ค้นหา
category

Hot's News

  • โควิดชายแดนใต้ปลาย พ.ศ. 2564

    @23 ต.ค. 64 16:56
    โควิดชายแดนใต้ปลาย พ.ศ. 2564ตอนที่ 1 สภาพการระบาดและการเสียชีวิตวีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์22 ตุลาคม 2564รัฐบาลจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค ส่วนหน้า เพื่อควบคุมการระบาดของโรคนี้ในสี่จังหวัดภาคใต้ นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส

ขณะนี้คุณอยู่หน้าแรก : ข่าวเด่น

สสส. สานพลังภาคี สร้างสุขทั่วไทย

@30 พ.ย. 65 14:02
สานพลังภาคี สร้างสุขทั่วไทยระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2565 ภาคีสร้างเสริมสุขภาพร่วม 30 ท่าน จากทุกภูมิภาค เข้าร่วมเวที โโชว์แชร์เชื่อมโ ตอน โสานพลังภาคี สร้างสุขทั่วไทยโ ณ โรงแรมบัดดี้โอเรียทอล ริเวอร์ไซด์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรีโดยเวทีโชว์ แชร์โ เชื่อม เป็นเปิดเวทีรับฟัง สร้าง

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

@18 ธ.ค. 59 13:12
ความเป็นมาและพัฒนาการของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน๑. ประเทศไทยมีการพัฒนาและปฏิรูประบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาตามลำดับ โดยช่วงแรก รัฐบาลเน้นเรื่องความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณสุข จึงมีการขยายบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมประชากรทั้งประเทศ มีการจัดตั้งสถานบริการระดับต่าง ๆ ทั้งกรุงเทพมห

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

สานพลังยกระดับภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ต้นแบบเมืองสุขภาวะเพื่อชีวิตแห่งอนาคต

@14 พ.ย. 65 10:47
อบจ.ภูเก็ต-สสส.- ม.อ.สานพลังยกระดับภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ต้นแบบเมืองสุขภาวะเพื่อชีวิตแห่งอนาคต ลดปัจจัยเสี่ยง เหล้า-บุหรี่-อุบัติเหตุ-มลพิษ-ปัญหาสุขภาพอุบัติใหม่ วางรากฐานระบบสุขภาพอย่างทั่วถึงเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2565 ที่ โรงแรม Boat Lagoon Resort จ.ภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก

หัวข้อทั้งหมด

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

เป้าหมายการพัฒนาด้านศึกษา คือ การลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ

@30 พ.ย. 65 12:09
เป้าหมายการพัฒนาด้านศึกษา คือ การลดปัญหาความเหลื่อมล้ำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 สมาคมอาสาสร้างสุข สมาคมสภาการศึกษาภาคประชาชน และสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเข้าพบศึกษาธิการจังหวัดสงขลาท่านใหม่เพื่อปรึกษาหารือแนวทางลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาภาคีการทำงานด้

หัวข้อทั้งหมด


เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11

ไปที่ เพจเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11


สำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 12