“การพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อการพึ่งพาตนเองสำหรับผู้สูงอายุ” สงขลา พัทลุง

 • photo , 1000x750 pixel , 211,056 bytes.
 • photo , 1000x1333 pixel , 152,964 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 168,900 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 120,432 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 164,223 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 143,647 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 106,399 bytes.
 • photo , 1000x1333 pixel , 152,046 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 126,042 bytes.
 • photo , 1000x885 pixel , 179,970 bytes.

วันที่ 13 มิถุนายน 2567

นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ผู้อํานวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อการพึ่งพาตนเองสำหรับผู้สูงอายุ”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ ความเข้าใจ การเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย ให้กับผู้สูงอายุโดยเยาวชนมีส่วนร่วม

ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการดำเนินงานโครงการวิจัยเรื่อง“การพัฒนาทักษะชีวิตด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของเยาวชน“

ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในการสนับสนุนวิทยากรที่มีทักษะความรู้และประสบการณ์ทำหน้าที่บรรยายให้ความรู้

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้สูงอายุและเยาวชน จากพื้นที่เป้าหมาย 2 พื้นที่ คือ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง รวมจำนวนทั้งสิ้น 40 คนระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11

Relate topics