เรียนรู้เครื่องมือการจัดการข้อมูลร่วมขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชน TCNAP จากภาคี สสส.

photo  , 960x960 pixel , 158,326 bytes.

‘TCNAP’ จับข้อมูลมาวิจัย สร้างให้เกิดการขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชน

การจะขับเคลื่อนสุขภาวะให้เกิดขึ้นในชุมชนได้สำเร็จ ชุมชนต้องมีความเข้าใจในศักยภาพของตนเอง โดยเริ่มจากการสำรวจศักยภาพและทุนทางสังคมในด้านต่าง ๆ ให้ครอบคลุมครบทุกมิติ แล้วนำเอาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ วิจัยหาทางพัฒนาต่อไป

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ สำนักสุขภาวะชุมชน (สสส.) สำนัก3 จึงนำเครื่องมือที่เรียกว่า "TCNAP" (Thailand Community Network Appraisal Program) หรือการทำวิจัยชุมชน มาถ่ายทอดแก่ชุมชนท้องถิ่น

“TCNAP” คือโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเรียนรู้และจัดการข้อมูลของชุมชน เพื่อพัฒนาสู่ตำบลสุขภาวะ ทำให้คนในตำบลรับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน สร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล

ทำให้ชุมชนสามารถนำข้อมูลไปใช้และปรับปรุงให้ทันสมัยได้ด้วยตนเอง เกิดเป็นเครือข่ายระบบข้อมูลในระดับตำบล ที่สามารถขยายไปสู่ตำบลอื่น ๆ ให้ครอบคลุมทั้งประเทศต่อไป โดย “TCNAP” จะมีการเก็บข้อมูลทั้งหมด 7 ด้าน ดังนี้

ด้านที่ 1 : ข้อมูลทุนที่แสดงศักยภาพตำบล ได้แก่ ข้อมูลแกนนำ คนเก่ง คนสำคัญ องค์กร เงิน ทรัพยากร และแหล่งประโยชน์

ด้านที่ 2 : ข้อมูลการสื่อสาร ได้แก่ ข้อมูลผู้ให้ข้อมูล ประเภทของข้อมูล ช่องทางการสื่อสาร และการใช้ประโยชน์

ด้านที่ 3 : ข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพ ได้แก่ ข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยง ปัญหาการเจ็บป่วย และการดูแลสุขภาพ

ด้านที่ 4 : ข้อมูลประชากร ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล จำนวนประชากร การเกิด การตาย การศึกษา และการอพยพย้ายถิ่นฐาน

ด้านที่ 5 : ข้อมูลสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ข้อมูลปัญหาและการจัดการสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ และการใช้พลังงานทดแทน

ด้านที่ 6 : ข้อมูลเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ ข้อมูลอาชีพหลัก อาชีพเสริม วิถีการผลิต ทรัพย์สิน หนี้สิน แหล่งเงินกู้ และการออม

ด้านที่ 7 : ข้อมูลการเมืองการปกครอง ได้แก่ ข้อมูลกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในด้านการเมือง การปกครอง การแก้ปัญหาชุมชน และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

การทำวิจัยชุมชนเป็นหนึ่งในพื้นฐานและข้อตกลงที่สมาชิกเครือข่ายชุมชนน่าอยู่ต้องเรียนรู้ เพื่อให้ตามเท่าทันข้อมูลชุมชนของตน มีความเข้าใจในชุมชน จนสามารถพัฒนาข้อมูลทั้งหมดไปเป็นทางออกให้กับปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนได้นั่นเอง

เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

ชุมชนเข้มแข็ง

สสส.

ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook  สุขภาวะชุมชน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 4170
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง