ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการสนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร์เชิงประเด็น เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ นัดแรก

 • photo , 960x720 pixel , 78,101 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 62,035 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 60,298 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 67,179 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 58,964 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 55,931 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 123,067 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 130,160 bytes.

เข้าสู่ปีที่ ๒ ของการดำเนินงาน พัฒนาโครงสร้างการทำงานให้รัดกุมและเป็นตัวช่วยสำคัญ

วันที่ 23 ธันวาคม 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการสนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร์เชิงประเด็น เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ นัดแรก สร้างความรับรู้และร่วมกำหนดแนวทางดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑.สนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนงาน ๔ ประเด็นร่วมของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ ได้แก่ บุหรี่และปัจจัยเสี่ยง การดูแลสุขภาพตามช่วยวัย(แม่และเด็ก) สุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์และเปราะบางทางสังคม เกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ

๒.สนับสนุนงานวิชาการในการดำเนินงานของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒

๓.ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน ๔ ประเด็นร่วมของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒

ที่ประชุมร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นต่อแนวทางการทำงาน มีข้อสรุปสำคัญก็คือ

๑.ช่วยจัดทำยุทธศาสตร์กับอนุกรรมการประเด็นทั้ง ๔ เป็นการจัดประชุมพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อร่วมกันทบทวนสถานการณ์ปัญหา ทุนเดิม/พื้นที่ต้นแบบ นำมาสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดอันเป็นภาพสุดท้ายของการทำงานรายประเด็นในระดับเขต บนหลักการประโยชน์ของประชาชน ตอบโจทย์การทำงานของทุกองค์กรที่มาร่วม เห็นปัญหาร่วมและปัญหาได้รับการแก้ไข เกิดองค์ความรู้จากพื้นที่สามารถนำมาสื่อสาร ขยายผล เกิดความร่วมมือของเครือข่ายต่างๆสร้างตัวแบบการแก้ปัญหาทั้งระดับพื้นที่และเชิงนโยบาย

๒.แสวงหาระบบสนับสนุนการทำงานรายประเด็น อาทิ หาทีมสนับสนุนทางวิชาการ(แสวงหาความร่วมมือจากสถาบันวิชาการและอื่นๆ)ร่วมกันสังเคราะห์ชุดความรู้จากตัวแบบการขับเคลื่อนต่อยอดจากชุดความรู้ที่มีหรือสร้างให้เกิดใหม่ ส่งต่อให้ทีมเครือข่ายหรือคณะทำงานปฎิบัติการ ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลจากการ Mapping ภาคี/พื้นที่ปฎิบัติการ นำไปสู่การเสนอแนะเชิงนโยบายในการปรับระบบและกลไกการทำงานต่อภาคียุทธศาสตร์ รวมไปถึงการพัฒนาระบบข้อมูลกลางร่วมกับเครือข่าย การสื่อสารสาธารณะ การจัดเวทีสาธารณะในระดับเขต

๓.ติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัด รายงานผลการดำเนินงานต่อกขป.(คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน)เพื่อให้ข้อเสนอแนะและร่วมอำนวยการให้เกิดการขับเคลื่อนจนบรรลุเป้าหมาย

คณะทำงานชุดนี้ประชุมกันทุก 3 เดือน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 9316
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง