SGS-PGS Organic เครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา

 • photo , 1280x720 pixel , 200,024 bytes.
 • photo , 695x960 pixel , 79,352 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 112,312 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 100,686 bytes.
 • photo , 512x512 pixel , 29,323 bytes.
 • photo , 1280x720 pixel , 201,755 bytes.

"SGS-PGS Organic เครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา"

เขียนโดย ชาคริต โภชะเรือง

อาหารคือต้นธารแห่งสุขภาพ โรคไม่ติดต่อรุนแรงหลายโรคเกิดจากอาหารและพฤติกรรมเสี่ยง เป็นปัญหาสำคัญของระบบสุขภาพ

กขป.เขต ๑๒ ร่วมกับเครือข่ายสร้าง Platform กลางที่จะให้แต่ละส่วนมาทำงานร่วมกัน

๑.กลไกประสานงาน ภาคเกษตรกรเองจำเป็นจะต้องรวมตัวกัน ในนามเครือข่ายเกษตรสุขภาพระดับจังหวัด มาจากเกษตรกรทั้งใหม่และเก่า รวมถึง NGOs ที่ทำงานเชิงนโยบาย มีทั้งกลุ่มมาตรฐาน GAP อินทรีย์และอื่นๆ ไปแตะมือกับองค์กรรัฐที่เกี่ยวข้องตรงและทางอ้อม และภาคเอกชน ลดช่องว่างที่ในพื้นที่มีหลายกลุ่ม หลายพวก หลายความคิด พัฒนาให้เกิดกลไกกลางระดับจังหวัดที่ชวนเครือข่ายอื่นๆเข้ามาร่วมคิด ร่วมทำ หรือแยกกันทำตามศักยภาพและความเชื่อ โดยไม่จำเป็นจะต้องคิดเหมือนกัน ให้มีฐานข้อมูลเกษตรกรรายบุคคลฐานเดียวกันทั้งจังหวัดเพื่อจำแนกประเภท พื้นที่ ผลผลิต มาตรฐาน นำมาสู่การจัดทำแผนงานให้กับสนับสนุน

๒.พัฒนามาตรฐานเครือข่ายรับรองแบบมีส่วนร่วม(PGS) ลดช่องว่างมาตรฐานเกษตรอินทรีย์กลางที่เน้นส่งออก ขณะเกษตรกรบ้านเราเป็นรายย่อย กรณีจังหวัดสงขลาจัดตั้งในชื่อ SGS-PGS Organic มีการลงตรวจแปลงปีละ ๓ ครั้ง การกลั่นกรอง ออกใบรับรองพร้อมเงื่อนไขกำกับ โดยมีธรรมนูญเครือข่ายเป็นกติกาใช้ร่วมกัน

แต่ละจังหวัดไม่จำเป็นจะต้องมีเครือข่ายเดียว จังหวัดใหญ่ควรมีอำเภอละ ๑ จุดด้วยซ้ำเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และสอดคล้องกับความหลากหลายของผลผลิต

๓.ส่งผลผลิตเข้าสู่ตลาด สงขลานำร่องที่ รพ.หาดใหญ่ ใน ๒ ช่องทางคือ ครัวของโรงพยาบาลโดยทางโรงพยาบาลจะมีราคากลาง และข้อมูลวัตถุดิบที่ต้องการรายสัปดาห์ผ่านเมนูสุขภาพสำหรับผู้ป่วยมาให้วางแผนล่วงหน้า พร้อมให้ราคาสูงกว่ามาตรฐาน GAP ไม่เกิน ๓๐% และเปิดตลาดกรีนสมายรองรับเกษตรกรรายย่อยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานPGS มีผลผลิตไม่มาก มาขายทุกวันศุกร์ เริ่มเปิดตลาด ๑๓ ธันวาคมนี้ ก่อนที่จะประสานตลาดอื่นๆเข้ามาเสริมหนุนรับผลผลิตไปจำหน่ายร่วมกันต่อไป

ผลผลิตที่มาจำหน่ายจะมีระบบสอบย้อนผลผลิตถึงแปลงของเกษตรกร โรงพยาบาลจะสุ่มตรวจ ส่งเข้าห้องแลป ทางสาธารณสุขจังหวัดจะนำผลผลิตไปตรวจสารปนเปื้อนเช่นกัน

๔.พัฒนาผู้ประกอบการผ่านวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือธุรกิจเพื่อสังคม เป็นคนกลางรวบรวมผลผลิต วางแผนการผลิต มีจุดคัดแยก รับส่ง ทำสัญญากับรพ.และอื่นๆ โดยสมาชิกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของหุ้น

๕.พัฒนาแอพฯ Green smile มารองรับทุกกระบวนการที่ว่ามา ให้สามารถมีเครื่องมือในการทำงานเดียวกัน ช่วยกันทำตามหน้าที่ของตัวเอง การพัฒนา platform ของเราเองทำให้มีอิสระ สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ มีความต่อเนื่อง สร้างความเป็นเจ้าของร่วม แต่ก็เปิดกว้างที่จะเชื่อมโยงกับคนอื่นๆ ในลักษณะเป็นของพื้นที่ ใช้พื้นที่เป็นฐาน

แนวคิดเช่นนี้จะไปโอบอุ้มถักทอกับโครงสร้างแนวดิ่งของระบบราชการไทยได้ไม่ยาก และไม่ขัดแย้ง

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 2723
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง