ก้าวย่างสู่ "เกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพจังหวัดสตูล"

 • photo , 960x540 pixel , 93,489 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 140,081 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 128,795 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 144,679 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 144,791 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 145,573 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 151,193 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 179,947 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 147,218 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 162,715 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 161,419 bytes.

"เกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพจังหวัดสตูล"

เริ่มขับเคลื่อนสู่ระดับจังหวัด กขป.เขต ๑๒ นัดเตรียมความพร้อมก่อนเข้าหารือความร่วมมือกับจังหวัดสตูลประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด

นัดแกนนำประเด็น และ กขป.ในพื้นที่จังหวัดสตูล ณ ร้านบุหงารัมปัยเตรียมเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมีแนวทางสำคัญดังนี้

๑) แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ ให้ทราบภารกิจและแนวคิดการทำงาน

๒)ลดช่องว่างการทำงาน และประสานความร่วมมือภาคส่วนต่างๆโดยใช้พื้นที่สตูลเป็นฐาน สร้างความต่อเนื่อง เสนอให้ร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรกรรรมยั่งยืนระดับจังหวัด เพื่อจะเป็นกลไกกลางในการประสานความร่วมมือ เป็นตัวช่วยเสริมหนุนกลไกปกติในการทำงาน โดยมีที่มาจากองค์ประกอบหน่วยงานต่างๆตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำของระบบเกษตร เสนอรายชื่อบุคคลเน้น "ตัวจริง" ของแต่ละองค์กร โดยมีสนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรฯ เป็นเลขาหลัก มีประธานคณะทำงานจากผู้ทรงคุณวุฒิ

มีภารกิจสำคัญดังนี้

๑)ร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา กขป.เขต ๑๒ จัดทำระบบข้อมูลกลาง

๒)ร่วมกับ ๔PW หนุนเสริมการทำงานของกลไกดังกล่าวจัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลือนโดยนำเป้าหมายของแต่ละองค์กรรวมถึงจังหวัดไปสู่การปฎิบัติ

๓)เป้าหมายระยะสั้น ปี ๖๓ ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พัฒนาหลักสูตรผู้ประกอบการสีเขียว จัดทำมาตรฐาน PGS มาตรฐานฮาลาล ตอยยีบัน ส่งเสริมตลาดเขียว พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่มาจากวัสดุธรรมชาติ และร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย สร้างความรู้และเกษตรกรสวนยางยั่งยืนต้นแบบ

พร้อมหารือความร่วมมือกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ภายใต้งบ EU ในการทำงานเสริมภาคประชาสังคมให้มีบทบาทการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเมืองสตูล ที่จะเป็นจุดเชื่อมโยงประเด็นกลุ่มเปราะบางทางสังคมกับงานเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ โดยมีเป้าหมายที่ ทม.สตูล

ชาคริต โภชะเรือง รายงาน

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒  คุณสมชาย ตันติ์ศรีสกุล และคุณกำราบ พานทอง ตัวแทนคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต ๑๒ ได้ร่วมนำทีมภาคีเครือข่ายคณะทำงานพื้นที่จังหวัดสตูล เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ท่านวีระนันท์ เพ็งจันทร์ เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาเรื่องเกษตรและอาหารให้ยั่งยืนและสร้างกลไกในการขับเคลื่อนต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก กลุ่มไลน์ บอร์ด กขป.เขต 12 โดยคุฯสมชาย ตันติ์ศรีสกุล

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 7935
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง