณเอกณัฐ บุญยัง จาก พอช. มาเป็นพลังเสริม think tank คนสำคัญ

ขอบคุณทีมงาน ดร.อดิเรก มากผล ที่มาลุยงานด้วยกัน Adirake Markphol

ขอบคุณทีมงานจากอำเภอเกาะลันตาทุกคน

#อำเภอเกาะลันตา

#สถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

#สสส

ดร.ฐิติชญาน์ บุญโสม  บันทึกเรื่องราว


ทต.ศาลาด่าน พร้อมภาคีเครือข่ายส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอเกาะลันตา (เวทีสาธารณะ)

วันที่ 19 ต.ค. 66 เวลา เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมเซาท์เทิร์น ลันตา รีสอร์ท นายสุกฤษฎิ์พงษ์ วะเจดีย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน ได้รับมอบหมายแทนนายกฯ พร้อมนายสุรศักดิ์ ขาวเชื้อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้รับมอบหมายให้ติดตามเข้าร่วมประชุม โดยนายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอเกาะลันตา เป็นประธานเปิดการประชุม และกล่าวถึงที่มาของการจัดการประชุมปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอเกาะลันตา (เวทีสาธารณะ) ซึ่ง ดร.อดิเรก มากผล จากสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนายสมจิต รื่นเริง ครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะลันตา ทำหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการ มีเนื้อหาการประชุม ดังนี้

กระบวนการกลุ่ม โดย ดร.ฐิติชญาน์ บุญโสม ดร.อดิเรก มากผล และคณะ วิทยากรจากสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวถึง 3 ด้าน ดังนี้

1.ด้านเศรษฐกิจ

-การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาอย่างยังยืน

-การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวกระแสหลัก และการท่องเที่ยวโดยชุมชน

-การพัฒนาแหล่งน้ำ

-การพัฒนาทางเทคโนโลยี (Smart Island)

2.ด้านสังคม วัฒนธรรม สุขภาวะ
-พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในแต่ละกลุ่ม
-การส่งเสริมด้านวิถีวัฒนธรรมชุมชน พหุวัฒนธรรม
-การส่งเสริมด้านเศรษฐกิจชุมชน
3.ด้านสิ่งแวดล้อม

-การอนุรักษ์ฐานทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

-การจัดการขยะ

-การป้องกันสาธารณภัย และการตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การแลกเปลี่ยน ข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับแผนพัฒนาอำเภอเกาะลันตา ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสู่เป้าหมายเกาะลันตาแห่งความสุข และสรุปผลการประชุม ก้าวต่อไปของการนำแผนพัฒนาอำเภอ สู่แผนระดับจังหวัดและระดับประเทศ ต่อไป


จัดโดย อำเภอเกาะลันตา ร่วมกับสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนและจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ ตามแนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาระดับอำเภอในพื้นที่ มีภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเกี่ยวข้อง มาจากจังหวัดกระบี่ ทุกพื้นที่อำเภอเกาะลันตา ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร สมาคม สถาบัน ผู้ประกอบการ กลุ่มตัวแทนต่างๆ เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอ

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ  เทศบาลตำบลศาลาด่าน

Relate topics