"จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนยากลำบากและเปราะบางทางสังคม ตำบลป่าขาด"

 • photo , 960x720 pixel , 98,586 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 94,323 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 78,933 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 78,047 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 111,518 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 81,790 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 100,898 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 84,293 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 90,923 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 83,295 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 130,662 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 97,115 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 102,349 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 130,318 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 165,752 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 162,747 bytes.

"จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนยากลำบากและเปราะบางทางสังคม ตำบลป่าขาด"

อีกตำบลความร่วมมือกับกขป.เขต ๑๒ ในการดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคม หมออ้น ผอ.รพ.สต.ป่าขาด ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร สงขลา ประสานแกนนำภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้แก่ ท้องถิ่น กำนัน/ผญ. อสม. รพ.สต. อสม. ชมรมผู้สูงอายุ อพม. พมจ. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพฯประกันสังคมภาคใต้ คืนข้อมูลจากการสำรวจผ่าน iMed@home และข้อมูลของรพ.สต. ณ สวนเทพหยา

จากการสำรวจข้อมูลที่ผ่านมา มีคนเปราะบางฯ ๘๔ คน ปัญหาที่พบมาจากรายได้น้อย มีหนี้สิน ต้องการรายได้ ป่วยจากความพิการ ติดเตียง โรคเรื้อรัง ต้องการซ่อมบ้าน วัสดุสิ้นเปลือง ที่นี่เริ่มเข้าสู่สังคมสูงวัย ขณะที่สสอ./รพ.อำเภอมีอุปกรณ์ช่วยดูแลความพิการ/ติดเตียง มีการช่วยเหลือในส่วนของถุงยังชืพ วัสดุสิ้นเปลืองในการรักษาพยาบาล ร่วมกับอำเภอในการปรับสภาพบ้าน วัสดุในห้องน้ำ บ.ซีพีได้มอบทุนให้คนยากลำบาก ๒ คนตลอดชีวิตเดือนละ ๒ พันบาท มีชมรมผู้สูงอายุลงเยี่ยมผู้สูงอายุ ปรับสภาพบ้าน ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลร่วมกับตำบลรำแดง ท้องถิ่นมีการรับนักบริบาลท้องถิ่นที่จะมาช่วยเหลืองาน

ที่ประชุมสรุปแนวทางดำเนินการ

๑)จัดตั้งกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.) ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคม ร่วมกับพชอ. โดยมีปลัดอำเภอประจำตำบล ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพฯภาคใต้ เป็นที่ปรึกษา มีกรรมการประกอบด้วย นายกอบค./ปลัด/ประธานสภา กำนัน/ผญ.ทุกหมู่ อสม./อพม. โรงเรียน ๒ แห่ง ผู้สูงอายุ ตัวแทนคนพิการ/ผู้ดูแล ผู้นำศาสนา เยาวชน ตัวแทนมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท โดยมีปลัดอบต.หรือรองปลัดเป็นเลขาร่วมกับ รพ.สต.

๒)จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ด้านอาชีพ การศึกษา สุขภาพ และที่อยู่อาศัย
๓)เข้าร่วมกับกองทุน LTC

๔)เพิ่มเติมข้อมูลกลุ่มเปราะบางที่ตกหล่น สร้างทีมเก็บข้อมูลผ่านระบบเยี่ยมบ้าน สำรวจความต้องการ ลงแอพฯiMed@home

ชาคริต โภชะเรือง รายงาน

ปราณี วุ่นฝ้าย ภาพ

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 3259
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง