เกาะติดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อประเด็น "สุราก้าวหน้า" เขต 12

 • photo , 1280x855 pixel , 120,970 bytes.
 • photo , 1280x855 pixel , 117,684 bytes.
 • photo , 1280x855 pixel , 116,163 bytes.
 • photo , 1280x855 pixel , 96,877 bytes.
 • photo , 721x1280 pixel , 90,339 bytes.
 • photo , 1280x855 pixel , 103,401 bytes.
 • photo , 1280x855 pixel , 96,647 bytes.
 • photo , 1280x855 pixel , 70,364 bytes.
 • photo , 855x1280 pixel , 74,461 bytes.
 • photo , 855x1280 pixel , 72,509 bytes.
 • photo , 855x1280 pixel , 68,015 bytes.
 • photo , 1280x855 pixel , 91,665 bytes.
 • photo , 855x1280 pixel , 73,762 bytes.
 • photo , 1280x855 pixel , 95,291 bytes.
 • photo , 855x1280 pixel , 66,642 bytes.
 • photo , 1280x855 pixel , 87,907 bytes.
 • photo , 1280x855 pixel , 97,972 bytes.
 • photo , 1280x855 pixel , 77,159 bytes.
 • photo , 1280x855 pixel , 84,759 bytes.
 • photo , 1280x855 pixel , 82,426 bytes.
 • photo , 1280x855 pixel , 97,953 bytes.
 • photo , 1280x855 pixel , 89,103 bytes.
 • photo , 1280x855 pixel , 93,785 bytes.
 • photo , 855x1280 pixel , 93,629 bytes.
 • photo , 1280x855 pixel , 106,428 bytes.
 • photo , 855x1280 pixel , 60,920 bytes.
 • photo , 1280x855 pixel , 109,317 bytes.
 • photo , 855x1280 pixel , 70,519 bytes.
 • photo , 1280x855 pixel , 59,725 bytes.
 • photo , 1280x855 pixel , 94,063 bytes.
 • photo , 1280x855 pixel , 90,299 bytes.
 • photo , 855x1280 pixel , 77,551 bytes.
 • photo , 1280x855 pixel , 97,417 bytes.
 • photo , 1280x855 pixel , 64,752 bytes.
 • photo , 1280x855 pixel , 74,269 bytes.
 • photo , 1280x855 pixel , 86,192 bytes.
 • photo , 1280x855 pixel , 106,311 bytes.
 • photo , 1280x855 pixel , 128,293 bytes.
 • photo , 1280x855 pixel , 115,842 bytes.
 • photo , 1280x855 pixel , 78,958 bytes.
 • photo , 1280x855 pixel , 47,702 bytes.
 • photo , 1280x855 pixel , 57,759 bytes.
 • photo , 1280x855 pixel , 59,057 bytes.
 • photo , 1280x855 pixel , 65,338 bytes.
 • photo , 1280x855 pixel , 100,612 bytes.
 • photo , 1280x855 pixel , 101,563 bytes.
 • photo , 1280x855 pixel , 107,304 bytes.
 • photo , 855x1280 pixel , 78,818 bytes.
 • photo , 855x1280 pixel , 91,902 bytes.
 • photo , 1280x855 pixel , 86,803 bytes.
 • photo , 1280x855 pixel , 94,756 bytes.
 • photo , 855x1280 pixel , 79,402 bytes.
 • photo , 855x1280 pixel , 70,537 bytes.
 • photo , 1280x855 pixel , 94,063 bytes.
 • photo , 855x1280 pixel , 77,690 bytes.
 • photo , 855x1280 pixel , 84,484 bytes.
 • photo , 855x1280 pixel , 73,986 bytes.
 • photo , 1280x855 pixel , 71,914 bytes.
 • photo , 1280x855 pixel , 74,975 bytes.
 • photo , 1616x1080 pixel , 158,767 bytes.
 • photo , 1616x1080 pixel , 127,090 bytes.
 • photo , 1616x1080 pixel , 114,837 bytes.
 • photo , 1616x1080 pixel , 135,997 bytes.
 • photo , 1616x1080 pixel , 134,498 bytes.
 • photo , 1616x1080 pixel , 142,738 bytes.
 • photo , 1616x1080 pixel , 132,662 bytes.
 • photo , 1616x1080 pixel , 120,858 bytes.
 • photo , 1616x1080 pixel , 109,266 bytes.
 • photo , 1616x1080 pixel , 120,759 bytes.
 • photo , 1616x1080 pixel , 140,727 bytes.
 • photo , 1616x1080 pixel , 125,038 bytes.
 • photo , 1616x1080 pixel , 145,698 bytes.
 • photo , 1616x1080 pixel , 154,699 bytes.
 • photo , 1616x1080 pixel , 120,731 bytes.
 • photo , 1616x1080 pixel , 132,852 bytes.
 • photo , 1616x1080 pixel , 141,227 bytes.
 • photo , 1616x1080 pixel , 127,575 bytes.
 • photo , 1616x1080 pixel , 122,855 bytes.
 • photo , 960x642 pixel , 59,908 bytes.
 • photo , 1616x1080 pixel , 173,495 bytes.
 • photo , 1616x1080 pixel , 197,781 bytes.
 • photo , 1616x1080 pixel , 161,224 bytes.
 • photo , 1616x1080 pixel , 143,159 bytes.
 • photo , 1616x1080 pixel , 146,350 bytes.
 • photo , 1616x1080 pixel , 150,468 bytes.
 • photo , 1616x1080 pixel , 153,569 bytes.
 • photo , 1616x1080 pixel , 155,496 bytes.
 • photo , 1616x1080 pixel , 151,609 bytes.
 • photo , 1616x1080 pixel , 111,269 bytes.
 • photo , 1616x1080 pixel , 145,118 bytes.
 • photo , 1616x1080 pixel , 98,733 bytes.
 • photo , 1616x1080 pixel , 146,728 bytes.
 • photo , 1616x1080 pixel , 147,660 bytes.
 • photo , 1616x1080 pixel , 134,389 bytes.
 • photo , 1616x1080 pixel , 148,660 bytes.
 • photo , 1616x1080 pixel , 140,944 bytes.
 • photo , 1616x1080 pixel , 179,124 bytes.
 • photo , 1616x1080 pixel , 156,994 bytes.
 • photo , 1616x1080 pixel , 146,958 bytes.
 • photo , 960x642 pixel , 59,275 bytes.
 • photo , 1616x1080 pixel , 80,098 bytes.
 • photo , 1616x1080 pixel , 127,090 bytes.

เกาะติดเวทีรับฟังความคิดเห็น "สุราก้าวหน้า" เขต 12

จังหวัดพัทลุง

วันที่ 25 ตุลาคม 2566  วง”เสรีสุรา คนเมืองลุง ว่าปรือ?” วันนี้ที่ห้องประชุมโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย

ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการเปิดเสรีสุรา แบบให้อิสระในการผลิตและการบริโภค

แต่เห็นด้วยกับสุราก้าวหน้า  โดยเฉพาะการทลายการผูกขาด  และการเข้มงวดมาตรการการควบคุมการบังคับใช้กฏหมายที่เกี่ยวข้องฯ

ความเห็นเหล่านี้ จะถูกนำส่งต่อๆ ระดับนโยบาย และต่อรัฐสภาต่อไป

ขอบคุณเครือข่ายงดเหล้าภาคใต้ ที่มาชวนทำเรื่องดีๆ

ขอบคุณ ผอ.โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุงที่เอื้อเฟื้อห้องประชุมในการจัดเวที

กราบขอบพระคุณ/ขอบพระคุณ คณะวิทยากรทุกท่าน/เพื่อนพี่น้องทุกองค์กร ภาคีที่เข้าร่วมวงและแสดงความคิดเห็นในวันนี้…

#เครือข่ายสมัชชาสุขภาพพัทลุง

#สมาคมสร้างสุขชุมชนคนเมืองลุง

#พัทลุงมหานครแห่งความสุข

เสณี  จ่าวิสูตร บันทึกเรื่องราว


เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้  ร่วมกับ เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดสงขลา และ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เอฟเอ็ม 88 จัดเวทีสาธารณะ ภาคใต้ตอนล่าง “สุราก้าวหน้า สุราเสรี  ใครได้ใครสีย”

วันเสาร์ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2566 ณ โรงแรมโรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ ร่วมกับ เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดสงขลา และ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เอฟเอ็ม 88 จัดเวทีสาธารณะ ภาคใต้ตอนล่าง “สุราก้าวหน้า สุราเสรี ใครได้ใครสีย”ซึ่งหัวใจสำคัญของการจัดเวทีครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชน ในระดับพื้นที่ เกิดความเข้าใจต่อประเด็นดังกล่าว ทราบถึงผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย และได้ทราบถึงข้อห่วงใยความกังวล พร้อมประเมินสถานการณ์ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อนโยบายสุราก้าวหน้า เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะต่อการกระบวนการขับเคลื่อนนำเสนอต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ ส่วนใหญ่ในเวทีเห็นด้วยที่จะส่งเสริมสุราก้าวหน้า แต่เปิดเสรีไม่ได้ เพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ใช่สินค้าปกติ แต่เป็นสินค้าที่ต้องควบคุม ซึ่งที่ผ่านมาสุราเสรีถูกพูดถึงกันมาในวงการเมือง และสังคมไทย นำไปสู่การผลักดันเป็นนโยบาย การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเครือข่ายที่ทำงานด้านสุขภาวะเกิดความห่วงใย และมีความกังวลใจหากนโยบายดังกล่าวถูกผลักดันเข้ารัฐสภาผ่านกลไกของการเมืองและรัฐบาล หากปราศจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศ เพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นสินค้าเฉพาะ จำเป็นที่ต้องควบคุมในการจำหน่าย เนื่องด้วยเป็นสินค้านำมาซึ่งผลกระทบต่อสังคม เช่น การเกิดอุบัติเหตุ จากการเมาแล้วขับ การทะเลาะวิวาท เป็นต้นเหตุของอาชญากรรมต่างๆ เป็นต้น ถ้าจะมีกฎหมายหรือนโยบายเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้องฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสังคมไทย แต่ทั้งนี้ มีความห่วงใย ต่อสถานการณ์ หากแต่นโยบายสุราเสรีผ่านการพิจรณาโดยรัฐสภา จริงในอนาคต อาจก่อให้เกิดผลกระทบมากมาย จึงจัดให้มีเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อเป็นการหาข้อสรุปที่เป็นกลางและมาจากทุกฝ่าย เสนอต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้อง


ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook ชูประเด็นข่าวภาคใต้  southhotnews.com


ชมคลิปย้อนหลัง

Relate topics