กิิจกรรมอบรม kick off โรงเรียน "หมอพืชชุมชน พะตงบ้านฉัน"

 • photo , 800x600 pixel , 120,239 bytes.
 • photo , 600x800 pixel , 76,241 bytes.
 • photo , 600x800 pixel , 77,926 bytes.
 • photo , 600x800 pixel , 62,110 bytes.
 • photo , 600x800 pixel , 91,814 bytes.
 • photo , 800x600 pixel , 119,969 bytes.
 • photo , 800x600 pixel , 109,388 bytes.
 • photo , 800x600 pixel , 134,155 bytes.
 • photo , 600x800 pixel , 90,491 bytes.
 • photo , 800x600 pixel , 132,263 bytes.
 • photo , 800x600 pixel , 136,317 bytes.
 • photo , 800x600 pixel , 117,771 bytes.
 • photo , 800x600 pixel , 87,737 bytes.
 • photo , 800x600 pixel , 107,381 bytes.
 • photo , 800x600 pixel , 85,285 bytes.
 • photo , 800x600 pixel , 92,892 bytes.
 • photo , 800x600 pixel , 112,659 bytes.
 • photo , 800x600 pixel , 72,101 bytes.
 • photo , 800x600 pixel , 100,919 bytes.
 • photo , 800x600 pixel , 85,226 bytes.
 • photo , 800x600 pixel , 77,992 bytes.
 • photo , 800x600 pixel , 95,573 bytes.
 • photo , 800x600 pixel , 81,914 bytes.
 • photo , 800x600 pixel , 80,544 bytes.
 • photo , 600x800 pixel , 43,517 bytes.
 • photo , 800x600 pixel , 90,052 bytes.
 • photo , 800x600 pixel , 115,833 bytes.
 • photo , 800x600 pixel , 109,684 bytes.
 • photo , 800x600 pixel , 97,220 bytes.
 • photo , 800x600 pixel , 92,809 bytes.
 • photo , 800x600 pixel , 83,810 bytes.
 • photo , 800x600 pixel , 96,928 bytes.
 • photo , 800x600 pixel , 116,989 bytes.
 • photo , 800x600 pixel , 115,934 bytes.
 • photo , 800x600 pixel , 119,576 bytes.
 • photo , 800x600 pixel , 117,889 bytes.
 • photo , 800x600 pixel , 108,602 bytes.
 • photo , 800x600 pixel , 81,402 bytes.
 • photo , 800x600 pixel , 84,248 bytes.
 • photo , 800x600 pixel , 103,795 bytes.
 • photo , 800x600 pixel , 91,567 bytes.
 • photo , 800x600 pixel , 118,104 bytes.
 • photo , 800x600 pixel , 114,872 bytes.
 • photo , 800x600 pixel , 106,753 bytes.
 • photo , 800x600 pixel , 103,158 bytes.
 • photo , 600x800 pixel , 84,637 bytes.
 • photo , 800x600 pixel , 122,794 bytes.
 • photo , 800x600 pixel , 116,838 bytes.

กิิจกรรมอบรม kick off โรงเรียน "หมอพืชชุมชน พะตงบ้านฉัน"

โดยทีมวิทยากรศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน อารักขาพืช จังหวัดสงขลา

สนันสนุนโดยเครือข่าย Success พะตง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567  ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์พอเพียงหลบมุม

ลัดดาวรรณ อรุณลิ่มสวัสดิ์  บันทึกเรื่องราว

Relate topics