ก้าวต่อไปของ "ภูเก็ต : สุขภาวะเพื่อชีวิตแห่งอนาคต Phuket : health for Future of Life" และการพัฒนาแผน "มะรุ่ยแห่งความสุข"

 • photo , 1000x592 pixel , 121,092 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 70,406 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 80,080 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 175,652 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 193,855 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 169,040 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 322,834 bytes.
 • photo , 1000x466 pixel , 111,809 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 84,013 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 95,325 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 100,553 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 130,111 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 236,970 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 121,881 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 99,864 bytes.

วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2567  โดยสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมภูเก็ต สมัชชาจังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ก้าวต่อไปของ "ภูเก็ต : สุขภาวะเพื่อชีวิตแห่งอนาคต Phuket : health for Future of Life"

โดยในเฟสนี้ จะขยายภาคีเครือข่ายทั้งแหล่งทุนและภาคีขับเคลื่อนให้ครอบคลุม มุ่งเน้นแก้ไขประเด็นปัญหาสำคัญของคนภูเก็ต อีกทั้งจะเสริมศักยภาพของทีมสื่อสารสาธารณะ เพื่อให้คนภูเก็ตได้มีการรับรู้ และสร้างความตระหนักการสร้างเสริมสุขภาพให้มากขึ้น


วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ อบต.มะรุ่ย ภาคีเครือข่ายภาควิชาการ ภาคประชาสังคม นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต และพี่น้องตำบลมะรุ่ยซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ ร่วมจัดทำแผน "มะรุ่ยแห่งความสุข"

โดยเป็นแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน มีการจัดการภัยพิบัติและการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่ออนุรักษ์ฐานทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการจัดการสุขภาวะ โดยได้มีการจัดตั้ง (ร่าง)คณะกรรมการในการขับเคลื่อนแผนอย่างเป็นทางการ เพื่อดำเนินการต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ Ppi Psu

Relate topics