ออกปากดำนาสืบสานภูมิปัญญาวิถีเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา พัทลุง

 • photo , 1000x531 pixel , 183,003 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 218,200 bytes.
 • photo , 1000x617 pixel , 119,305 bytes.
 • photo , 1000x613 pixel , 160,991 bytes.
 • photo , 1000x483 pixel , 130,235 bytes.
 • photo , 1000x586 pixel , 167,490 bytes.
 • photo , 1000x692 pixel , 231,404 bytes.
 • photo , 1000x505 pixel , 142,504 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 178,161 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 209,013 bytes.
 • photo , 1000x618 pixel , 217,290 bytes.
 • photo , 1000x436 pixel , 141,056 bytes.
 • photo , 1000x564 pixel , 159,067 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 221,578 bytes.
 • photo , 1000x1334 pixel , 254,675 bytes.

กิจกรรม “ออกปากดำนา  สืบสานภูมิปัญญาวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเสริมสร้างทักษะ/เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียนและประชาชน ณ โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา หมู่ที่ 8 ตำบลมะกอกเหนือ

โดยนายภูดิศ ชนะวรรณโณ นายอำเภอควนขนุน เป็นประธาน กิจกรรมวันนี้  ประกอบด้วย การดำนาข้าวสังข์หยด ปลูกต้นละมุด ผลไม้ที่มีชื่อของตำบลมะกอกเหนือ และการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์

ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook  คุณเกวลิน คงทอง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง

Relate topics