อบรมเพื่อการรณรงค์ทุจริตคอรัรัปชันในพื้นที่สงขลาของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงและอาชีพ

 • photo , 1000x563 pixel , 89,643 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 80,441 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 84,790 bytes.
 • photo , 1000x1776 pixel , 215,209 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 80,325 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 101,310 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 99,697 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 90,751 bytes.
 • photo , 1153x2048 pixel , 186,600 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 94,297 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 94,444 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 81,777 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 111,026 bytes.
 • photo , 1080x608 pixel , 78,437 bytes.
 • photo , 1153x2048 pixel , 100,675 bytes.

วันที่  20-21 พฤษภาคม 2567  อบรมเพื่อการรณรงค์ทุจริตคอรัรัปชันในพื้นที่สงขลาของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงและอาชีพ

ระหว่างพี่น้องเครือข่ายภาคกลาง จังหวัดสุพรรณบุรีและภาคใต้พี่น้องเครือข่ายจ้งหวัดสงขลาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดซึ่งกันและกัน

ณโรงแรมคุ้มไทรงาม ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา

#มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงและอาชีพ

#โฮมเน็ตประเทศไทย

ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook  ผุสดี สุวรรณ

Relate topics