ชุดความรู้ 4 ประเด็น งานสานพลังของ กขป. เขต 11 และ เขต 12

photo  , 592x819 pixel , 109,304 bytes.

cloud_downloadดาวน์โหลดหนังสือ ชุดความรู้ 4 ประเด็น

ภาคีการพัฒนาภาคใต้ต่างวาดฝัน คาดหวังให้ภูมิภาคนี้มีการพัฒนาที่มุ่งสูความยั่งยืน ประชาชนทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข จากญานทรพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ใช้ทุนทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ทุนทางสังคม และทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม แต่การบรรลุภาพฝันดังกล่าเป็นภารกิจที่ท้าทายมาก เพราะความสำเร็จขึ้นอยู่กับหลายเงื่อนไขหลายด้าน โดยเฉพาะด้านเป้าหมายร่วมจุดหมายที่ตรงกัน ความพร้อมเพรียงของทุกภาคีในการร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนา ด้วยการจัดการที่มีเอกภาพ ซี่ที่ผ่านมาเงื่อนไขข้างต้นเป็นอุปสรรคขัดขวามการพัฒนาของไทยในทุกระดับ จากเหตุที่ภาคีการพัฒนามีจำนวนมาก หลากหลาย แตกต่างทั้งด้านภารกิจ ระบบ ระเบียบ และวัฒนธรรมในการทำงาน ซึ่งบ่อยครั้งที่นำไปสู่ความขัดแย้ง ทอนพลังคนทำงาน และส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของการพัฒนาโดยรวม

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2559 มีเป้าหมายและเจตนารมในการลดช่องว่างระหว่างภาคี หน่วยงาน องค์กรที่มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ ช่วยเสริมศักยภาพ สานพลังภาคีในด้านข้อมูล ความรู้ ทักษะ และแนวคิดในการพัฒนา เป็นกลไกในการประสาน เชื่อมร้อย ถักทอ สร้างบรรยากาศที่เกื้อกูล สนับสนุนการทำงานแบบมีส่วนร่วม โดยในระยะแรก กขป.ในเขตภาคใต้ (เขต 11 และ เขต 12) ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาสุขภาพที่คุกความคุณภาพชีวิตประชาชนในภูมิภาคใน 4 ประเด็น คือ 1) ประเด็นเด็ก เยาวชน และครอบครัว 2) ประเด็นเกษตรสุขภาพและอาหารปลอดภัย 3) ประเด็นผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง 4) ประเด็นขยะและสาธารณสุขทางทะเล

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อประมวลข้อมูล ความรู้ บทเรียน ที่เป็นผลจากการดำเนินงาน ถอดบทเรียน จัดการความรู้จากพื้นที่รูปธรรมของแต่ละประเด็น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้นำใช้ประโยชน์ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ในประเด็นงานที่รับผิดชอง อย่างไรก็ตามการดำเนินงานของ กขป. และภาคีในแต่ละประเด็นยังอยู่ในระยะของการเริ่มต้น ยังต้องการผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภาคีของแต่ละประเด็นที่จะนำผลจากการปฏิบัติการมาเพิ่มเติมเต็มให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป


ชุดความรู้ 4 ประเด็น งานสานพลังของ กขป.เขต 11 และเขต 12

ผู้เขียน ผศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล บุญเรือง ขาวนวล ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน ทวีวัตร เครือสาย กำราบ พานทอง นิพนธ์ รัตนาคม ผศ.สอรัฐ มากบุญ

บรรณาธิการ ผศ.สอรัฐ มากบุญ

พิมพ์ครั้งที่ 1 กันยายน 2562

จำนวน 200 เล่ม

จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย โครงการสานพลังภาคีสุขภาพเขต 11-12 เพื่อภาคใต้แห่งความสุข 261 หมู่ 4 ตําาบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100 โทรศัพท์ 08 1979 0292

องค์กรร่วมสนับสนุน สําานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สําานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สําานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ปก/รูปเล่ม ฝนพรรษ อินทรนิวาส พิมพ์ที่ โฟ-บาร์ด 280/2 หมู่ 6 ถนนปุณณกันฑ์ ตำบลทุ่งใหญ่ อําาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 08 9659 5338

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 6703
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง