Hot's News

  • (ร่าง) รูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

    @November,24 2016 18.11
    โเอกสารร่าง รูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ประกอบการรับฟังความเห็นในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2557ร่วมประชุม แลกเปลี่ยนความเห็นในเวลา 9:00 โ 12:00 น. วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 ที่อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานีสอบถามเพิ่มเติม ที่ฝ่ายเลขานุการ คณะทำงานฯ โทร 02 8329076 ส่งความเห็นทางโทรสาร 02 832900

ขณะนี้คุณอยู่หน้าแรก : ข่าวเด่น

ส่งมอบข้อเสนอจากเวทีงานสร้างสุขภาคใต้ครั้ง 11

@September,16 2019 23.12
ข้อเสนอการขับเคลื่อนสู่นโยบายและการกำหนดแนวทางการดำเนินงานระบบสุขภาพในภาคใต้แบบบูรณาการข้อสรุปจากเวทีสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 11 ระหว่าง 5 - 7 ส.ค.62ส่งถึงมือผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข โดย 12 ขุนพล จาก 12 ประเด็นนำทีมโดยพี่เลี้ยงใหญ่ ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิผู้ตรวจเขต 12สาธารณสุขนิเทศเขต 11

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

@December,18 2016 13.12
ความเป็นมาและพัฒนาการของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน๑. ประเทศไทยมีการพัฒนาและปฏิรูประบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาตามลำดับ โดยช่วงแรก รัฐบาลเน้นเรื่องความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณสุข จึงมีการขยายบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมประชากรทั้งประเทศ มีการจัดตั้งสถานบริการระดับต่าง ๆ ทั้งกรุงเทพมห

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

เวทีแลกเปลี่ยน และประเมินการนำมติสู่การขับเคลื่อน (สมัชชาจังหวัดกระบี่)

@September,10 2019 21.43
"สมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่ เริ่มต้นที่คนอาสา"วันที่ 9 เดือน 9 ปี 2019 ฤกษ์ดี วันรวมพลคนอาสาจังหวัดกระบี่ กับ"งานสมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4 ปี 2562" เวทีแลกเปลี่ยน และประเมินการนำมติสู่การขับเคลื่อน ณ โรงแรมอ่าวนางวิลล่า จ.กระบี่ โดยมีภาคีเครือข่ายทั้ง 3 ภาคส่วน ทั้งอปท. สถานศึกษา สื่อมวล

หัวข้อทั้งหมด

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

"สงขลาเตรียมเวทีโรงเรียนและเยาวชนเอาชนะภัยท้องถนน" เมื่ออุบัติเหตุเป็นเรื่องของทุกคนร่วมเปลี่ยนคนดูมาเป็นคนเล่น

@September,13 2019 22.30
"สงขลาเตรียมเวทีโรงเรียนและเยาวชนเอาชนะภัยท้องถนน"ประชุมคณะทำงาน Songkhla Big Move ที่สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ได้ข้อสรุปจัดเวทีใหญ่ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุุม สวนประวัติศาสตร์ อ.เมือง จ.สงขลาโดยใช้ชื่อว่า "Songkhla Big Move : หนุนเสริมโรงเรียนและเยาว

หัวข้อทั้งหมด


เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11

ไปที่ เพจเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11


สำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 12